Viben kommer på tinge

onsdag 9. februar 2005 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Der er fremsat forslag i Folketinget om at sikre fremgang for viben og andre fuglearter i det åbne land. Målet er flere fugle i en rigere natur og større oplevelser i det fri til danskerne. Midlerne er blandt andet naturgenopretning, friere tøjler til vandløbene og flere fugtige enge
Jan Skriver
Engang var viben kendt af ethvert barn. Ligesom storken og svanen er det.

I dag er det åbne lands karakterfugl i krise. Den er forsvundet fra hele egne. Fra 1975 og tyve år frem forsvandt 2 ud af 3 par viber i Danmark.

For at sikre viben og andre af det åbne landskabs fuglearter har Jørn Jespersen og Aage Frandsen på vegne af deres parti, SF, fremsat et forslag til folketingsbeslutning.

Forslaget skal med viben i front sikre arter som hvid stork, sanglærke, agerhøne, kirkeugle, engsnarre, brushane og engryle bedre levevilkår i Danmark. Engrylen er den sydlige underart af almindelig ryle.

SF slår i sit forslag fast, at viben på mange egne i kulturlandskabet har så ringe ynglesucces, at bestanden næppe kan opretholdes og kun overlever i kraft af indvandring fra optimale yngleområder, for eksempel reservaterne Tipperne og Vejlerne.

Vibens voldsomme tilbagegang hænger primært sammen med dræninger af lavbundsområder, brug af pesticider og færre arealer med vedvarende græs.

Partiet mener, at der vil være en række sidegevinster ved at sikre viben bedre levevilkår i landskabet. Ved at hjælpe viben, giver man generelt flora og fauna en håndsrækning.

Forslaget ridser en række midler op, der bør tages i anvendelse for at øge naturrigdommen i det åbne land. For eksempel sættes der navn på 24 lokaliteter, der bør naturgenoprettes. Broksø Enge i Vestsjælland, Filsø i Vestjylland, Kolindsund på Djursland og Gårdbo Sø i Nordjylland er nogle af lokaliteterne, hvor dræninger skal ud og vandet skal ind.

SF mener også, at kriterierne for at udpege vådområder under vandmiljøplanerne skal ændres, så hensynet til genskabelsen af en naturlig flora og fauna vejer lige så tungt som hensynet til at få fjernet eller tilbageholdt kvælstof og fosfor.

Flere naturlige vandløb uden hårdhændet vedligeholdelse vil også være et middel til at få større naturværdier i det åbne landskabs lave dele. Miljø- og naturhensyn skal vægtes højere end åernes evne til at lede vandet væk fra ådalene, mener SF.

Og så skal det være forbudt at sprede gylle på en lang række lavbundsarealer, der i stedet skal være forbeholdt den våde naturs fugle- og dyreliv.

På grund af valget tirsdag 8. februar er behandlingen af SF-forslaget om en håndsrækning til viben blevet forsinket i Folketinget.