I det sydvestligste hjørne af Fyn mellem Fåborg og Assens

Vigtig rasteplads for svaner, gæs, ænder, vadefugle og rovfugle.  Danmarks bedste sted for at se bjergand
Se Google-map med fugleskjule, P-pladser, m.v. 

P1030467 
Bøjden Nor-reservatet. Foto: Joy Klein

Beskrivelse
Bøjden Nor ligger på vestkysten af Horneland-halvøen, vest for Fåborg. Oprindelig var Bøjden Nor en mindre bugt, men den blev med tiden afsnøret fra havet med en strandvold. Den er nu en lavvandet lagune omgivet af kreaturafgræssede strandenge og krydset af en vej der fører hen til Bøjden-Fynshav-færgehavnen ved kysten.

Hele Bøjden Nor dækker et område på 118ha, hvoraf ca. 40ha strandeng har været fuglereservat siden 1980. Reservatet er ejet af Karen Krieger Fonden og administreret af Fugleværnsfonden. Mellem 2011 og 2013 blev der udført et stort EU LIFE+-naturgenopretningsprojekt. 25ha traditionelt dyrket landbrugsjord er blevet omdannet til overdrev, der afgræsses af kreaturer, og der er oprettet mindre vådområder og ynglevandhuller til padder. Desuden er der etableret fire kunstige fugleøer i noret. Nye vandrestier er blevet anlagt, som giver mulighed for forskellige rundture.

Fugle
Ynglefugle
I reservatet yngler lille lappedykker, knopsvane, grågås, gravand, gråand, troldand, blishøne, strandskade, klyde, lille præstekrave, stor præstekrave, vibe, rødben, hættemåge, stormmåge, havterne og dværgterne, samt mange småfuglearter, deriblandt sanglærke.

Træk- og rastefugle
Det er dog de store flokke af rastende fugle der gør Bøjden Nor til en vigtig fuglelokalitet. Svaner, gæs, ænder, lappedykkere, skalleslugere, blishøns, vadefugle, måger og terner fouragerer og raster her. Rovfugle, deriblandt rørhøg, ses tit over området. Dværgfalk er blevet set flere år i træk.

I april og maj raster mange vadefugle i området før de trækker videre nordpå. Både forår, sommer og efterår kan man se mange andefuglearter. 

Om efteråret, når engene er oversvømmede, raster store flokke af pibeand og krikand her. Vadefugle dukker op igen på træk sydpå og ses mest i juli/august, når de raster på engene, i fladvandet og langs kysten

Hvis Noret ikke fryser til om vinteren kan der ses svaner, gæs, ænder og blishøns i stort antal. Mest kendt er Bøjden Nor for de mange tusinde troldand, taffeland og bjergand der kan ses fra fugleskjulene om vinteren. Bjergand ses i det største antal i februar/marts.  Der er kun få andre steder i Danmark hvor man kan se så mange bjergænder samlet. Musvåge, fjeldvåge, tårnfalk og vandrefalk gæster området regelmæssigt og der ses tit bjergirisk og indimellem snespurv. De senere år fouragerer også havørn i noret eller ved isvåger i havet umiddelbart nord for færgehavnen.

Adgang
Nord for Fåborg fører rute 8 vestpå mod Bøjden. I udkanten af Bøjden by, på venstre hånd, viser skilte ad Dyndkrogvej til to P-pladser, hvorfra en natursti fører til to fugleskjul, Klydeskjulet og Bjergandeskjulet. Klydeskjulet har adgang for kørestolsbrugere. (OBS! Stien kan desværre være ufarbar for kørestole om vinteren, hvis det har regnet meget). I skjulene er der plancher og foldere med oplysninger om fuglene.

Man kan også se ud over noret fra stranden eller fra vejdæmningen ud til færgehavnen. Man kan ligeledes holde på en P-plads nord for Kalvørevej, hvorfra der er adgang til en sti i den nordlige del af reservatet. Kalvørevej ligger på højre hånd når man forlader Bøjden by. Det er muligt at parkere ved færgehavnen. I venteværelset ved havnen er der en børnevenlig udstilling om fuglene ved Bøjden Nor. Tæt på venteværelset er der et nyt fugletårn, hvorfra man kan se over noret.

Det er kun tilladt at færdes på stierne i reservatet. Der er ingen adgang til foldene.  


Bjergænder. Foto: Helge Sørensen