Den rigtige forvaltning kan genskabe fuglelivet i Tøndermarsken

onsdag 21. april 2010 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
En helt ny rapport fra Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) slår fast, at hvis de rigtige betingelser genskabes i Tøndermarsken, trives de klassiske engfugle som vibe, rødben og kobbersneppe. Dansk Ornitologisk Forenings formand Christian Hjorth mener, at rapporten peger direkte mod ny fredning af området, som er et af Danmarks vigtigste fugleområder
Tine Stampe
Der er ventet længe og gisnet meget om DMU’s rapport over ynglefugle i Tøndermarsken, men nu er den her og konklusionen er klar: Den vigtigste indsats er at sikre bedre levesteder for engfuglene, og det handler først og fremmest om at få mere vand på de såkaldte fenner (marker afgrænset af grøfter på alle sider). Dernæst skal der gøres en indsats for at bekæmpe ræve, som æder fugleungerne i marsken.

Formand for Dansk Ornitologisk Forening Christian Hjorth er meget tilfreds med rapportens konklusioner. ”Det er meget frustrerende, at vi har skullet vente så længe på denne rapport,” siger han. ”Men vi må glæde os over, at vi har fået et klart svar. Ynglefuglene kan fastholdes, når marsken forvaltes rigtigt. Det er altså muligt at overholde lovgivningen og EU’s påbud. Nu kan vi så endnu engang vende os mod regeringen og Tønder Kommune og spørge, hvornår de har tænkt sig at gennemføre den rigtige forvaltning.”

DOF mener, at den eneste holdbare løsning vil være en helt ny og effektiv fredning af Tøndermarsken og Margrethe Kog. ”Det fremgår helt tydeligt af DMU’s rapport, at den frivillige ordning for miljøvenligt jordbrug (MVJ) har haft en effekt, når den har været brugt, men nu bruges den stort set ikke mere,” fortsætter Christian Hjorth. ” Det er helt centralt i EU´s Fuglebeskyttelsesdirektiv, at området skal sikres med varige løsninger. De frivillige ordninger har spillet fallit, og der er nu reelt kun den mulighed at sikre området med fredning eller statsligt opkøb.”

”En fredning vil også give mulighed for at lade vandsystemerne med marskens vandkanaler og grøblerender fungere som et engvandingssystem, som DMU-rapporten lægger op til. Det mener vi vil være en meget attraktiv løsning på hele bevandingsproblematikken for engfuglene, som kunne bringe ynglefugletallet op på 100 ynglepar pr. kvadratkilometer i hele marsken, ligesom i Margrethe Kog.”

”Ingen er tjent med disse uendelige diskussioner om, hvorvidt det er slemt og om det snart bliver bedre,” siger formanden. ” Miljøministeren har givet DMU i opdrag at overvåge ynglefuglene i Tøndermarsken og de betingelser de lever under. Det har DMU gjort og konklusionen er klar. Så må Miljøministeren handle. En ny fredning, udarbejdet på grundlag af DMU´s anbefalinger med erstatninger til landbruget en gang for alle eller aftaler om erstatningsjord, kan på dette grundlag gøres færdig til vedtagelse inden årets udgang.”

Yderligere oplysninger: Formand Christian Hjorth, tlf. 97 44 85 20, eller 29 28 75 02


Rapporten kan læses her: www.dmu.dk

Samtidig præsenteres resultaterne i DMUNyt
www.dmu.dk/udgivelser/DMUNyt/2010/7'