§ 1 Navn og hjemsted

Stk. 1 Foreningens navn er Dansk Ornitologisk Forening - i forkortelse DOF. Foreningen virker også under navnet BirdLife Denmark.

Stk. 2 Foreningen har hovedsæde i København.

§ 2 Formål

Foreningen har som formål at fremme kendskabet til og interessen for vilde fugle og naturbeskyttelse.
DOF arbejder i Danmark og internationalt for:
• formidling af fugleoplevelser i naturen
• indsamling og udbredelse af viden om fugle
• beskyttelse af fugle og forbedring af deres levesteder
• medlemmernes deltagelse i foreningens aktiviteter

§ 3 Medlemmer

Stk. 1 Som medlemmer optages personer, organisationer, institutioner og lignende.

Stk. 2 Repræsentantskabet kan fastsætte særlige regler for bestemte grupper af medlemmer.

Stk. 3 Kun personlige medlemmer kan indvælges i foreningens styrende organer.

Stk. 4 Kontingentet betales én gang årligt og fastsættes af repræsentantskabet efter indstilling fra hovedbestyrelsen.

Stk. 5 Medlemskabet ophører, hvis kontingentet ikke er betalt 2 måneder efter påkrav.

§ 4 Organisation

Stk. 1 Foreningen virker gennem lokalafdelinger og disses bestyrelse, repræsentantskabet og hovedbestyrelsen. Tillidsposter er ulønnede.

Stk. 2 Den daglige administration på hovedkontoret varetages af ansat personale under ansvar over for hovedbestyrelsen.

Stk. 3 Repræsentantskabet er foreningens øverste myndighed og fastlægger hovedlinjerne for DOF’s arbejde.

§ 5 Lokalafdelinger

Stk. 1 Foreningens område er Danmark, Færøerne og Grønland. Danmark er opdelt i lokalafdelinger, der dækker Danmarks kommuner. På Færøerne og i Grønland kan oprettes lokalafdelinger på særlige vilkår.

Stk. 2 Medlemmer med bopæl inden for lokalafdelingens område har stemmeret og er valgbare til bestyrelsen. Et medlem kan dog overflytte sin tilknytning til en anden lokalafdeling. En overflytning gælder mindst et år.

Stk. 3 Standardvedtægter for lokalafdelingerne er udfærdiget som bilag til DOF’s vedtægter. Lokalafdelingen kan supplere standardvedtægten med yderligere regler under hensyn til lokale forhold. Vedtagelsen sker på lokalafdelingens generalforsamling og skal godkendes af DOF’s hovedbestyrelse.

Stk. 4 Lokalafdelingen repræsenterer DOF i forholdet til offentlige myndigheder og varetager således på lokalt plan DOF’s naturpolitiske interesser. Lokalafdelingen tegnes i disse sager af afdelingens formand, idet denne eller bestyrelsen dog kan bemyndige et andet medlem af lokalafdelingen til at tegne afdelingen i bestemte sager.

Stk. 5 Lokalafdelingerne varetager DOF’s interesser og kontakten til medlemmer på lokalt plan, herunder afholdelse af møder, ekskursioner og andet.

Stk. 6 Hovedbestyrelsen eller i hastende tilfælde dennes forretningsudvalg kan bestemme, at behandlingen af en sag eller andre problemer overgår fra lokalafdelingen til hovedkontoret. Lokalafdelingen kan beslutte at overlade en sag til behandling ved hovedkontoret.

Stk. 7 Hver lokalafdeling modtager en andel af medlemmernes kontingent som fastsat af repræsentantskabet. Lokalafdelingens midler administreres af afdelingens bestyrelse i overensstemmelse med DOF’s formål og under ansvar over for hovedbestyrelsen. Repræsentantskabet kan fastsætte retningslinjer til sikring af den nødvendige balance mellem afdelingens formue, forpligtelser, medlemmer og aktiviteter.

Stk. 8 Ændring af lokalafdelingernes område og oprettelse af nye lokalafdelinger kan besluttes af repræsentantskabet. En lokalafdelings grænser skal følge kommunegrænserne. Det skal sikres, at ændringerne sker under hensyntagen til DOF’s samlede landsdækkende aktiviteter, således at DOF’s formål og interesser tilgodeses i videst muligt omfang.

§ 6 Repræsentantskabet

Stk. 1 Repræsentantskabet består af 53 medlemmer, der repræsenterer lokalafdelingerne, og herudover hovedbestyrelsens 13 medlemmer samt indtil 8 medlemmer direkte valgt af repræsentantskabet.

Stk. 2 Lokalafdelingernes formænd er faste medlemmer, og de resterende pladser op til 53 fordeles mellem afdelingerne i forhold til medlemstallet, således at fordelingen udregnes af repræsentantskabets forretningsudvalg ved udgangen af lige år. Ingen lokalafdeling har mindre end 3 repræsentanter. Valg af repræsentanter ud over formanden sker på afdelingens generalforsamling i ulige år for 2 år af gangen. Hvis lokalafdelingens formand indtræder i hovedbestyrelsen, indtræder et andet medlem af afdelingens bestyrelse i repræsentantskabet.

Stk. 3 Hovedbestyrelsens medlemmer er alle medlem af repræsentantskabet.

Stk. 4 De direkte valgte medlemmer vælges af repræsentantskabet efter indstilling af ét eller flere medlemmer af repræsentantskabet. Valget sker for 2 år, og genvalg kan ske. De direkte valgte medlemmer bidrager med særlig viden og engagement inden for områder af betydning for DOF.

Stk. 5 Repræsentantskabet nedsætter et forretningsudvalg med 3-5 medlemmer til at varetage opgaver i forbindelse med repræsentantskabets møder og beslutninger. Et medlem af forretningsudvalget udpeges af hovedbestyrelsen, mens de øvrige medlemmer vælges på forårsrepræsentantskabsmødet i ulige år for 2 år ad gangen.

§ 7 Repræsentantskabets møder

Stk. 1 Der afholdes møde hvert forår og efterår. Møderne arrangeres af DOF’s administration i samarbejde med lokalafdelingerne efter en turnusplan, der fastlægges af repræsentantskabet. Indkaldelse til møderne bekendtgøres i DOF’s medier med 2 måneders varsel.

Stk. 2 Alle medlemmer af foreningen kan deltage i møderne men uden tale -og stemmeret. Udvalg, grupper og ansatte i DOF’s administration kan være repræsenteret af en observatør, der har taleret. Forretningsudvalget kan invitere gæster, som får ret til at deltage i forhandlingerne om bestemte emner.

Stk. 3 På forårsmødet behandles følgende emner:
• beretninger fra hovedbestyrelsen og lokalafdelingerne
• DOF’s regnskab
• DOF’s budget for indeværende år
• valg til hovedbestyrelsen

I lige år endvidere:
• valg af medlemmer til foreningens faste udvalg

I ulige år:
• valg af medlemmer til repræsentantskabets forretningsudvalg

På efterårsmødet behandles:
• budget for det kommende regnskabsår og fastsættelse af kontingenter
• beretninger fra faste udvalg og faglige grupper

Stk. 4 Hovedbestyrelsen eller 20 medlemmer af repræsentantskabet kan kræve afholdt ekstraordinært møde. Indkaldelse med dagsorden sendes direkte til medlemmerne med 2 ugers varsel.

Stk. 5 I presserende sager kan hovedbestyrelsen pålægge repræsentantskabets forretningsudvalg at iværksætte en skriftlig afstemning med 14 dages frist til et svar.

§ 8 Repræsentantskabets beslutninger

Stk. 1 Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Afgørelser træffes ved simpelt flertal. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 2 Afstemning sker ved håndsoprækning, med mindre dirigenten eller mindst 4 medlemmer af repræsentantskabet kræver skriftlig afstemning.

Stk. 3 Forslag, der ønskes behandlet i repræsentantskabet, skal være modtaget hos repræsentantskabets forretningsudvalg senest 4 uger før mødet. Dagsorden med bilag udsendes senest 14 dage før mødet til repræsentantskabets medlemmer og eventuelle forslagsstillere. Ret til at stille forslag har hovedbestyrelsen, repræsentantskabets medlemmer, bestyrelsen i en lokalafdeling, DOF’s faste udvalg, faglige grupper under DOF og grupper på mindst 10 medlemmer.

Stk.4 Mødet ledes af én eller flere dirigenter, som vælges af repræsentantskabet. Referat godkendes af dirigenten, før det senest 4 uger efter mødet sendes til repræsentantskabets medlemmer.

§ 9 Hovedbestyrelsen

Stk. 1 Hovedbestyrelsen har 13 medlemmer, som vælges af repræsentantskabet for 2 år ad gangen. I lige henholdsvis ulige år afgår efter tur 7 og 6 medlemmer. Kandidater kan opstilles af hovedbestyrelsen, repræsentantskabets medlemmer og grupper på mindst 30 medlemmer. Udtræder et medlem i valgperioden, foretages valg til den ledige plads for den resterende valgperiode på førstkommende repræsentantskabsmøde.

Stk. 2 Hovedbestyrelsen har det overordnede ansvar for foreningens ledelse.

Stk. 3 Hovedbestyrelsen fordeler selv opgaverne og vælger i den forbindelse selv sin formand og to næstformænd. Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 7 medlemmer er til stede. Afstemninger afgøres ved simpelt flertal, og hvis stemmerne står lige, er formandens stemme afgørende. Referat af møderne sendes til repræsentantskabets medlemmer.

Stk. 4 Hovedbestyrelsen vælger et forretningsudvalg, som består af formanden, de to næstformænd og yderligere 1 eller 2 medlemmer af hovedbestyrelsen.

Stk. 5 Hovedbestyrelsen ansætter en direktør, der i samarbejde med hovedbestyrelsens forretningsudvalg er ansvarlig for den daglige drift i foreningen.

§ 10 Udvalg og faglige grupper

Stk. 1 Repræsentantskabet og hovedbestyrelsen kan i fællesskab nedsætte faste rådgivende udvalg.

Stk. 2 Et udvalg kan højst have 12 medlemmer, der vælges i lige år for 2 år ad gangen. Halvdelen vælges af hovedbestyrelsen og halvdelen af repræsentantskabet.

Stk.3 Udvalgets opgaver og beføjelser fastlægges af hovedbestyrelsen efter indstilling fra udvalget. Dette vælger selv sin formand og fordeler selv arbejdsopgaverne.

Stk. 4 Faglige grupper kan oprettes efter indstilling fra 10 medlemmer eller et fast udvalg og med godkendelse af hovedbestyrelsen. 

§ 11 Formandsmøder

Stk. 1 I forbindelse med repræsentantskabsmøderne afholder lokalafdelingernes formænd møde med hovedbestyrelsen. Mødet giver mulighed for at drøfte lokale og landsomfattende projekter, der er under gennemførelse, og initiativer, der er under overvejelse.

Stk. 2 Drøftelserne er alene af orienterende karakter, idet der ikke på mødet kan træffes bindende beslutninger.

§ 12 Økonomi

Stk. 1 Foreningens medlemmer hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

Stk. 2 Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 3 Forud for hvert regnskabsår udarbejdes budget og aktivitetsplan, der forelægges til godkendelse på repræsentantskabets efterårsmøde.

Stk. 4 Årsregnskabet revideres af en statsautoriseret revisor og forelægges til godkendelse på repræsentantskabets forårsmøde. Inden udgangen af februar indsender lokalafdelingerne deres regnskab med erklæring fra afdelingens bestyrelse, hvorefter lokalafdelingernes regnskaber indgår som bilag i DOF’s regnskab.

§ 13 Tegningsret

Stk. 1 Formanden eller en af næstformændene kan i forening med direktøren indgå retshandler på foreningens vegne.

Stk. 2 Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom kræves derudover underskrift af to medlemmer af hovedbestyrelsen.

Stk. 3 I den daglige administration tegnes foreningen af direktøren eller de ansatte inden for det pågældende sagsområde.

§ 14 Eksklusion

Stk. 1 Repræsentantskabet kan udelukke et medlem, der har handlet i strid med foreningens formål eller på anden måde skader foreningen.

Stk. 2 Beslutning om dette kræver et flertal på mindst 3/4 af de afgivne stemmer og skal være skriftligt begrundet. 

§ 15 Vedtægtsændring

Stk. 1 Forslag til ændring af vedtægterne kan forelægges repræsentantskabet af hovedbestyrelsen eller lokalafdelingerne.

Stk. 2 Til vedtagelse kræves et flertal på mindst 3/4 af de afgivne stemmer på to hinanden følgende repræsentantskabsmøder. Vedtagelse af et forslag til ændringer skal sendes til urafstemning blandt alle DOF’s medlemmer, hvis det kræves af mindst 1/3 af de repræsentantskabsmedlemmer, der har deltaget i afstemningen om forslaget.

§ 16 Opløsning

Stk. 1 Forslag til foreningens opløsning behandles på et repræsentantskabsmøde. Vedtagelse sker efter reglerne i § 15, stk. 2.

Stk. 2 På det sidste repræsentantskabsmøde træffer repræsentantskabet afgørelse om anvendelse af foreningens midler i overensstemmelse med foreningens formål. Denne afgørelse kræver også et flertal på 3/4 af de afgivne stemmer. Hvis dette flertal ikke opnås, overføres foreningens midler til en BirdLife partner i EU.

Vedtaget på DOF’s repræsentantskabsmøde d. 14.-15. april 2007 samt ved urafstemning opgjort d. 1. august 2007.

Ændringer i § 9, stk. 3-4 samt § 13, stk. 1 enstemmigt tiltrådt af repræsentantskabet på to møder hhv. 18-19. april 2009 og 14-15. november 2009 jf. § 15, stk. 2.

Ændringer i § 5, stk. 5, § 6, stk. 1-2, § 7, stk. 1, § 8, stk. 3-4 samt § 12, stk. 4 er tiltrådt af repræsentantskabet på to møder hhv. 26. – 27. april 2014 og 15. – 16. november 2014.

Ændringer i § 16, stk. 2 er tiltrådt af repræsentantskabet på to møder hhv. 14 juli 2022 og 29. juli 2022.

Download DOF's vedtægter her (pdf)