Nordligste Bornholm

Bornholms bedste lokalitet for forårstræk og Danmarks eneste fuglefjeld
Se Google-map med P-plads, udsigtspunkter, m.v.

Hammeren om efteråret. Foto: Carsten Andersen

Beskrivelse
Hammeren udgør Bornholms nordspids. Den er en kæmpe rundklippe formet af gletsjerne fra sidste istid og er adskilt fra resten af Bornholm af en sprækkedal med Bornholms største sø (og Danmarks eneste bjergsø), Hammersøen. Området er præget af klippehede domineret af lyng samt buske og lave træer. Tilgroning holdes nede af græssende får.

Mod syd ligger Slotslyngen, der oprindelig var lynghede men nu delvist er sprunget i skov. Terrænet er stærkt kuperet og indeholder sprækkedale, klipper og skovmoser. Den sydlige del består af overdrev og hede, der afgræsses af får. Også her er der stejle kystklipper.

Fugle
Ynglefugle
Hammeren er et af de første steder i Danmark, hvor vandrefalk begyndte at yngle igen efter mange års fravær. Den slog sig ned i 2006 på klipperne ved Slotslyngen. Der er nu to par i området. Klippesiderne huser også alk, der begyndte at yngle her i 1996, ligeledes efter mange års fravær. I april måned kan man fra stien over Mulekleven opleve alkene svømme i formation ude på havet. I de senere år er også lomvien vendt tilbage som ynglefugl her og disse ses nu sammen med alkene i flokke på over hundrede individer ganske nær kysten. Klipperne er også ynglested for sølvmåge, allike, stær og enkelte par af baltisk sildemåge.

På overdrevet finder man gulbug og rødrygget tornskade foruden enkelte par karmindompapper. De åbne arealer på Slotslyngen huser endvidere enkelte ynglende natravne og de fleste år gulirisk. I skovene findes der alle de almindelige skovfugle, deriblandt mere fåtallige arter som musvåge, duehøg, spurvehøg, skovsneppe, ravn, lille flagspætte, huldue og kernebider samt en tæt bestand af skovsanger. Lundsanger etablerer jævnligt sangterritorier i området.

Træk- og rastefugle
De fleste fuglekiggere kommer for at se forårstrækket, hvor et stort antal fugle flyver forbi på vej til ynglepladserne nordpå. Blandt de trækkende og rastende fugle kan man være heldig at se mere ualmindelige arter der kommer østfra.

Skarver, lommer, alkefugle og dykænder – især ederfugl og sortand – kan ses trække over havet, sammen med mange bramgæs og traner. Over land er der et stort træk af småfugle, især kragefugle, duer, drosler og finker. Blandt droslerne ses tit ringdrosler. På gode dage raster her også mange stenpikkere og bynkefugle som let opdages i det åbne terræn. Stor tornskade har ligeledes forkærlighed for dette område. Næsten hvert år ses flere sjældenheder, f.eks. lille fluesnapper og karmindompap. Rovfugletrækket er mere beskedent og består hovedsagelig af musvåge og spurvehøg, men en gang imellem dukker der en mere sjælden art op. I de seneste år er sort glente blevet set regelmæssigt.

Efterår kan også være et godt tidspunkt at iagttage fugletræk over Hammeren. I juli/august ved nordvestlige vinde kan man opleve et forholdsvis pænt vadefugletræk. Der ses mange småfugle samt bramgæs og traner. Når vinden er i nordvest kommer store havfugleflokke tættere på kysten og kan i langt de fleste tilfælde overgå Dueodde i antal.

Adgang
Man kan iagttage forårstrækket fra flere steder. Havtrækket ses bedst fra den yderste spids, Hammer Odde, lige nordvest for fyret. Rovfugletrækket kan iagttages fra Hjortebjerg, det højeste punkt på Hammeren, der ligger tæt på P-pladsen nord for Sandvig. For at komme til P-pladsen, drejer man fra Strandgade midt i byen og fortsætter ad Sandlinien forbi en campingplads langs bugten ved Sandvig. P-pladsen ligger ved enden af vejen. Herfra kan man gå ad en asfaltvej ud til fyret, eller gå op over bakkerne ad en sti der udgår fra P-pladsen.

Omkring Hammerfyr er der åbne områder hvorfra man kan se på fugletræk. Man kan parkere ved fyret. Det nås ved at dreje fra Hammershusvej i den sydvestlige udkant af Sandvig og køre ad Hammersøvej mod Hammeren Fyr.

Nordeuropas største borgruin, Hammershus, ligger lidt længere sydpå på Slotslyngen. Den bedste adgang til Slotslyngen har man dog fra P-pladsen på Finnedalsvejen ½ km. nord for Vang. Turen herfra er meget imponerende med fritliggende klipper på højre hånd og en storslået udsigt over Østersøen på venstre. En helt særlig oplevelse er det at se fuglefjeldene fra havet hvilket kan ske med Hammerhavnens bådfart.

Det anbefales at bruge Naturstyrelsens folder over Nordbornholm, der har et kort over hele området (se link). Her kan man finde alle seværdigheder, P-pladser og offentlige toiletter.

Vandrefalke i Vang Granitbryd. Foto: Carsten Andersen