Nedtur for vigtige fugleområder

fredag 7. maj 2010 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Ny analyse fra Dansk Ornitologisk Forening viser, at en bekymrende stor del af de vigtigste danske fugleområder har fået det værre de sidste 15 år. Situationen er forringet på hele 78 procent af 128 lokaliteter. Analysen kan læses i bladet Fugle og Natur og understreger behovet for en hurtig og effektiv gennemførelse af de kommende naturplaner, som er på vej ud i høring
Tine Stampe
Det er frivillige i Dansk Ornitologisk Forenings caretaker-projekt, som overvåger de vigtigste fuglearter på de 128 vigtigste fuglelokaliteter i landet. Områderne har international status som IBA’s (Important Bird Areas), udpeget af organisationen BirdLife International. 115 af områderne er desuden udpeget som EU-fuglebeskyttelsesområder og dermed Natura 2000-områder.

Fugletællingerne er suppleret med myndighedernes overvågningsresultater og alle data er derefter analyseret med det helt nye og bemærkelsesværdige resultat, at hovedparten af Danmarks vigtigste fugleområder er i krise.

I perioden fra 1995 til 2008 er tilstanden forringet med mellem 60 og 100 pct. på 14 af de 128 lokaliteter. På 16 lokaliteter er tilstanden forringet med 30-60 procent. På en større mellemgruppe på 60 lokaliteter er tilstanden forringet med mellem 10 og 30 procent, og der er kun 28 lokaliteter, hvor forholdene samlet set er stabile eller i positiv udvikling.

Analysen tager udgangspunkt i netop de fuglearter, som er årsag til udpegningen som IBA og Natura 2000-område. Det er tilbagegang for disse fokusarter, som områderne ellers skulle beskytte, der er årsag til den negative status. Der er tale om mange forskellige arter, og tilbagegangene kan skyldes både generelle årsager og forringelser på selve lokaliteten.

Når de frivillige fugletællere ikke længere kan finde så mange af de beskyttede fugle på lokaliteten som tidligere, så slår det igennem som dårlige tal i analysen. Der kan sagtens være andre arter, som er stabile eller i fremgang, men i denne analyse er det arterne i tilbagegang, der vejer tungest. Pointen er, at områderne er udpeget for at beskytte de vigtige fuglearter. Det hjælper jo ikke de truede arter, at der er andre arter, som har det bedre på lokaliteten. Derfor er analysen også med til at underbygge, at der er hårdt brug for de naturplaner, der skal stoppe tilbagegangen for arter og naturtyper i Danmarks 246 Natura 2000-områder.

Yderligere oplysninger: Biolog Thomas Vikstrøm, leder af DOF’s Caretaker-projekt 33283822 el. 29700224, Biolog Knud N. Flensted, DOF 33283833 el. 21242275