Hejrekoloni fældet ulovligt i Odense

tirsdag 12. maj 2015 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Dansk Ornitologisk Forening (DOF) har politianmeldt den kommunale Odense Renovation, fordi en af Fyns få fiskehejrekolonier blev fældet på renovationens område midt i marts. Fældningen skete i fuglenes yngletid, og det er ulovligt.
Jan Skriver
Måske har fiskehejrerne haft æg eller ligefrem unger, da deres redetræer i en lille plantage nord for Odense Losseplads blev fældet midt i marts.

Den milde vinter og det tidlige forår betød, at fiskehejren flere steder i Danmark lagde æg allerede i februar.

Nu er sagen om de fældede fiskehejretræer ved Odense blevet anmeldt til Fyns Politi af Dansk Ornitologisk Forenings afdeling på Fyn, DOF Fyn.

Ifølge Artsfredningsbekendtgørelsen må kolonirugende fugles redetræer ikke fældes i perioden 1. februar til 31. juli.

- Det er en trist affære. Fiskehejrerne har fostret unger i kolonien i hvert fald de seneste 10 år, men nu er det slut. Det er kritisabelt, at man kan finde på at fælde redetræer i fuglenes yngletid. Fældningen er særlig grov, fordi Odense Renovation kendte til hejrernes koloni. Det er ekstra ærgerligt, for der er ikke ret mange fiskehejre-kolonier på Fyn, siger Henrik Kalckar Hansen, der er formand for DOF Fyn.

I en årrække har der været en halv snes ynglepar af fiskehejre i den fældede koloni, der lå på en lille ø i et mindre skovomkranset vandområde vest for Stige Ø, der i årtier var losseplads for Odense.

Kommune: Anmeldelse ude af proportioner
Fældningen af hejrernes grantræer er sket, fordi Odense Renovation skal bruge det pågældende område til ny losseplads.

I den forbindelse vil hele vandhullet blive nedlagt, hvorefter der vil blive etableret et nyt vandområde som erstatning.

Odense Renovation har efter en kommunal behandling og en VVM-redegørelse i marts fået grønt lys til at fjerne vandhullet, der var omfattet af en såkaldt paragraf-3 beskyttelse i Naturbeskyttelsesloven.

- Vi opfatter en politianmeldelse fra DOF Fyn som ude af proportioner. Vi har ganske vist uforvarende forbrudt os imod reglerne om at søge Naturstyrelsen om en dispensation til at fjerne fiskehejre-kolonien. Men det ændrer ikke ved den kendsgerning, at vi har fået lov til at fjerne hele beplantningen og det vandområde, som hejrekolonien lå midt i, fordi arealet skal bruges som affaldsdepot. Da vandhullet blev inspiceret i forbindelse med VVM’en, var der tegn på 2-4 par hejrer, men vi er ikke vidende om, at der har været ynglende par i denne sæson. Ifølge vores oplysninger lægger fiskehejrer æg i slutningen af marts, og vi fældede træerne i midten af marts, siger Claus Hammerich, der er kommunikationschef i Odense Renovation.

Han påpeger, at tilladelsen til at fjerne vandhullet blev sendt til Dansk Ornitologisk Forening 9. marts. DOF har derfor haft mulighed for at komme med indsigelser, siger han.

- Vi har haft et biologisk rådgivningsfirma på inspektion som forberedelse til anlægsfasen. Herfra har det lydt, at naturværdien af vandhullet og dets omgivelser er ringe. Det er også værd at pointere, at fiskehejrernes redetræer ikke er fældet, fordi man har villet bekæmpe fuglene, men ganske enkelt fordi området skal bruges som losseplads, siger kommunikationschefen.

DOF: Fældning skulle ske uden for yngleperiode
Knud Flensted, der er biolog i Dansk Ornitologisk Forening, påpeger, at en paragraf 3-tilladelse til at fjerne vandhullet ikke har noget at gøre med beskyttelsen af redetræerne i yngletiden.

- Selv om DOF Fyn ikke har gjort indsigelse mod nedlæggelsen af vandhullet, har DOF med god ret kunnet gå ud fra, at fældningen naturligvis skulle ske uden for den periode, hvor det er forbudt at fælde træer med kolonirugende fugle. I helt særlige tilfælde kan Naturstyrelsen give dispensation til fældning af redetræer i yngletiden, men Odense Renovation har ikke søgt om dispensationen inden den ulovlige fældning, siger Knud Flensted.

Yderligere oplysninger

Henrik Kalckar Hansen, formand DOF Fyn
Tlf. 30 70 90 38

Knud Flensted, biolog, DOF
Tlf. 21 24 22 75

Dansk Ornitologisk Forening (DOF)
Tlf. 33 28 38 00