Midt på Bornholm

Stort skovområde med hulrugende fuglearter. Tre moser der hører til Bornholms bedste vådområder med alsidigt fugleliv. 
Se Google-map med fugletårne m.v. 

  
Bastemosen

Beskrivelse
Navnet Almindingen henviser til at dette klippefyldte højland i gammel tid henlå som en vildsom fælles græsgang, mest bevokset med lyng og krat. I dag rummer området både store sammenhængende nåletræsbevoksninger, store partier med løvskov, og flere moser og skovsøer. De tre største moser er Ølene, Bastemose og Svinemose. Ølene er et moseområde med en fladvandet sø, gamle tørvegrave og store engområder. Bastemose er ret tilgroet med især rørskov og pil. Svinemose minder om en tørvemose med rørskov. Indenfor de sidste fem år er der desuden genetableret en lavvandet højlyngsmose, Hagemyr.

Flere arealer i Almindingen er udlagt som urørt skov og græsningsarealer. I den østlige del af området er der flere åbne partier med lyng. Almindingen er en af Danmarks største samlede skovstrækninger.

Fugle
Ynglefugle
Bornholm var længe kendt som det eneste ynglested i Danmark for perleugle og er det første sted i Danmark hvor der ynglede sortspætte. Sortspætten er desværre forsvundet igen, men perleuglen yngler stadig, hjulpet af de 45 redekasser der er sat op i IBA-området (Almindingen samt Rø Plantage). Perleuglen er siden 2009 årligt fundet ynglende i IBA-området med 1-5 par.

Der er mange andre ynglefugle i Almindingen der gør området spændende. Lokaliteten er et vigtigt yngleområde for trane, rørhøg og rødrygget tornskade.

I skovene yngler trane, hvepsevåge, duehøg, skovsneppe, natravn, skovpiber, rødstjert, skovsanger, broget fluesnapper, træløber og rødrygget tornskade udover de mere almindelige skovfugle. Rødtoppet fuglekonge ses nu jævnligt i området syd for Rytterknægten.

I Ølene yngler bl.a. grågås, rørhøg og trane. Af og til yngler også krikand, spidsand og atlingand. Af vadefugle findes vibe, dobbeltbekkasin og svaleklire. Desuden findes mange ynglende småfugle, f.eks. halemejse og stillits. I Svinemosen yngler lille lappedykker, gråstrubet lappedykker, troldand, rørhøg og flere af de samme arter som i Ølene bl.a. trane. Det samme gælder for Bastemose. I moserne findes også vandfugle som vandrikse, grønbenet rørhøne og blishøne, desuden nattergal, rørsanger og rørspurv. Ved Kærgårds-Vallensgårdsmose yngler trane, rørhøg og rødrygget tornskade. Pungmejse er set i området. Hagemyr er yngleplads for bl.a. gråstrubet og lille lappedykker, grågås og ænder. Omkring vådområdet yngler desuden lille præstekrave, bynkefugl og rødrygget tornskade.

Træk- og rastefugle
I træktiden raster en del rovfugle i moserne, f.eks. blå kærhøg, duehøg, spurvehøg, musvåge, fiskeørn, tårnfalk og aftenfalk. Lærkefalk ses tit jage over moserne. Vandrefalk ses jævnligt i Ølene, hvor der også er gode chancer for at se havørn, der jævnligt raster her, samt kongeørn, der gæster området i vinterhalvåret.

Især i april og september ses tusinder af traner flyve hen over området, på vej mellem ynglepladserne i Sverige og vinterkvartererne i Spanien og Nordafrika. I september huser området flokke af svaler, der går til overnatning i rørskovene. Tidligere overnattede store flokke af stære i moserne, men de sidste par år har de valgt overnatningssteder udenfor Almindingen, allersenest i Åkirkeby. Knopsvane, sangsvane, pibesvane og grågås bruger moserne som overvintringsplads. Flere vadefuglearter besøger Ølene i træktiden. Udkæret, lige syd for Almindingen mellem Springbakkevej og Gulbakkevej, er en vigtig rasteplads for traner, vadefugle, gæs og ænder.

Andre dyr
Bornholm har en stor bestand af rådyr, der blev genindført på øen i 1885. Det er måske interessant at vide er der hverken findes ræv (sandsynligvis uddød af skab), mår eller mulvarp på Bornholm.

I 2012 er der udsat europæiske bisoner (det største vildtlevende pattedyr i Europa) i et område syd for Rømersvej. For flere oplysninger, se link til højre.

Adgang
Der er gode adgangsforhold til det meste af området med mange offentlige veje der går igennem lokaliteten. Mange P-pladser og rastepladser udgør et fint udgangspunkt for ture i området, der har et vidtforgrenet net af skovveje og vandrestier. Ved Ølene findes tre tårne hvoraf det nyeste på Rømersvej er handcapvenligt. Ved Bastemosen er der et 5m højt fugletårn med en handicapvenlig rampe. Ved Svinemosen er der ligeledes et fugletårn. Et nyt fugletårn ved Kærgårds-Vallensgårdsmose, med adgang fra Skørrebrovej, giver et godt udsigt over moseområdet. Adgang til Hagemyr sker til fods, men man kan parkere på skovvejen ved Nydamsvej. Det anbefales at bruge Naturstyrelsens folder om området (se link til højre) eller Google-kortet (se ovenfor). 


Lærkefalk. Foto: Helge Sørensen