PDF-version af nedenstående vejledning kan hentes her

Det kan nogle gange være svært at afgøre hvilke naturtyper, man skal angive for sit punkt. Denne liste giver en lille uddybning af de 9 angivne naturtypekoder på tælleskemaet

Alle naturtypeangivelser skal benytte disse 9 koder. Valget af kode vil nogle gange være afhængigt af de tilstødende områder. En rørskov ved en stor sø vil f.eks. karakteriseres som kode 8 (Sø), mens rørskov i et stort, sumpet område vil være kode 4 (Mose/kær). Det samme kan gøre sig gældende med grusgrave, der i agerlandet vil være kode 3 (Agerland), men hvis den ligger i en skov, vil det være kode 1 (Nåleskov) eller 2 (Løvskov).

Hvis du stadig er i tvivl, er du altid velkommen til at henvende dig til projektleder Daniel Palm Eskildsen (Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.). 

Uddybning af naturtypekoderne:

1. Nåleskov (nåleskov, juletræsplantage, lysning i nåleskov)
Gran, fyr, ædelgran, lærk, ceder, cypres og tuja betegnes som nåleskov, men ikke ene og taks, der typisk kun vokser som enlige eller spredte buske.

2. Løvskov (løvskov, lysning i løvskov)
Hyppige løvtræer er poppel, birk, avnbøg, hassel, bøg, eg, elm, røn, kirsebær, løn, ahorn, hestekastanje, lind og ask. Hvis der vokser pil og/eller el, betegnes området som mose (kode 4), da disse primært gror i fugtige områder. Tjørnebevoksninger er ikke skov, men forekommer på enge og overdrev (kode 9).

3. Agerland (mark, braklagte arealer, levende hegn, gård, frugtplantage, mergelgrav, golfbane, energipil)
Vedvarende græsarealer samt græsarealer, der ikke er omlagt for nylig, betegnes som eng (kode 9).

4. Mose/kær (mose, kær, rørskov, rørsump, mindre vandhuller)
Områder med fugtig, ofte vanddækket bund. Med rørsump, urtevækst og/eller træer som pil, el og birk.

5. Hede (hede og klithede)
Oftest domineret af hedelyng. Altid med tør bund. Hvis bunden er våd, er der tale om en hedemose (kode 4).

6. Klit/strand (hvid klit, strand, hav, kyst, vade)
Kun klitter (inkl. indlandsklitter), hvor sandet ses tydeligt, er omfattet. Klithede hører således under ”hede” (kode 5). Strand omfatter kun grænsen mellem land og hav, men ikke søbredder (kode 8).”

7. Bymæssig bebyggelse (by, have, sommerhusbebyggelse, landsby, havn, industriområde, park, voldanlæg, kirkegård, jernbane)
Spredtliggende gårde hører under agerlandet (kode 3).

8. Sø (sø, rørsump med overvejende vanddækket bund)
Alle åbne, vedvarende vandoverflader. Rørsump med overvejende tør bund betegnes som mose (kode 4).

9. Eng (eng, strandeng, overdrev)
Græsdominerede arealer uden elle med kun spredte træer og/eller buske. Dækker fugtige enge, vedvarende græsarealer og overdrev.

Linjeføringer i landskabet (å, vej og jernbane) samt småarealer (grusgrav, lergrav) betegnes som den omgivende naturtype.