Fyn, nordlige del af Odense Fjord

Rastende svaner, gæs, ænder og vadefugle
Se Google-map med P-pladser m.v. 

P1030442 
Enebærodde. Foto: Joy Klein

Beskrivelse
Enebærodde, der er opbygget af sten, grus og sand, danner den nordvestlige flanke af Odense Fjord. Den er Fyns største hedeområde og derfor fredet. Heden er domineret af enebær og hedelyng, klokkelyng og revling. De først par kilometer er odden ret smal med gode udsigter både over Kattegat og over Odense Fjord. Det er her man ser de fleste fugle inde i fjorden. På den bredeste del af odden ligger en nåleskov og nogle lave moser. På spidsen står et fyrtårn. Enebærodden er et af de mest populære udflugtssteder på Fyn.

Ved foden af odden er der smalle, smukke strandenge der strækker sig helt over til Hofmansgave. Gården er omgivet af skov og en smuk park med fine udsigter ud over fjorden.

Fugle
Ynglefugle
På strandengene yngler engpiber og sanglærke. Rødrygget tornskade ses på odden og yngler formodentligt her. Om foråret og om sommeren er parken ved Hofmansgave rig på sangere og mange andre småfugle.

Træk- og rastefugle
Man kan opleve flokke af småfugle, kragefugle og rovfugle der trækker langs odden om foråret.

I træktiden forår og efterår ses en del vadefugle, bl.a. strandskade, stor præstekrave, vibe, almindelig ryle, storspove og rødben. Lille kobbersneppe ses i maj måned. Af ænder ses især pibeand, krikand og gråand. Grågæs, bramgæs og sangsvaner tiltrækkes af de dyrkede marker ved Hofmansgave og omegnen dér.

Med held kan man se vandrefalk og havørn.

I vinterhalvåret ligger mange havænder, især ederfugl, sortand og fløjlsand samt toppet skallesluger på havsiden af odden og i den smalle indsejling mellem odden og halvøen Skoven på Hindsholm. Vandet i Gabet er altid isfrit. Parken og markerne ved Hofmansgave giver ly til store flokke af ringdue. Fra februar til først i april ses mange gråstrubede lappedykkere, som raster og fouragerer på havet nord for Enebærodde, før de trækker ind til ynglepladserne eller videre nordpå.

Andre dyr
Om sommeren kan man med held se hugorm på odden. Om foråret ligger de under hybenbuskerne i det varme sand på stranden og om sommeren holder de til i lyngen.

Adgang
For at komme til Enebærodde kører man ud af Odense ad rute 162 til Otterup. I byen følges skilt mod Hasmark, dernæst mod Enebærodde, hvor der er en P-plads tæt ved leddet til Enebærodde. Herfra kan man enten gå eller cykle østpå ud til Enebæroddens spids. Turen frem og tilbage er på ca. 11km. Man kan også gå et par kilometer sydpå for at komme til Hofmansgave.

For at komme til Hofmansgave i bil kører man ad Strandvejen fra Otterup til landsbyen Hasmark. I krydset drejer man mod højre og ved kirken drejer man igen mod højre og kører ned ad alléen der fører hen til Hofmansgave. Man kan parkere på herregårdens gårdsplads. Der er meget fin udsigt over Odense Fjord fra det Norske Hus og i den nordøstlige del af Parken.


Rødrygget tornskade. Foto: Helge Sørensen