Trækfugle meget forsinkede

fredag 27. maj 2011 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Sangfugle, der om foråret trækker til Nordeuropa fra Østafrika via Balkanlandene er i år foruroligende forsinkede i deres ankomst til deres nordlige ynglepladser. Dansk Ornitologisk Forening (DOF) kan dokumentere, at observationerne af antallet af flere arter af østligt trækkende sangfugle er mere end halveret dette forår sammenlignet med tidligere.
Jan Skriver
Månedsskiftet april/maj er Danmark over normalt et signal til det helt store rykind af titusinder af sangfugle, der har holdt vinter i Østafrika.

Men i år er flere arter af sangfugle dramatisk forsinkede, og de optræder i væsentligt færre antal, end det er observeret de senere årtier.

- Vi kan tydeligt se et mønster i dette forårs ankomst af Afrikatrækkere til Danmark. Det viser sig, at flere arter, som bruger den østlige trækrute fra Østafrika via Etiopien og Den arabiske Halvø over Balkanlandene til deres ynglepladser i Nordvesteuropa bliver registreret i væsentligt færre antal, end det i mange år har været normalt. Derimod kan vi se, at arter som tornsangeren og havesangeren, der benytter sig af den vestlige trækrute over Gibraltar-strædet og Middelhavet fra deres vinterkvarterer i Vestafrika syd for Sahara, er ankommet til normal tid og tilsyneladende i normale antal, siger Henning Heldbjerg, der er biolog i Dansk Ornitologisk Forening (DOF).

Der er i maj 2011 i Danmark registreret 82 procent færre rødryggede tornskader, der holder vinter i savanneområder i den østlige og sydlige del af Afrika, sammenlignet med normalen for de senere år.

Kærsangeren, der også har Østafrika som vinterkvarter, har haft en tilbagegang på 72 procent, mens der er hørt 55 procent færre nattergale i maj sammenlignet med tidligere år. Og der er kun halvt så mange grå fluesnappere dette forår som normalt.

- I kraft af DOF’s database for dagsaktuelle fugleobservationer, DOFbasen, kan vi dokumentere forsinkelser og forskydninger i ankomsttiderne hos alle vores sangfugle. Men vi kan ikke give en forklaring på, hvorfor bestande af nattergale, tornskader eller fluesnappere er forsinkede eller i værste fald er gået dramatisk tilbage i antal.

Vi kan antalsmæssigt tage temperaturen på trækfuglene, men ikke stille diagnosen, hvis noget er rivende galt i vinterkvartererne eller på trækruten, siger Henning Heldbjerg.

DOFbasen har netop rundet observation nummer 10.000.000. Hvert år taster flere tusinde danske ornitologer flere end 1.000.000 fugleobservationer ind i databasen, så der kan trækkes ny viden om fuglene i Danmark ud af oplysningerne.

I disse uger er 350 trænede feltornitologer landet over i færd med at tælle ynglefugle i DOF’s såkaldte punkttællinger. Frem til midt i juni vil de gennemgå nøje udvalgte ruter jævnt fordelt over Danmark.

- Når punkttællingerne er lavet, og vi har fået bearbejdet alle de oplysninger, der kommer ind om de danske ynglefugle, kan vi mere præcist sige, om der i år er færre ynglende tornskader, nattergale, kærsangere og grå fluesnappere end tidligere, oplyser Henning Heldbjerg.

Antal observationer i DOFbasen i uge 16-20 i 2011 i forhold til 2008-10:

Nattergal -49%
Kærsanger -41%
Rødrygget Tornskade -73%
Grå Fluesnapper -40%
Tornsanger 51%
Havesanger 24%

Yderligere oplysninger:

Dansk Ornitologisk Forening,
tlf. 33 28 38 00.

Biolog Henning Heldbjerg,
direkte 33 28 38 27.