Som medlem af ISOBRO (Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation) tilstræber Dansk Ornitologisk Forening til enhver tid at kunne leve op til brancheorganisationens indsamlingsetiske retningslinjer, som du kan læse her.

DOF’s helt selvfølgelige udgangspunkt er, at foreningen er bedst tjent med størst mulig åbenhed omkring foreningens dispositioner, både i forhold til myndighederne og over for offentligheden (medlemmer, givere, presse etc.). I det følgende redegøres der for de indsamlingsetiske overvejelser, som er relevante for DOF.

Skulle du have spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at rette henvendelse til direktør Sigrid Andersen på sigrid.andersen(a)dof.dk

Du har endvidere mulighed for at klage over DOF som indsamlingsorganisation ved at rette henvendelse til ISOBRO. Du kan læse mere om dine klagemuligheder her.

Respekt for giveren
DOF’s brug af telemarketing
DOF har gennem de seneste år brugt telemarketing til at komme i kontakt med såvel nuværende, som potentielle medlemmer. Det har vist sig at være en effektiv og tilfredsstillende service for både medlemmerne og administrationen. DOF benytter sig af et anerkendt og NGO-specialiseret bureau med trænede, fastlønnede telemarketingsmedarbejdere. Læs mere om DOF’s brug af telemarketing her.
DOF’s arbejde for fugle- og naturbeskyttelse er bl.a. afhængig af frivillige bidrag – du kan hjælpe med et bidrag her.

Kriterier for sponsorsamarbejde
DOF er positivt indstillet over for sponsorsamarbejder med private virksomheder. Udgangspunktet er, at såvel sponsorvirksomhedens mål og aktiviteter, som det konkrete samarbejde skal gavne foreningens formål. Alle forslag til sponsorsamarbejder forelægges foreningens hovedbestyrelse til beslutning. Har du lyst til at høre mere om dine muligheder for et sponsorsamarbejde, skal du rette henvendelse til direktør Jan Ejlsted på jan.ejlsted(a)dof.dk

Åbenhed om formål, ledelse og økonomi
DOF’s formål og strategier
Foreningens overordnede formål fremgår af vedtægterne.
”Foreningen har som formål at fremme kendskabet til og interessen for vilde fugle og naturbeskyttelse.
DOF arbejder i Danmark og internationalt for:
,•    formidling af fugleoplevelser i naturen
•    indsamling og udbredelse af viden om fugle
•    beskyttelse af fugle og forbedring af deres levesteder
•    medlemmernes deltagelse i foreningens aktiviteter”
DOF opfylder formålet ved hjælp af strategiplaner, der udarbejdes hvert fjerde år.

DOF’s ledelse og medarbejdere
Repræsentantskabet udgør DOF’s øverste myndighed, som mødes hvert halve år. Læs referaterne fra repræsentantskabsmøderne.
Repræsentantskabet vælger en bestyrelse.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, to næstformænd og et forretningsudvalg.
Bestyrelsen ansætter en direktør til at forestå foreningens daglige ledelse.
Se i øvrigt oversigt over DOF’s ansatte.

DOF’s årsrapporter og regnskaber
Få adgang til årsrapporter og regnskaber. 
DOF lægger vægt på at have fagligt anerkendte samarbejdspartnere, også på økonomisiden. Vores revisionsfirma er Deloitte, vores bankforbindelse er Merkur Bank.

Mest muligt for pengene
Foreningens største aktiv er de ca. 1200 aktive medlemmer, der ganske frivilligt og ulønnet deltager i naturovervågning og organisatorisk arbejde. Disse medlemmer bidrager med en arbejdsindsats, der svarer til ca. 10 mio. kroner årligt (i antal timer svarende til løn for ufaglærte).
DOF bestræber sig på at få mest mulig værdi ud af hver eneste krone, der gives til foreningen til opfyldelse af vores formål.
Vi er underlagt bestemmelser om forvaltningsrevision, dvs. at en ekstern revisor fører særligt tilsyn med, om DOF er sparsommelig og ikke bruger mere end de mest nødvendige midler på foreningens aktiviteter og administration.
Alle tillidsposter i DOF er i henhold til vedtægterne ulønnede.
De ansattes lønninger er reguleret af en overenskomst. Se her. Princippet i overenskomsten er, at DOF sikrer sine medarbejdere en fornuftig løn, der tager udgangspunkt i statens aftaler, men tager hensyn til de særlige forhold, der gør sig gældende ved at arbejde i en frivillig organisation.

DOF’s organisation
Der henvises til DOF’s organisationsdiagram

DOF’s arbejdsforhold
DOF ønsker at have gode og ansvarlige arbejdsforhold for de aktive frivillige, der således er dækket af forsikringer i deres udøvelse af aktiviteter på foreningens vegne.
Som arbejdsgiver for DOF’s ansatte lægger ledelsen vægt på et godt arbejdsmiljø, såvel fysisk som psykisk. DOF udarbejder tre-årige handlingsplaner for arbejdsmiljøet i forlængelse af de lovpligtige ArbejdsPladsVurderinger.
Rammerne for medarbejdernes dagligdag er beskrevet i en medarbejderhåndbog. Blandt de berørte emner kan nævnes, at medarbejderne har adgang til goder som økologisk frugt, gratis kaffe og te, ligesom der ydes tilskud til sundhedstiltag. Der er forbud mod rygning i Fuglenes Hus og mod indtagelse af alkohol i arbejdstiden.
DOF er åben over for at have medarbejdere på flexjob og andre former for engagement i det rummelige arbejdsmarked.

Redelig brug af de indsamlede midler
Administrative instrukser

DOF’s administration udføres efter et sæt administrative instrukser, hvis overholdelse tilses af DOF’s eksterne revisor.

Tegningsforhold
DOF’s tegningsforhold godkendes af foreningens hovedbestyrelse en gang hvert år.

Brug af betalingskort
Kun formanden og enkelte ansatte i DOF har betalingskort i foreningens navn. Kun udgifter, der direkte kan forbindes til udførelse af foreningens opgaver, betales af DOF.

Kørsel og rejser
DOF dækker formålsbestemt kørsel og rejser efter statens takster.

Gaver
DOF giver kun gaver til runde fødselsdage og ved andre særlige lejligheder. Der kan normalt kun gives gaver under den skattefrie bundgrænse, ellers indberettes værdien af gaver til Skat.

Placering af formue
DOF’s midler er placeret på bankkonti eller i anerkendte obligationer. DOF investerer af princip ikke i aktier.

Fast ejendom
DOF har valgt at eje det hus, der rummer foreningens administration, Fuglenes Hus på Vesterbrogade 140 i København. Huset blev erhvervet i 1986, og det har vist sig at være en god investering, idet DOF dermed ikke betaler husleje, men blot afdrager på langfristet gæld, der udgør under halvdelen af den offentlige ejendomsvurdering.

Bæredygtighed
DOF tilstræber at minimere foreningens CO2-udledning og energiforbrug. Foreningen har investeret i energibesparende foranstaltninger i Fuglenes Hus. Forbruget følges løbende for at identificere yderligere besparelsesmuligheder.
Foreningen tilstræber at minimere CO2-forbruget ved transport. Fx er telekonferencer et udviklingsområde for reduktion af transport til møder.
DOF kompenserer for sit forbrug af C02 ved at lægge ”skat” på foreningens varmeforsyning, el og transport og anvende midlerne til genrejsning af skov i tropiske lande.
DOF er med i Friluftsrådets udviklingsprojekt Bæredygtig organisation. Blandt målene er at formulere en indkøbspolitik.
Foreningen ønsker, at de fødevarer vi køber i størst muligt omfang er økologiske, men økonomi og praktiske forhold sætter endnu grænser for realisering af denne målsætning.