Introduktion

Denne elegante rovfugl findes næsten udelukkende i den sydvestlige del af Jylland. Antallet har siden 1970'erne ligget på 25-50 ynglepar, der næsten alle findes ved Vadehavet. I dag har vi kun cirka 25-30 ynglende par i Danmark. Siden 1998 har DOF været den ledende partner i Projekt Hedehøg, der i samarbejde med forskellige organisationer søger at beskytte høgenes reder mod høstmaskiner samt ræve og mårhund. Undersøgelser har vist, at ynglesuccesen for hedehøgene i Danmark ikke er tilstrækkelig til at opretholdelse af bestanden. Derfor er beskyttelse af reder absolut nødvendig, hvis arten skal bevares som dansk ynglefugl. Endvidere er der brug for mere viden om hedehøgenes jagtstrategier, og om hvilke byttedyr den foretrækker. Denne viden er vigtig i forbindelse med at udføre den optimale forvaltning af dens yngleområder. 

 

Hedehøg eller Enghøg?

Hedehøgen indvandrede til Danmark i slutningen af 1800-tallet. Arten ynglende ved indvandringen i småmoser på hedestrøg samt i nyplantede nåletræsplantager. Heraf navnet hedehøg. I den ornitologiske litteratur i begyndelsen af 1900-tallet blev dog også navnet Enghøg benyttet. Dette navn passer bedre til arten i dag, og hentyder til hvor arten finder sin føde. På svensk (Ängshök) og på tysk (Wiesenweihe) hedder arten netop Enghøg. På hollansk har den fået det mindre charmerende navn Grå Kyllingetyv (Grauwe kiekendief).

 

Unge hedehøge. Foto: Finn Birkholm-Clausen

Udbredelse i Danmark

Hedehøgen yngler fortrinsvis i Vadehavsområdet i Sydvestjylland. Tidligere har enkelte par ynglet næsten årligt i Nordjylland.

 

Ændringer i yngleudbredelsen opgjort ud fra DOFs landsdækkende kortlægninger i 1971-74 og 1993-96.

Europæisk udbredelse

Danmark ligger på nordvestgrænsen for hedehøgens europæiske udbredelse. De største bestande i Vesteuropa findes i Spanien, Portugal og Frankrig.

 

Hedehøgens yngleudbredelse i Europa (kilde: Europakommissionen).

Læs mere om hedehøgen her