Fyns vestkyst, mellem Middelfart og Assens

Et nyetableret vådområde med mange rastende vandfugle. En af Fyns fineste fuglelokaliteter for lappedykkere og ænder.
Se Google-map med udsigtspunkter, P-plads m.v.


Føns Vang set fra østsiden. Foto: Joy Klein 

Beskrivelse
Føns Vang er et vådområde på 113 ha der blev genetableret i 2005-2006 som en del af Vandmiljøplan II, i samarbejde med ejeren, Wedellsborg Gods. Før tørlægningen udgjorde området den inderste del af Gamborg Fjord, men for ca. 200 år siden blev det drænet og udnyttet til landbrugsdrift. For at genskabe vådområdet blev pumpen afbrudt, diget mod den nordlige landkanal gennembrudt, og træer og buske fjernet. Omkring 110 ha af området er en ferskvandssø, der er Fyns næststørste sø efter Arreskov Sø. Søen er fladvandet, især i den østlige ende, og der er etableret to øer i søen for ynglende vandfugle. Søen har et naturligt udløb til Gamborg Fjord.

Fugle
Straks efter etableringen blev søen opsøgt af større flokke af gæs og ænder og der opstod et rigt fugleliv. Desværre har der sidenhen været en negativ udvikling på grund af for høj vandstand, som bl.a. har resulteret i, at der ikke længere er plads til vadefugle. Det er endnu ikke lykkedes at overbevise Middelfart Kommune at vandstanden skal sænkes.

Ynglefugle
Søen huser en skarvkoloni på ca. 15-20 par. Både toppet og lille lappedykker yngler her og nogle få par gråstrubet og sorthalset lappedykker. Desuden knopsvane og troldand. Isfugl ses jævnligt, især ved fugletårnet.

Træk- og rastefugle
Knopsvane, grågås, gråand, pibeand, krikand, troldand, hvinand og blishøne ses her hele året rundt. De fleste er talrigest i efterårs- og vintermånederne. Grågås optræder tit i store flokke med sommetider mere end 1000 individer. Om sommeren ses enkelte gravand, knarand, spidsand og skeand. Toppet lappedykker holder til i søen hele året rundt, mens lille lappedykker er hyppigst om efteråret.

Havørnen, der yngler i nærheden, ses tit i området. Enten jager den efter andefuglene i søen, eller sidder i de omkringliggende træer eller raster på øen i søen. Om sommeren fouragerer rørhøg i området og om vinteren blå kærhøg.

Om foråret og sommeren kan man se mange digesvaler og landsvaler der flyver over søen, og om efteråret raster der flokke af stær på engene.

Om vinteren ses lille skallesluger på søen og flokke af sangsvaner holder til på markerne.

Adgang
Rute 313 mellem Nørre Åby og Assens fører forbi østenden af Føns Vang (ca. 5km syd for Nørre Åby). Ved at dreje af fra hovedvejen mod Føns kommer man ind på én af de småveje der fører rundt om søen. Der er flere steder hvor man kan standse og se ud over søen:
1. Et stykke hen ad vejen er der en P-plads, hvorfra man kan se det østligste hjørne af søen. Her er der et nyt fugletårn, der giver et fint overblik over den del af søen. Der er etableret en ny fugleø udenfor tårnet.
2. Fra Føns kirke er der en fin udsigt over hele søen, men fuglene er lidt langt væk. Herfra kan man også se den vestlige fugleø.
3. Overfor indgangen til hotellet kan man parkere på vestsiden af vejen på en mindre P-plads. På den modsatte side af vejen er der en plads med udsigt over den vestlige del af søen.  

 
Lille lappedykker. Foto: Helge Sørensen