Projekt Hedehøg

For at beskytte hedehøgen bedre er der indgået en samarbejdsaftale mellem Dansk Ornitologisk Forening, Dansk Landbrug, Esbjerg Kommune, Tønder Kommune, Statens Miljøcenter Ribe og Skov- og Naturstyrelsen. Hedehøgen er opført på EF-Fuglebeskyttelsesdirektivets bilag 1 over arter, hvor man er forpligtet til at træffe særlige beskyttelsesforanstaltninger. Hedehøgen kan ikke beskyttes tilstrækkeligt ved at sikre særligt udvalgte områder, og målrettet indsats er derfor nødvendig. Projektet er det første eksempel på at myndigheder i samarbejde med private organisationer etablerer et formelt samarbejde om beskyttelsen af en enkelt art. Målet med aftalen er på kort sigt at sikre hedehøgens kuld hvor de risikerer ødelæggelse af høstmaskiner samt at udbrede kendskabet til Hedehøgen. På langt sigt er målet at sikre gunstige forhold for Hedehøgen i yngleområdet. 

Projektets succes afhænger helt og aldeles af den gode vilje hos og samarbejdet med de landmænd, der dyrker jorden hvor en af Danmarks smukkeste og mest truede rovfugle yngler. Det er derfor glædeligt, at Dansk Landbrug er medunderskriver på aftalen, der foreløbigt gælder for perioden 2004–2014.


Hedehøgpar i flugt over redestedet. Foto: Aage Matthiesen.

Hjælp os med at beskytte den truede hedehøg

Kontakt ”Projekt Hedehøg”, hvis du har kendskab til en ynglende hedehøg. ”Projekt Hedehøg” er et samarbejde mellem en række organisationer, der beskytter den danske ynglebestand, og som samarbejder med tilsvarende tyske og hollandske projekter. Du kan hjælpe ”Projekt Hedehøg” med at beskytte hedehøgene ved:

  • at orientere projektet hurtigst muligt, hvis du ser en hedehøg gå ned i din mark med bytte eller redemateriale, da det er sandsynligt at hedehøgen yngler her
  • at tillade redebeskyttelse i marken, hvor den yngler
  • at udlægge sprøjtefri bræmmer og vildtstriber i kanten af markerne (uden at miste fortjeneste - kontakt Henning Heldbjerg for information)
  • at bekæmpe ræve
  • at sikre variation i afgrøderne 

Indholdet af samarbejdsaftalen for Projekt Hedehøg

1. En registrering og overvågning af alle ynglepar af hedehøg i Ribe og Sønderjyllands amter.
2. En lokalisering af de enkelte ynglepar for at vurdere risikoen for, at afgrøderne høstes, før ungerne er flyvefærdige.
3. Kontakt til ejeren og brugeren, der informeres om hensigtsmæssige tiltag for at beskytte fuglene.
4. Afholdelse af et årligt informationsmøde for lodsejere og andre interesserede.
5. Udarbejdelse af informationsmateriale i form af en hjemmeside og en folder om hedehøgen samt hensigtsmæssige driftstiltag til gavn for denne.