Husdyrene skal tilbage i landskabet

DOF’s langsigtede mål er 500.000 hektar lysåben natur plejet ved græsning eller slæt. Det skal bl.a. sikres ved, at alle køer og kvier skal på græs i sommerhalvåret. Derudover ønsker DOF bedre støtteordninger og regler for græsning samt en mærkningsordning for ’naturkød’, som kan gøre det økonomisk attraktivt at pleje naturarealer ved græsning.

”Naturkød” er kød fra kreaturer og får, som har afgræsset områder med permanent græs. Ordningen skal omfatte dyr af både malke- og kødkvægsracer, der i størstedelen af deres liv afgræsser græsarealer uden for omdrift.