Danmark har fået otte nye ynglefuglearter

torsdag 20. november 2014 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Historiens hidtil største undersøgelse af den danske fuglefauna, ATLAS III, har i løbet af sin første sæson afsløret adskillige nye ynglende arter, fra den mægtige kongeørn til den meget mindre hvidvinget korsnæb.
Jan Skriver

Den danske natur er blevet beriget med otte nye arter af ynglefugle, siden den seneste nationale opdatering af vores fuglefauna blev gennemført i årene 1993-1996.

Det viser den første sæson i Atlas III, som er Dansk Ornitologisk Forenings hidtil største og mest gennemgribende undersøgelse af Danmarks aktuelle fuglefauna.

1.040 ornitologer har med afsæt i det tidlige forår været i felten med kikkert og notesbog for at finde og notere ynglefugle fra Skagen til Gedser og fra Blåvands boulevarder af sandstrande til Bornholms yderste skær.

Den otte nye tilflyttere i den danske natur siden 1996 er biæder, hvidvinget korsnæb, kongeørn, nilgås, rovterne, rødhovedet and, sølvhejre og vandrefalk.

Der er med andre ord ankommet nye fuglearter fra stort set alle verdenshjørner.

BILLEDSERIE: DE 8 NYE ARTER - KLIK PÅ BILLEDET TIL HØJRE

Klimaforandringer og beskyttelse
- Biæder, rødhovedet and og sølvhejre er rykket mod nord i deres udbredelse de senere år fra syd og sydøst. Klimaændringerne i retning af varmere vejr er en del af forklaringen på disse arters etablering i den danske natur, og arterne har også etableret sig i andre nordeuropæiske lande, siger Iben Hove Sørensen, der er biolog i Dansk Ornitologisk Forening.

- Rovternen har en klar østlig udbredelse og er formodentlig indvandret fra Sverige. I en periode har rovternen haft lav ynglesucces i Skåne, hvilket sandsynligvis har medført, at arten har forsøgt sig som dansk ynglefugl, siger biologen.

- Derimod ser vi de ynglende kongeørne og vandrefalke som et udtryk for den generelle bedre beskyttelse og større folkelige forståelse, som rovfuglene har draget nytte af de senere årtier. Også færre gifte i miljøet har været gavnligt for rovfuglene. Først vendte rød glente og havørn tilbage og blev danske ynglefugle efter at have været efterstræbt og fordrevet. Siden har kongeørn og vandrefalk så etableret sig for alvor, siger Iben Hove Sørensen.

Nye arter fra nord og syd
Hvidvinget korsnæb, der er knyttet til nåleskove, er ankommet til Danmark nordfra. At den er blevet ny dansk ynglefugl hænger sammen med en invasion fra nordøst i vinterhalvåret 2011/2012.

- Invasionen bragte mange hundrede, ja, måske tusinder af hvidvingede korsnæb til Vesteuropa fra de store nåleskove mod øst i Finland og Rusland. Det fik nogle af korsnæbbene til at slå sig ned hos os. Om hvidvinget korsnæb så er kommet for at blive, kan kun tiden vise, siger biologen.

Nilgåsen er art nummer otte, der har taget det danske landskab i besiddelse og har bygget rede de senere år.

Her er der tale om en upopulær indvandrer, for nilgåsen er en invasiv art, der ikke hører naturligt hjemme i vores natur, og som ikke er kommet af egen drift. Den afrikanske gås har bredt sig fra fangenskab.

Ornitologerne har i første sæson af Atlas III fundet nilgåsen ynglende både på Sjælland, Fyn og flere steder i Jylland.

FAKTA: De nye arter og ynglefund
• Biæder – der er registreret 3 ynglepar af biæder i første sæson af Atlas III
• Hvidvinget korsnæb – et par er fundet i år
• Kongeørn – Danmarks aktuelle ynglebestand tæller 3 par
• Nilgås – 15-20 ynglepar er fundet, og arten spås at brede sig de næste år
• Rovterne – arten er fundet i 7 kvadrater i ynglesæsonen 2014
• Rødhovedet and – få ynglepar er fundet i den sydøstlige del af Danmark
• Sølvhejre – 2 par er fundet på Saltholm i Øresund, og arten spås at kunne brede sig til det meste af landet de kommende årtier
• Vandrefalk – cirka 15 ynglepar er fundet, og bestanden skønnes at vokse yderligere

FAKTA: ATLAS III
• Atlas III deler Danmark op i flere end 2.000 kvadrater på hver 5 gange 5 kilometer
• Fuglelivet i hvert kvadrat bliver undersøgt, og tallene med de mange registreringer bliver plottet ind i en database
• I 2014 er der indtastet flere end 150.000 observationer i databasen
• Atlas III finder sted i årene 2014-2017
• Den første Atlas-undersøgelse af den danske fuglefauna fandt sted i 1970’erne
• Fra 1993-1996 sendte DOF Atlas II på vingerne