topfoto skovbeskyttelse

Skovene i de tre lande ryddes med alarmerende hast til skade for både mennesker og biodiversitet. Rydningen sker i takt med at landbofamilier tvinges til at udvide deres landbrugsjord for at kunne brødføde dem selv og deres familier. Samtidig er familierne afhængige af skovens ressourcer til brændsel, byggemateriale og foder til husdyr. Det lægger et yderligere pres på skovenes ressourcer. For at imødekomme denne udfordring og bidrage til beskyttelse af skovene har programmet fokus på forbedring af levevilkår og bæredygtig skovforvaltning.

Indkomstskabende aktiviteter og bæredygtigt landbrug

DOF BirdLife støtter via lokale samarbejdspartnere små landsbysamfund med at udvikle indkomstskabende aktiviteter, som et alternativ til en relativt alsidige dyrkning af jorden, som kræver plads og kun giver en lille ekstra indtjening til indkøb af basale fornødenheder.

De indkomstskabende aktiviteter er centreret omkring bæredygtig udvikling og effektivisering af smålandbrug gennem træning i bæredygtige landbrugsmetoder i form af varieret afgrødedyrkning, forarbejdning, valg af robuste og mindre pladskrævende afgrøder som giver større økonomisk afkast samt støtte til kunstvanding og produktion af organisk gødning.

Det gør familierne mere robuste overfor klimaforandringer, øger deres indtægt og giver familierne adgang til en mere varieret kost, som i sidste ende kan forbedre sundheds- og ernæringstilstanden og frigive midler til geninvestering i landbrugsproduktion, medicin, uddannelse eller brugsgoder mere generelt.

Klimatilpasning

For yderligere at mindske omfanget af træfældning samarbejder DOF BirdLife med lokale partnere og landsbysamfund om udplantning af træer, som både binder kvælstof i jorden, optager co2 og giver familierne en alternativ kilde til foder, frugt, tømmer og brændsel, som ellers hentes i de beskyttede skovområder. Samtidig støtter DOF BirdLife etablering af energibesparende ovne, som også kraftigt reducerer brugen af brændsel og derved trykket på skovene.

Overvågning og antikrybskytteri

Beskyttelsen af de syv store skovområder i DOF BirdLifes projekter kræver konstant overvågning. Områderne ligger afsides, og lokale myndigheders håndhævelse af de nationale skovbeskyttelseslovgivninger er begrænsede. Derfor støtter programmet organisering af landsbysamfundene i skovgrupper, som trænes i forvaltning og overvågning af skoven foruden oplysning om værdien af intakte økosystemer og høj biodiversitet. Derudover har DOF BirdLife organiseret repræsentanter fra de lokale skovgrupper i antikrybskytteri-enheder, som, sammen med det lokale politi, overvåger skovene.

Antikrybskytteri-enheden rapporterer til de lokale skovmyndigheder og til DOFs lokale partner på regelmæssig basis, ligesom skovgrupperne indrapporterer overvågningsdata til både skovmyndigheder og de nationale BirdLife-partnere på regelmæssige møder.

Organisering af civilsamfund

Organisering af landsbysamfundene er et centralt værktøj i forhold til i fællesskab at påvirke lokale myndigheder og presse på for håndhævelse af beskyttelsen af de syv skovområder. Organiseringen suppleres med træning i fortalervirksomheder. Derudover opnår familierne komparative fordele på de lokale markeder ved at gå sammen i kooperativer eller landbrugsgrupper og i fællesskab investere i videreudvikling af deres landbrug (fx indkøb af frø, stiklinger, sporer, redskaber, maskiner, transport, osv.). Flere kooperativer udlåner også penge og fungerer som landsbybanker.