DOF's formand: Af-beskyttelse af natur!

tirsdag 10. november 2015
Regeringen ofrer de danske, grønne enge ved at tillade gødning og gift for mere vækst, men siger ikke noget om, hvordan man så vil stoppe tabet af biodiversitet, skriver Egon Østergaard, formand for DOF.
Egon Østergaard, formand for Dansk Ornitologisk Forening
I disse måneder ruller naturbeskyttelsen i minus i Danmark.

Regeringen vil af-beskytte arealer, der ellers er omfattet af Naturbeskyttelseslovens bestemmelser.

Det er et helt forkert skridt i et år, hvor vi netop som lovet i EU og FN skulle være i gang med at implementere en bedre naturbeskyttelse for at stoppe tilbagegangen i naturens mangfoldighed.

Helt konkret drejer det sig især om af-beskyttelsen af ca. 360 km2 naturområder, der er en del af Naturbeskyttelseslovens § 3, som har været gældende i en lang årrække for at beskytte ferske enge, strandenge, overdrev og heder.

Naturtyperne er beskyttede mod ændringer, der ødelægger deres naturtilstand, men de har hidtil ikke været beskyttede mod, at landbruget kan tilføre gødning og sprøjte med gift for at øge væksten af kulturgræsser.

Et forbud mod gødskning og giftsprøjtning blev vedtaget af den forrige regering med et snævert flertal i februar 2015. Det var en opfølgning på Natur- og landbrugskommissionens anbefalinger og en del af den daværende regerings strategi for at stoppe tabet af biodiversitet inden 2020 i form af Naturplan Danmark.

Den nuværende regering varslede allerede dengang, at man ville rulle vedtagelsen tilbage, og det er man så i gang med nu, selv om man tydeligt i lovforslaget skriver, at det har en række negative konsekvenser for natur og miljø.

Når man ophæver forbuddet, må regeringen være klar over, at det vil forringe Danmarks bidrag til at opfylde flg. EU-bestemmelser: Vandrammedirektivet, Habitatdirektivet, Fuglebeskyttelsesdirektivet, Havstrategidirektivet, Fællesskabets indsats for en bæredygtig anvendelse af pesticider og ikke mindst målsætningen om at stoppe tilbagegangen i biodiversitet inden udgangen af 2020.

Når miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen nu vil ophæve forbuddet for at hjælpe et trængt landbrug med et beregnet merudbytte på 47 mio. kr. per år, mangler der svar på, hvordan Danmark så vil bidrage til ovenstående EU-bestemmelser.

Svaret kan vi forvente en gang i det nye år bl.a. i form af en Naturpakke, men erfaringen med den model skræmmer. Lempelserne for erhvervet implementeres lynhurtigt, mens naturtiltagene vandes ud eller helt udebliver, når det kommer til stykket.

Det eneste svar i lovforslaget på de negative konsekvenser er, ”at der vil blive taget stilling til kompenserende tiltag for kvælstof og fosfor i forhold til Vandrammedirektivet.” Vi mangler derfor svar på, hvilke tiltag regeringen vil komme med for at forbedre naturtilstanden i Danmark; også på engene. Det er ikke nok kun at tale om udlægning af urørt skov engang ud i fremtiden som kompensation for de af-beskyttede § 3-enge, og eng-naturen hjælpes ikke i skovens dybe stille ro.

Genindførelse af giftsprøjtning og gødskning af § 3-natur, ophævelse af 250 km2 randzoner, så der også her kan sprøjtes og gødes helt ned til vandløb og søer, bringer regeringens naturindsats i minus. Naturen forringes nu i et tvivlsomt håb om lønsomhed og vækst i landbruget.

Regeringen må snarest fremlægge en revideret og visionær strategi for biodiversitet. Af-beskyttelse er ikke den vej, EU’s og FN’s regeringsledere samt rigtig mange naturglade danskere vil med naturen inden 2020.

Bragt som leder i DOF's blad, Fugle & Natur

BEVAR DE DANSKE ENGE: SKRIV UNDER HER