Arealet med lysåben natur skal fordobles inden 2030

DOF arbejder for, at lavbundsjorde genoprettes som enge, og at § 3-områder og lavbundsarealer skal fritages for landbrugspligt, så de kan købes af alle med henblik på naturnær drift og pleje.

Lavbundsarealernes vandforhold skal genskabes, så naturlig tørvetilvækst og kulstofbinding sikres. Dette vil også modvirke klimaforandringer. En eventuel drift af disse arealer skal ske med fuld respekt herfor – f.eks. som græsnings- eller høslætsenge med sent slæt, der samtidig favoriserer engfugle og et bredt register af engens øvrige organismer.

Tilsvarende skal marskområder drives som halvkulturlandskaber, der skaber gunstige levevilkår for engfuglene og det øvrige naturindhold, samtidig med at en bæredygtig græs- og kødproduktion opretholdes.

Som et led i at nå dertil bør Vandløbsloven ændres, således at nydræning og renovering af dræn kræver kommunal tilladelse, som kun kan gives, hvis dræningen ikke vil forringe naturen. Oprensning og grødeskæring i vore vandløb skal kun kunne ske efter en forudgående vurdering og med dispensation.