Denne elegante rovfugl findes næsten udelukkende i den sydvestlige del af Jylland. I dag har vi kun cirka 25 ynglende par i Danmark, og dette antal bliver stadig mindre. Siden 1998 har DOF været den ledende partner i Projekt Hedehøg, der i samarbejde med forskellige organisationer søger at beskytte høgenes reder mod høstmaskiner og ræve. Undersøgelser har nemlig vist, at ynglesuccesen for hedehøgene i Danmark ikke er tilstrækkelig til at opretholdelse af bestanden. Derfor er beskyttelse af reder absolut nødvendig, hvis arten skal bevares. Endvidere er der brug for mere viden om hedehøgenes jagtstrategier, og om hvilke byttedyr den foretrækker. Denne viden er vigtig i forbindelse med at udføre den optimale forvaltning af dens yngleområder. Som en del af et samarbejde med Groningen Universitet i Holland er hedehøgenes trækmønstre blevet overvåget ved brug af specielle satellitsendere, vingemærker og individuelle farveringe. Dette har givet helt ny information, der endnu mangler at blive analyseret. Satellitsender-programmet har allerede modtaget en del interesse fra offentligheden, og ønsket er at skabe endnu mere opmærksomhed omkring denne art blandt andet ved at opsætte et kamera ved en af rederne.

Mål for Projekt Fokuseret Fugleforvaltning

Målet var at forbedre hedehøgens levevilkår i de vigtigste yngleområder. Desuden blev der foretaget analyser af dens trækrute mellem Danmark og overvintringsområderne. 

Information om beskyttelsen af Hedehøgen er et vigitigt element i Projekt Hedehøg. Foto: LMR.

Det har DOF gjort

Beskyttelsesinitiativer, især af reder, er absolut nødvendige, hvis vi ønsker at bevare hedehøgen. I Projekt Fokuseret Fugleforvaltning blev der taget følgende initiativer:
• Årligt: kortlægning af så mange reder som muligt med henblik på beskyttelse 
• Årligt: indhegning af relevante reder med henblik på beskyttelse mod ræv og høstmaskiner
• To ynglesæsoner: indsamling af fækalier til diætanalyse
• To ynglesæsoner: opsætning af redekameraer for at dokumentere valget af byttedyr
• To ynglesæsoner: dataindsamling fra GPS-loggere for at kortlægge dens udbredelse og finde ud af hvor stort et område den anvender i ynglesæsonen

Årlige bestandsopgørelser

Alle arter i Projekt Fokuseret Fugleforvaltning blev overvåget, så vi kunne finde ud af, hvor stor bestanden er. Overvågningen står en gruppe af frivillige trænede ornitologer for, og resultaterne bliver indtastet i DOFbasen. Desuden blev der samlet store mængder data ind på hvilke naturtyper/områder og hvilke reder fuglene valgte. De data kan bruges i fremtidige analyser. Størrelsen af bestanden blev hvert år opgjort i en detaljeret rapport. Denne type data er vigtig for det videnskabelige arbejde. 

Rapporter

Hedehøg i Danmark 2016, Michael Bødker Clausen, Lars Maltha Rasmussen & Iben Hove Sørensen, 2017, DOF's arbejdsrapport fra Projekt Hedehøg. Link

Projekt Hedehøg 2015, Lars Maltha Rasmussen, Michael Bødker Clausen & Iben Hove Sørensen, 2015, DOF’s arbejdsrapport fra Projekt Hedehøg. Link

Projekt Hedehøg 2014, Lars Maltha Rasmussen, Michael B. Clausen & Iben H. Sørensen, 2014, DOF’s arbejdsrapport fra Projekt Hedehøg 2014. Link

Projekt Hedehøg 2013, Lars Maltha Rasmussen og Michael Bødker Clausen, 2013. Link

Projekt Hedehøg 2012, Lars Maltha Rasmussen og Michael Bødker Clausen, 2012. Link

Hedehøg i Danmark ynglesæsonen 2011 – arbejdsrapport fra Projekt Hedehøg., Rasmussen, L.M. & Clausen., 2011. Link

Hedehøg i Danmark ynglesæsonen 2010 – arbejdsrapport fra Projekt Hedehøg., Rasmussen, L.M. & Clausen. M.B., 2010. Link

Hedehøg i Sydvestjylland ynglesæsonen 2008 - arbejdsrapport fra Projekt Hedehøg. DOF., Clausen, M.B. & L.M. Rasmussen, 2008. Link

Hedehøg i Sydvestjylland ynglesæsonen 2007 - arbejdsrapport fra Projekt Hedehøg. DOF., Rasmussen, L.M., 2007. Link

Hedehøg i Danmark - ynglesæsonen 2006, Rasmussen, L.M., 2006. Link

Hedehøg i Sydvestjylland - ynglesæsonen 2005, Rasmussen, L.M., 2005. Link

Hedehøg i Sydvestjylland - ynglesæsonen 2004, Rasmussen, L.M., 2004. Link

 

Publikationer om trækket

Sørensen, I. H., Schlaich, A. E., Klaassen, R. H. G., Heldbjerg, H., & Koks, B. J. (2017). Rare case of an adult male Montagu’s Harrier Circus pygargus over-summering in West Africa, as revealed by GPS tracking. Journal of Ornithology, 1–8. Link

Dispersal and migration of Danish Montagu’s harriers Read document here

Migratory Behaviour and Conservation of European Montagu’s Harriers studied by satellite telemetry Read document here

A large-scale study of dispersal and survival of young Montagu’s Harriers using wingtags Read document here

Danske hedehøges trækforhold (Bønløkke mfl. (2006) Dansk Trækfugleatlas, Rhodos)

Hedehøge - under skærpet overvågning Læs dokumentet her

 

Publikationer fra den afsluttede Projekt Fokuseret Fugleforvaltning (2012-14)

Larsen, J. Dyhrberg et al., 2014: Projekt Fokuseret Fugleforvaltning 2012-2014 Se publikation her

Sørensen, I. H., Clausen, M. B., Heldbjerg, H. 2014: Home range og habitatanvendelse for danske hedehøge i ynglesæsonen. Arbejdsrapport fra Projekt Fokuseret Fugleforvaltning. Læs rapporten her

Heldbjerg, H. & Sørensen, I.H. 2014: Forskningsbaseret forvaltning af hedehøg (circus pygarus) gennem habitatpleje og beskyttelse. Flora & Fauna. Læs artiklen her

Brandtberg, N. & Larsen, J. D. 2014: Bestandsvurderinger for 2014 - årsrapport fra Projekt Fokuseret Fugleforvaltning. Læs rapporten her

Heldbjerg, H. & Sørensen, I.H. 2014: Fødeanalyse baseret på gylp fra hedehøg (Circus pygargus) ynglende i Danmark. Arbejdsrapport fra Projekt Fokuseret Fugleforvaltning. Læs rapporten her

Heldbjerg, H. & Sørensen, I.H. 2014: Træk og overvintring for hedehøg (Circus pygargus) ynglende i Danmark. Arbejdsrapport fra Projekt Fokuseret Fugleforvaltning. Læs rapporten her

Brandtberg, N., Thomsen, H., Larsen, J. D. 2014: Bestandsvurderinger for 2013 - årsrapport fra Projekt Fokuseret Fugleforvaltning. Læs rapporten her

Lerche-Jørgensen, M., Heldbjerg, H., Bouten, W., Schlaich, A., Koks, B. J., & Thorup, K. 2013: Montagu's harriers Circus pygargus in Southwest Jutland. Movement patterns in the breeding season -  videnskabelig poster, Biodiversitetssymposium 2013. Se posteren her

 

Andre links

 

Projekt Hedehøg

For at beskytte hedehøgen bedre er der indgået en samarbejdsaftale mellem Dansk Ornitologisk Forening, Dansk Landbrug, Esbjerg Kommune, Tønder Kommune, Statens Miljøcenter Ribe og Skov- og Naturstyrelsen. Hedehøgen er opført på EF-Fuglebeskyttelsesdirektivets bilag 1 over arter, hvor man er forpligtet til at træffe særlige beskyttelsesforanstaltninger. Hedehøgen kan ikke beskyttes tilstrækkeligt ved at sikre særligt udvalgte områder, og målrettet indsats er derfor nødvendig. Projektet er det første eksempel på at myndigheder i samarbejde med private organisationer etablerer et formelt samarbejde om beskyttelsen af en enkelt art. Målet med aftalen er på kort sigt at sikre hedehøgens kuld hvor de risikerer ødelæggelse af høstmaskiner samt at udbrede kendskabet til Hedehøgen. På langt sigt er målet at sikre gunstige forhold for Hedehøgen i yngleområdet. 

Projektets succes afhænger helt og aldeles af den gode vilje hos og samarbejdet med de landmænd, der dyrker jorden hvor en af Danmarks smukkeste og mest truede rovfugle yngler. Det er derfor glædeligt, at Dansk Landbrug er medunderskriver på aftalen, der foreløbigt gælder for perioden 2004–2014.


Hedehøgpar i flugt over redestedet. Foto: Aage Matthiesen.

Hjælp os med at beskytte den truede hedehøg

Kontakt ”Projekt Hedehøg”, hvis du har kendskab til en ynglende hedehøg. ”Projekt Hedehøg” er et samarbejde mellem en række organisationer, der beskytter den danske ynglebestand, og som samarbejder med tilsvarende tyske og hollandske projekter. Du kan hjælpe ”Projekt Hedehøg” med at beskytte hedehøgene ved:

  • at orientere projektet hurtigst muligt, hvis du ser en hedehøg gå ned i din mark med bytte eller redemateriale, da det er sandsynligt at hedehøgen yngler her
  • at tillade redebeskyttelse i marken, hvor den yngler
  • at udlægge sprøjtefri bræmmer og vildtstriber i kanten af markerne (uden at miste fortjeneste - kontakt Henning Heldbjerg for information)
  • at bekæmpe ræve
  • at sikre variation i afgrøderne 

Indholdet af samarbejdsaftalen for Projekt Hedehøg

1. En registrering og overvågning af alle ynglepar af hedehøg i Ribe og Sønderjyllands amter.
2. En lokalisering af de enkelte ynglepar for at vurdere risikoen for, at afgrøderne høstes, før ungerne er flyvefærdige.
3. Kontakt til ejeren og brugeren, der informeres om hensigtsmæssige tiltag for at beskytte fuglene.
4. Afholdelse af et årligt informationsmøde for lodsejere og andre interesserede.
5. Udarbejdelse af informationsmateriale i form af en hjemmeside og en folder om hedehøgen samt hensigtsmæssige driftstiltag til gavn for denne. 

 

 

Introduktion

Denne elegante rovfugl findes næsten udelukkende i den sydvestlige del af Jylland. Antallet har siden 1970'erne ligget på 25-50 ynglepar, der næsten alle findes ved Vadehavet. I dag har vi kun cirka 25 ynglende par i Danmark, og dette antal bliver stadig mindre. Siden 1998 har DOF været den ledende partner i Projekt Hedehøg, der i samarbejde med forskellige organisationer søger at beskytte høgenes reder mod høstmaskiner og ræve. Undersøgelser har nemlig vist, at ynglesuccesen for hedehøgene i Danmark ikke er tilstrækkelig til at opretholdelse af bestanden. Derfor er beskyttelse af reder absolut nødvendig, hvis arten skal bevares. Endvidere er der brug for mere viden om hedehøgenes jagtstrategier, og om hvilke byttedyr den foretrækker. Denne viden er vigtig i forbindelse med at udføre den optimale forvaltning af dens yngleområder.Hedehøgen er den smukkeste og mest elegante af de fire arter af kærhøge der ses i Danmark. 

 

Hedehøg eller Enghøg?

Hedehøgen indvandrede til Danmark i slutningen af 1800-tallet. Arten ynglende ved indvandringen i småmoser på hedestrøg samt i nyplantede nåletræsplantager. Heraf navnet hedehøg. I den ornitologiske litteratur i begyndelsen af 1900-tallet blev dog også navnet Enghøg benyttet. Dette navn passer bedre til arten i dag, og hentyder til hvor arten finder sin føde. På svensk (Ängshök) og på tysk (Wiesenweihe) hedder arten netop Enghøg. På hollansk har den fået det mindre charmerende navn Grå Kyllingetyv (Grauwe kiekendief).

 

Unge hedehøge. Foto: Finn Birkholm-Clausen

Udbredelse i Danmark

Hedehøgen yngler fortrinsvis i Vadehavsområdet i Sydvestjylland. Enkelte par yngler næsten årligt i Nordjylland.

 

Ændringer i yngleudbredelsen opgjort ud fra DOFs landsdækkende kortlægninger i 1971-74 og 1993-96.

Europæisk udbredelse

Danmark ligger på nordvestgrænsen for hedehøgens europæiske udbredelse. De største bestande i Vesteuropa findes i Spanien, Portugal og Frankrig.

 

Hedehøgens yngleudbredelse i Europa (kilde: Europakommissionen).

Læs mere om hedehøgen her

 

Beskyttelse af de danske hedehøge

Ring til én af projektets kontaktpersoner, hvis du har oplysninger eller spørgsmål:

 

Feltmedarbejdere:

Åge Matthiesen, e-mail: aagematt(a)mail.tele.dk, tlf: 4046 3380

Susanne Overgaard Petersen, e-mail: sop_kuc(a)bbsyd.dk, tlf: 2395 1986

Kurt Bredal Christensen, e-mail: sop_kuc(a)bbsyd.dk, tlf: 2395 0823

Svend Anker Schwebs, e-mail: sas.schwebs(a)gmail.com, tlf: 2338 8114

Hvoraf (a) = @

Dansk Ornitologisk Forening: Timme Nyegaard, tlf. +45 3328 3823, email: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Kontaktpersoner til de øvrige involverede organisationer:

Naturstyrelsen Vadehavet: Jens Hjerrild Hansen, tlf. +45 2179 1727
http://www.naturstyrelsen.dk/Naturoplevelser/Beskrivelser/Soenderjylland/Vadehavet/

Sønderjysk Landboforening: Gunnar Jespersen, tlf. +45 7320 2661
http://www.slf.dk/Default.aspx?ID=975

Esbjerg Kommune: Mette Kirkebjerg Due tlf. +45 7616 1616
http://www.esbjergkommune.dk

Tønder Kommune: Conny Brandt, tlf. +45 7492 9295
http://www.toender.dk/

Aabenraa Kommune: Hans Harald Hansen tlf. +45 7376 7782
http://www.aabenraa.dk