Variation

Variation i haven fremmer et rigt og varieret fuglelivet. Det er derfor anbefalelsesværdigt at der er en passende afveksling mellem partier med fx lavt græs, højt "vildt" græs der kun slås en gang om året i august, urtebede, staudebede, buske og træer. Hvor der er mulighed for at have partier med egentlig skovlignende bevoksning kan det anbefales at have partier med "flere lag", dvs. lave buske, høje buske, mellemhøje træer og høje træer. En anden mulighed er partier med "dyrehavekarakter", dvs. store træer med lysåbne forhold ind imellem.

Vand

Søer, damme, fuglebade og lignende befordrer et særlig rigt fugleliv. Både sommer og vinter er adgang til vand befordrende for et rigt fugleliv.

Vilde partier

Sørg for at der er "vilde" partier i haven med krat, nælder, grenbunker, stendiger og andet vildnis der tiltrækker mange fugle og giver gode redesteder.

Hjemmehørende træer og buske 

Plant fortrinsvis naturligt hjemmehørende plantearter, dvs. arter der forekommer naturligt i Danmark (jf. liste over udvalgte arter nedenfor). Disse arter har ofte et særligt rigt insektliv og tiltrækker derfor særlig mange fugle.

Her er en liste over udvalgte træer og buske der er naturligt hjemmehørende (eller er meget gamle kulturplanter) i Danmark, og som normalt bliver højere end ca. 1,5 meter (mistelten undtaget): Skov-fyr, Ene, Taks, Storbladet Elm, Bøg, Stilk-eg, Vinter-eg, Vorte-birk, Dun-birk, Rød-el, Hassel, Avnbøg, Storbladet lind, Småbladet lind, Selje-pil, Femhannet Pil, Grå Pil, Bævreasp, Hunde-rose, Blågrøn rose, Æble-rose (gammel dansk kulturplante), Alm. Røn, Selje-røn, Skov-abild (= Skov-æble), Pære (gammel dansk kulturplante), Hvidtjørn (3 hjemmehørende arter), Slåen, Kræge (gammel dansk kulturplante), Mirabel (gammel dansk kulturplante), Fugle-kirsebær, Almindelig Hæg (= Majtræ), Gyvel, Havtorn, Rød kornel, Benved, Kristtorn, Vrietorn, Tørst, Spids-løn, Navr, Vedbend, Ask, Alm. Hyld, Kvalkved, Vedvindel (= Vild kaprifolie) og Dunet Gedeblad og Mistelten.

Der findes ingen hjemmehørende grantræer i Danmark, men hvis man ønsker at plante gran, så er Rød Gran den mest oplagte, da den findes naturligt udbredt meget tæt på Danmark, nemlig i Sydsverige.

Tornekrat

Træer med torne og stedsegrønne nåle giver gode skjule- og redesteder: fx tjørn, hunderose, æblerose, slåen, taks, almindelig ene og skov-fyr.

Dødt ved

Døde træer og gamle rådne træstammer giver livsmuligheder til svampe, insekter, smådyr og dermed også føde for fuglene. Desuden er en udgået gren på et stort træ et yndet opholdssted for mange fuglearter, fx stære, spætter, duer, rovfugle og ugler (om natten).

Hule og gamle furede træer

Store gamle træer med hulheder og furet bark er gode levesteder for mange arter af både små og store fugle.

Redekasser

Ophæng redekasser af træ til fx mejser, fluesnappere, rødstjert, stær, gråspurv, mursejler, træløber, hvinand/huldue/allike, natugle og tårnfalk (afhængigt af omgivelserne og naturforholdene). Der kan fx ophænges 1 mejsekasse per 200 kvadratmeter have. Byg din egen redekasse

Spiselige frugter

Træer med bær, nødder, stenfrugter og lignende giver gode fourageringsmuligheder for mange fuglearter. Plant fx hvidtjørn, alm. hyld, alm. røn, æble, pære, hunderose, æblerose, fugle-kirsebør, alm. hæg, benved, kristtorn, mistelten, taks, hassel, eg, bøg, rød el og birk.

Fodring

Specielt solsikkefrø, hampefrø, æbler og fedtkugler af god kvalitet tiltrækker mange fugle. Fodring kan med fordel ske hele året. Afhængigt af forholdene kan der fodres både på jorden og i højden, fx på et foderbræt. Nogle fugle foretrækker det ene, andre det andet.

Katte og hunde

Hyppige besøg af løsgående katte og hunde bryder fuglene sig ikke om. Specielt de fuglearter der har rede i lav højde undgår haver med katte og hunde. Mange fugle foretrækker haver med rimelig fred og ro.

Pesticider

Undgå enhver brug af pesticider (ukrudtsmidler, insekftmidler etc.) og andre giftstoffer i haven. Musegift bør kun anvende inde i bygninger, aldrig udenfor langs fx husmuren.

Gødskning

Mange arter af dyr og planter trues af overgødskning med kvælstof og andre gødningsstoffer. Undgå derfor så vidt muligt overforbrug af kunstgødning og anden for gødning. Græsplæner, staudebede og lignende klarer sig i reglen glimrende uden tilførsel af ekstra gødning.

Kommentarer til disse anbefalinger er velkomne til Knud N Flensted i DOF.