Engfuglene har behov for hjælp

Engfuglene er den fuglegruppe der har det sværest i Danmark. Mange enge er forsvundet gennem de senste år på grund af opdyrkning eller tilgroning. De få tilbageværende enge er ofte af beskeden størrelse og af dårlig kvalitet, set med fuglenes øjne. Derfor udarbejdede DOF i 2003 en statusrapport for tre af de mest truede engfugle: Engryle, Brushane og Stor Kobbersneppe.

Rapportens konklusion var dyster fordi alle tre arter er blevet sjældne, men rapporten viste også at engfuglene kan hjælpes effektivt hvis der gøres en effektiv indsats. Det viser erfaringerne for nogle af de fuglebeskyttelsesområder hvor der målrettet er gjort en indsats for engfuglene.

DOF indledte i 2004 et samarbejde med Miljøministeriet om udarbejdelsen af en egentlig handlingplan for truede engfugle. Handlingsplanen udkom i foråret 2005, og Miljøministeriet har afsat midler og arbejdskraft til at følge op på planen. Dog er der også brug for en betydelig indsats fra øvrige myndigheders side, og lodsejernes positive medvirken er afgørende for et godt resultat. Derfor er der nedsat en arbejsgruppe mellem myndigheder og organisationer, der skal følge handlingsplanens gennemførelse. DOF deltager aktivt i denne arbejdsgruppe.


Rapporterne:
Statusrapport for engfugle af Ole Thorup (pdf)
Handlingsplan for truede engfugle

Læs generelt om fuglene:
Brushane
Almindelig ryle
Stor kobbersneppe


Status for truede engfugle 2008:

Sidste dans med brushanen 

Læs om nogle af engfuglelokaliteterne:

Begtrup Vig med strandenge
Bøtø Nor
Dele af Randers og Mariager Fjorde & Ålborg Bugt
Geddal Enge & Sønder Lem Vig
Glomstrup Vig, Agerø med videre
Harboøre Tange, Plet Enge & Gjeller Sø
Hjarbæk Fjord & Simested Ådal
Ho Bugt Enge & Varde Ådal
Horsens Fjord, Svanegrunden & Endelave
Kysten fra Aggersund til Bygholm Vejle
Kysten fra Dokkedal til Lyngså
Kysten ved Nærå & Æbelø-området
Lille Vildmose
Lillebælt
Lovns Bredning
Mandø
Nakskov Fjord & Indrefjord
Nissum Fjord
Odense Fjord
Præstø Fjord, Ulvshale, Nyord & Jungshoved Nor
Ribe Holme & enge ved Kongeåen
Ringkøbing Fjord
Rømø
Saltbæk Vig
Saltholm
Skallingen & Langli
Skælskør Nor, Skælskør Fjord & Borreby Mose
Smålandshavet nord for Lolland
Stadil & Veststadil Fjorde
Stavns Fjord & omgivende hav
Sydfynske Øhav
Tissø, Lille Åmose & Hallenslev Mose
Ulvedybet & Nibe Bredning
Vadehavet
Vest- og Sydamager med omgivende hav
Vestlige Vejler, Arup Holm & Hovsør Røn
Østlige Vejler