Få kilometer fra Odenses centrum

Bynært naturområde med varieret fugleliv

Se Google-map med P-pladser, observationsposter, osv.

Bispeenge Bent Juhler

Bispeenge. Foto: Bent Juhler

Beskrivelse:
Området udgjorde tidligere det inderste lavvandede område af Odense Fjord og bestod af et meget stort engareal, hvor den lille Stavis Å snor sig igennem. Kvæg fra klostrene i Odense græssede på engene i århundreder – deraf navnet. I 1970erne begyndte man at bygge veje over området og et kolonihaveområde blev opført på de lidt højereliggende arealer vestpå. Disse tiltag forringede områdets naturkvaliteter, men et pumpesvigt i 2007 resulterede i dannelse af en lavvandet sø, der hurtigt tiltrak mange fugle. Resultatet var at Odense Kommune besluttede sig for at beholde området som et naturområde, med sø, våde enge, vandhuller og tagrør.

Det er nu planen at skabe en så naturlig afvanding af arealerne som muligt, uden at det påvirker kolonihaverne. Desuden vil man sikre en bedre afgræsning af området, så det ikke gror til i tagrør og krat. På engene vokser en lang række sjældne og truede plantearter.

Fugle:
Der er til dato observeret mere end 170 fuglearter på området.

Ynglefugle:
Ved søen og på engene yngler grågås, gravand og gråand. Viben, som generelt er gået tilbage i antal, findes stadig med enkelte par sammen med f.eks. rødben. Rørhøg, vandrikse og skægmejse yngler årligt i rørskoven. Bispeenge er måske det første sted på Fyn hvor blåhalsen yngler. Engsnarre og græshoppesanger er af og til set og hørt, men ikke regelmæssigt.

Træk- og rastefugle:
Hvert år ses lille præstekrave, vibe og dobbeltbekkasin på træk, samme med diverse klirearter, som sortklire, rødben, hvidklire, svaleklire og mudderklire. Mange ænder dukker op på træk eller raster her i vintermånederne, bl.a. pibeand, krikand, atlingand og skeand. Af mindre fugle er der set trækkende bynkefugle, stenpikker og rødrygget tornskade. Isfugl er blevet observeret enkelte gange.

Hver vinter ses der bjergpiber. Havørn er en ofte set gæst.

Adgang:
Ringvejen 2 rundt om Odense krydser den sydlige del af området (hvor vejen hedder ”Odins Bro”). Ved at køre mod nord i krydset Odins Bro/Otterupvej (rute 162) kommer man straks til en P-plads på højre hånd. Ved at gå nordpå gennem kolonihaverne kommer man til en ridesti der går mod sydøst gennem engen, hvor der er gode chancer for rørskovsfugle. Fortsætter man i stedet gennem den lille lund kommer man til cykelstien, der deler området. Her er der et rigtigt godt overblik over vådområderne, hvor de fleste ænder og vadefugle ses. Fra P-pladsen kan man også tage cykelstien under Otterupvej til en lille sø, hvor der yngler gråstrubet lappedykker. Alternativt kan man tage cykelstien, der løber parallel med Odins Bro, der fører ud til diget. Her går kanalstien på digets top og herfra er der også oversigt over området.

For flere detaljer samt forslag til alternative P-pladser og observationspunkter, se google-kortet.

Blahals Bispeenge Bent Juhler

Blåhals, Bispeenge. Foto: Bent Juhler