Kun en ny fredning kan redde ynglefuglene i Tøndermarsken

tirsdag 25. maj 2010 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Miljøministeren har vist sin gode vilje overfor Tøndermarskens ynglefugle ved at indgå en aftale med digelauget i Tøndermarsken om tidligere indpumpning af vand i vandkanalerne. Forsøget er prisværdigt, men slet ikke tilstrækkeligt for fuglene, mener Dansk Ornitologisk Forening. Kun en ny fredning vil virke.
Christian Hjorth, formand for Dansk Ornitologisk Forening siger om miljøministerens nye aftale med digelauget: ”Tidligere indpumpning af vand i vandkanalerne er godt. Det giver bare ikke den højere vandstand, som er nødvendig for fuglene. Med en ny fredning kan vi derimod komme til at benytte vandkanalerne som et engbevandingsystem. DMU pegede på en sådan engbevanding i deres opsamlingsrapport om Tøndermarsken, som udkom i marts i år. Pumperne skal fylde vandkanalerne helt op til randen i marts måned, så vandet derfra løber ind på marskengene og danner mere sjapvand. Med den foreliggende aftale har vi kun en lappeløsning, så problemet med vand er stadig ikke løst”.

"Ynglefuglene skal have sjapvand inde på selve marskengene, hvor de yngler, for at ungerne af vibe, kobbersneppe og de andre vadefugle kan finde føde," fortsætter Christian Hjorth. "Den frivillige MVJ-ordning, som man gennem mange år forgæves har forsøgt at få opbakning til blandt landmændene i området, forsøger at skabe sjapvandet ved at sætte lerpropper i grøblerenderne. Det er en nødløsning, som vi kan se heller ikke fungerer godt nok, der hvor man prøver."

Miljøministerens aftale med Digelauget for Tøndermarsken indebærer et tiltag, som Skov- og Naturstyrelsen allerede for mere end 10 år siden, i deres Redegørelse 1999 om Tøndermarsken, foreslog som et oplagt virkemiddel: at ”Sommervandstand iværksættes 15. marts i stedet for 25. April”. Da vandløbsregulativet for Vidåen blev revideret i 2005 blev det da også skrevet ind, at ”Sætning af stem samt indpumpning og videreledning af vand kan påbegyndes i marts måned…”.

Men Tønder Kommune, som er myndighed på vandløbsregulativerne, har ikke villet bruge denne mulighed, men har overladt det til landmændene i digelauget at bruge vandløbsregulativets anden mulighed: at vente til 25. April med at være færdig med årets indpumpning af vand i skelgrøfterne.

Christian Hjorth kan træffes på tlf. nr. 29 28 75 02