Miljøklagenævnet bakker DOF op i en klage over Tønder Kommune

tirsdag 18. maj 2010 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Dansk Ornitologisk Forening (DOF), fuglene og naturen i grænselandet ved Tønder har vundet en klagesag, hvis afgørelse kan få store perspektiver for fremtidens fugle- og naturbeskyttelse. Kommunerne bør generelt være langt mere restriktive og tage EU’s miljøkrav i ed, når de giver landmænd lov til at producere flere køer og grise med risiko for øget forurening til skade for fugle og natur
Jan Skriver
Det er en ommer, lyder det direkte oversat fra Miljøklagenævnet til Tønder Kommune, som på baggrund af en klage fra Dansk Ornitologisk Forening (DOF) i Sønderjylland er blevet sat under lup i en sag om en miljøgodkendelse af en udvidet kvægproduktion.

Tønder Kommune har alt for ukritisk givet en landmand lov til næsten at fordoble sin produktion af kvæg, lyder det i afgørelsen fra Miljøklagenævnet, der beder kommunen om at behandle sagen igen.

Klagenævnet påpeger, at kommunen i sin godkendelse ikke i tilstrækkelig grad har taget højde for, at den øgede produktion vil skade internationale beskyttelsesområder af både våde, tørre og marine naturtyper.

Miljøklagenævnets afgørelse kommer efter en klage fra DOF Sønderjylland, der punkt for punkt kritiserer kommunens godkendelse for at tage større hensyn til landmandens forretning end til vores fælles natur og miljø, der netop skal beskyttes, når en myndighed miljøgodkender.

- Vi hilser Miljøklagenævnets ophævelse af Tønder Kommunes tilladelse til en voldsom øget kvægproduktion i den pågældende sag velkommen. Vi ser afgørelsen som en skærpelse af miljøkravene til landmænd, der vil udvide deres produktion af husdyr med en øget risiko for at forurene naturen og vandmiljøet med kvælstof og fosfor.

Miljøklagenævnet følger i denne sag EU’s miljøkrav, der tager vare på at sikre internationale naturbeskyttelsesområder, siger Per Janfelt fra DOF Sønderjylland, der i øjeblikket har omkring 70 klagesager over myndighedernes tilladelser til øget husdyrproduktion i spil i landsdelens fire kommuner.

I sagen fra Tønder Kommune, der nu er blevet underkendt af Miljøklagenævnet, havde landmanden af kommunen fået lov til at udvide sin besætning af kvæg fra 251 dyreenheder (DE) til 424 DE.

En dyreenhed er det begreb, der beskriver miljøpåvirkningen fra forskellige dyr. 1 DE er den mængde dyr, der producerer 100 kilo kvælstof i løbet af et år. For eksempel står en mindre malkeko årligt for sådan en mængde kvælstof.

Da det er mængden af næringsstoffer, der bliver udledt til miljøet, som er afgørende for mange naturtypers tilstand, er det vigtigt at holde et vågent øje med omfanget af en husdyrproduktion.

I særlig grad i områder med store naturværdier som det for eksempel er tilfældet i Tønder-området med dets moser, søer, marskenge og Vidåen, der afvander en stor del af det sønderjyske landbrugslandskab og løber ud i Vadehavet. Ifølge officielle rapporter er Vadehavet allerede nu overbelastet med næringsstoffer.

En større udledning af næringsstoffer til vandmiljøet øger risikoen for algevækst, iltsvind og ødelagte voksevilkår for bundplanter. Når bundens planter forsvinder, mister mange vandfugle deres fødegrundlag.

På landjorden giver flere grise og køer risiko for øget ammoniakfordampning fra staldene, som gøder og tilgodeser ganske få arter af planter. Dermed forsvinder mangfoldigheden, biodiversiteten.

- Generelt sker der i disse år en dramatisk forarmelse af den danske natur, hvor tørre og næringsfattige heder og overdrev gror til, så de arter, der er knyttet til disse naturtyper, forsvinder. Større og større områder vokser til i brændenælder og andre af de ganske få planter, som kan klare de store mængder af næringsstoffer, der primært bliver udledt fra industrilandbruget.

Blandt andet derfor er der al mulig grund til at holde øje med kommunernes miljøgodkendelser af husdyrproduktioner, for den danske natur er allerede under ekstremt hårdt pres som følge af alt for mange næringsstoffer i miljøet, påpeger Per Janfelt.

- Af de 70 klager over myndighedernes tilladelser til udvidelser af husdyrproduktionen, som DOF Sønderjylland har sendt til Miljøklagenævnet, hører omkring halvdelen hjemme i Tønder Kommune.

Vi kan nu håbe på, at Miljøklagenævnets aktuelle afgørelse fra Tønder vil få kommunens politikere til at ændre kursen og erkende, at man er nødt til at følge gældende lov på området, siger Per Janfelt.

Yderligere oplysninger, Dansk Ornitologisk Forening (DOF)
Tlf. 33 28 38 00.