Nordfyn

Nylig genoprettet stort naturområde med både saltvandsfjord og ferskvandssø – og mange vandfugle
Se Google-map med P-plads, udsigtspunkter, m.v. 


Gyldensteen Strand. Foto: Børge Pedersen


Beskrivelse:
Gyldensteen Strand ligger på Fyns nordkyst umiddelbart øst for Bogense og dækker et område på 616ha. Efter istiden bestod området af en bred, lavvandet fjord, der de dybeste steder var over 3m dyb og dækkede over 6 km2. Mod nord var fjorden afgrænset fra Kattegat af en stribe moræneøer: Langø, Lindholm, Store Stegø og Lille Stegø. I 1871 blev fjorden inddæmmet og den gamle fjordbund drænet. Der opstod enge, der blev brugt til høslæt og kvæggræsning. I 1960’erne kom elektriske pumpestationer og området blev dyrket. Det lavtliggende areal ”Reservatet” blev bevaret som fugtigt jagtreservat.

I 2011 erhvervede Aage V. Jensen Naturfonden området for at gennemføre både marin og fersk naturgenopretning.  Det er samtidig meningen at der skal samles erfaringer for kommende projekter i forbindelse med klimabetingede havstigninger, og udviklingen følges nøje af bl.a. Syddansk Universitet. Indvielsen af den nye Gyldensteen Strand fandt sted i marts 2014, da havdiget blev gennembrudt.  

Digerne mellem Langø, Lindholm og Store Stegø er blevet fjernet, således at havvandet er strømmet ind i området syd for Lindholm og har dannet et lavvandet fjordområde på 214ha (Kystlagunen) med vadeflader omgivet af smalle strandenge. Der er etableret 13 øer til fuglelivet. Kystlagunen er afgrænset mod øst af den nord/sydgående vejdæmning med vejen Langø. Øst herfor er skabt et lavvandet, fersk sø- og rørskovsområde (Engsøen), med 6 nye øer. Vandstanden i Engsøen nåede sin fulde højde i vinteren 2015/16. I vintermånederne er den over havoverfladen men om sommeren er den under havoverfladen pga. fordampning. Reservatet ved Ore Strand opretholdes som en mosaik af enge, rigkær og søer. Lige nord for Eriksholm er der en lavvandet sø med et rigt fugleliv, især om foråret, når vandstanden er høj. Søen tørrer ud om sommeren.       

Fugle:
På kort tid er Gyldensteen Strand blevet et af Fyns bedste fugleområder. De nye vådområder tiltrækker mange ynglende gæs, ænder, vadefugle, måger og terner. Store flokke af vandfugle holder til her hele året. 

Ynglefugle:
Kystlagunen har vist sig at være en fin yngleplads for måger og terner, der nyder godt af de mange kunstige øer. Både hættemåge, stormmåge, sølvmåge, svartbag og havterne yngler ved Kystlagunen. Desuden har der de sidste år ynglet over 100 par ederfugl i Kystlagunen på øen Lindholm.

I ferskvandssøen Engsøen yngler lille lappedykker, knopsvane, grågås, gravand, gråand, knarand, troldand, taffeland og blishøne. Sorthalset lappedykker og gråstrubet lappedykker har også ynglet her. Klyden yngler i pænt antal, sammen med et mindre antal rødben og vibe. Der er kolonier af hættemåge, stormmåge og sølvmåge.

Træk- og rastefugle:
I Kystlagunen raster mange grågæs og viber ved højvandet. Om efteråret ses flokke af hjejle. Toppet skallesluger og hvinand fouragerer her i større antal. 

Siden etableringen af Engsøen har der altid været mange rastende vadefugle her, bl.a. nogle af de største forekomster af brushane på Fyn. Der ses også mange tinksmed, sortklire, hvidklire og almindelig ryle. Engsøen tiltrækker mange rastende grågæs, blisgæs og bramgæs, samt flere svømmeænder: gråand, knarand, spidsand, skeand, krikand og pibeand. Desuden blishøne.

Den lavvandede sø nord for Eriksholm tiltrækker mange fugle om foråret, f.eks. brushane, præstekraver, ryler, og nogle gange over 100 tinksmed, hvilket er fynsk rekord. Der er set flere hundrede gul vipstjert på nogle tidspunkter. I vinterhalvåret holder der flere hundrede gæs og ænder til i området.

Rovfugle, der ses jævnligt, er havørn, vandrefalk og blå kærhøg. Fiskeørn er en sporadisk gæst.

Af sjældne gæster kan nævnes sølvhejre, skestork, rustand og hvidvinget terne.

Andre dyr
Der er en stor bestand af dådyr på Gyldensteen Strand, der for det meste gemmer sig i Langø Plantage.

Adgang:
Der er adgang til Gyldensteen Strand fra rute 327 mellem Bogense og Vester Egense. Fra vejen er der adgang til flere P-pladser og udsigtspunkter. Ved Eriksholm er der etableret et naturrum med udstillinger, toiletter (også til folk med handicap) og skolerum. Man kommer hertil ved at dreje fra rute 327 nordpå ad Langø, omkring halvvejs på strækningen der fører forbi området. Ved den sydlige ende af Langø er der en P-plads samt en P-plads til folk med handicap. Vejen fortsætter langs den nord/sydgående vejdæmning til Eriksholm og naturrummet. Herfra fører cykel- og gangstier til forskellige udsigtspunkter. Mod vest kommer man til den ombyggede pumpestation, der nu er et fugletårn med udsigt over Kystlagunen. Mod øst kommer man gennem Langø Plantage til den renoverede Langø Mølle, der nu er udsigtstårn med et flot panorama over Reservatet og farvandet over til Æbelø. 

Der er en P-plads ved hovedvejen i den østlige ende af området, hvorfra man kan gå ud til et nyt fugletårn ”Egensehytten” (med adgang for gangbesværede samt picnic-bord) i det sydøstlige hjørne af Engsøen. I den vestlige ende af området er der en P-plads og et fugletårn, der også kan benyttes af gangbesværede. 

Kystlagunen er vildtreservat er der er ingen adgang for offentligheden. Bortset fra Langø er der heller ikke adgang til digene omkring Kystlagunen.

Tinksmed. Foto: Klaus Dichmann