Projekt Hedehøg

I 1991 blev det første ynglepar af hedehøg med redeplacering i afgrøder fundet i Danmark. Siden 1995 har Projekt Hedehøg eftersøgt og beskyttet reder af hedehøg mod utilsigtet høstning samt prædation fra ræv.

I 2004 blev den første aftale mellem Miljøministeriet og DOF indgået, som Projekt Hedehøg siden har været omfattet af. Hertil kommer økonomisk bidrag fra Esbjerg, Tønder, Aabenraa, Haderslev og Vejen Kommune. Sønderjysk Landboforening samt Nationalpark Vadehavet er ligeledes partnere i projektet.


Hedehøgpar over redestedet. Foto: Aage Matthiesen

Den nuværende aftale gældende 2018-2022

Hedehøgen kategoriseres som moderat truet på den danske rødliste og er en sjælden dansk
ynglefugl, der er omfattet af Fuglebeskyttelsesdirektivets bilag 1. Arten er i vidt omfang begyndt at
anbringe reden i dyrkede marker, og ungerne er dermed i stor fare for at blive slået ihjel under
høstarbejdet. DOF samarbejder lokalt med berørte kommuner, lodsejere og forpagtere med
henblik på at sikre beskyttelse af hedehøgens reder på baggrund af registrering af rederne og
information til lodsejere og forpagtere. DOF administrerer projektet og varetager feltarbejdet og
står sammen med Sønderjysk Landboforening for den konkrete beskyttelse af reder/unger
herunder lodsejerkontakt.

DOF forestår og afholder de administrative omkostninger ved projektledelsen og bidrager med
supplerende frivilligt arbejde og en årsrapport for projektet, herunder redegørelse for afholdte
udgifter. Miljø- og Fødevareministeriets tilskud anvendes primært til dækning af kørselsudgifter og
aflønning af de personer, som udfører feltarbejdet med kortlægning og hegning af reder samt til
administration.

Hedehøgen kan ikke beskyttes tilstrækkeligt ved at sikre særligt udvalgte områder, og en målrettet indsats er derfor nødvendig. Projektet er det første eksempel på at myndigheder i samarbejde med private organisationer etablerer et formelt samarbejde om beskyttelsen af en enkelt art. Målet med aftalen er på kort sigt at sikre hedehøgens æg og unger, hvor de risikerer ødelæggelse af høstmaskiner og prædation fra ræv og mårhund samt at udbrede kendskabet til hedehøgen. På lang sigt er målet at sikre gunstige forhold for hedehøgen i yngleområdet. 

Projektets succes afhænger helt og aldeles af den gode vilje hos og samarbejdet med de landmænd, der dyrker jorden, hvor en af Danmarks smukkeste og mest truede rovfugle yngler.

Hjælp os med at beskytte den truede hedehøg

Kontakt ”Projekt Hedehøg”, hvis du har kendskab til en ynglende hedehøg. ”Projekt Hedehøg” er et samarbejde mellem en række organisationer, der beskytter den danske ynglebestand, og som samarbejder med tilsvarende tyske og hollandske projekter. Du kan hjælpe ”Projekt Hedehøg” med at beskytte hedehøgene ved:

  • at orientere projektet hurtigst muligt, hvis du ser en hedehøg gå ned i din mark med bytte eller redemateriale, da det er sandsynligt at hedehøgen yngler her
  • at tillade redebeskyttelse i marken, hvor den yngler
  • at udlægge sprøjtefri bræmmer og vildtstriber i kanten af markerne
  • at bekæmpe ræve og mårhund
  • at sikre variation i afgrøderne 

Arbejdsprogram for Projekt Hedehøg

1. En registrering og overvågning af alle ynglepar af hedehøg i det sydvestlige Jylland.
2. En lokalisering af de enkelte ynglepar for at vurdere risikoen for, at afgrøderne høstes, før ungerne er flyvefærdige.
3. Kontakt til ejeren og brugeren, der informeres om hensigtsmæssige tiltag for at beskytte fuglene.
4. Afholdelse af informationsmøder for lodsejere og andre interesserede ca. hvert tredje år.
5. Udarbejdelse af informationsmateriale i form af en hjemmeside og en folder om hedehøgen. 

Se video om Projekt Hedehøg: