Gæstfrie fuglelokaliteter rummer nøglen til øget biodiversitet

mandag 25. oktober 2010 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Verden over har fuglebeskyttelsesorganisationen BirdLife International udpeget flere end 10.000 naturområder, der er afgørende vigtige levesteder og rastepladser for fugle. Hvor der er mange fugle, er der også stor biologisk mangfoldighed. Danmark mangler fortsat at placere adskillige af landets vigtigste fugleområder på listen over lokaliteter, der kræver en særlig beskyttelse
Jan Skriver
Store mængder af havfugle søger føde i Skagerrak og den sydvestlige del af Norskerende nord for Skagenhalvøen. Og i Store Vildmose i Nordjylland søger tusinder af svaner føde i vinterhalvåret, mens Smålandsfarvandet ved Lolland tiltrækker andre tusinder af vandfugle.

Disse tre danske lokaliteter har det til fælles, at de er opført på listen over såkaldte IBA’s – Important Bird Areas – men endnu ikke er blevet udpeget som EU-fuglebeskyttelsesområder, der er et internationalt anerkendt værktøj for regeringer og myndigheder, der skal handle i fugle- og naturbeskyttelsens tjeneste.

- Danmark halter fortsat bagefter, når det drejer sig om at få udpeget og anerkendt alle landets absolut vigtigste fuglelokaliteter, som fortjener det største fokus og den bedste beskyttelse, siger Thomas Vikstrøm, der er biolog i Dansk Ornitologisk Forening (DOF), som er en del af BirdLife International, der står bag den globale liste over Important Bird Areas, IBA’s.

Heller ikke Rønne Banke ved Bornholm, der er et vitalt område for flokke af havlitter og tejster, er udpeget som et dansk EU-fuglebeskyttelsesområde. Det samme gælder Bolle og Try Enge i Sydøstvendsyssel nord for Limfjorden, hvor svaner raster i store flokke. Et område som Stevns på Sydsjælland, der byder på store mængder af trækkende fugle, mangler også på listen.

- Overalt i EU bliver BirdLife International’s liste over vigtige fuglelokaliteter brugt som et godt værktøj i naturbeskyttelsens tjeneste.

Derfor er det vigtigt, at alle relevante lokaliteter er med, så myndighederne ikke ”glemmer” dem. Senest er den naturgenoprettede Skjern Ådal kommet på den danske liste over EU-fuglebeskyttelsesområder. Europa-Kommissionen forlangte nemlig, at den danske stat udpegede området som et EU-fuglebeskyttelsesområde, fordi Danmark havde fået LIFE-midler fra EU til at genoprette ådalens tabte natur, siger Thomas Vikstrøm.

I øjeblikket er 128 danske områder udpeget som IBA’s. For eksempel reservatet Vejlerne i Nordvestjylland, Vadehavet, Lillebælt, Odense Fjord, Arresø, Saltholm og Maribosøerne.

Af de 128 lokaliteter er de 55 opført i den ornitologiske superliga, der kræver den allerstørste beskyttelse, fordi de er globalt vigtige for sjældne ynglefugle eller store mængder af trækkende eller overvintrende fugle.

- Begrebet IBA’s blev introduceret af BirdLife International i 1990’erne, og Danmark udpegede i år 2000 sine første vigtige fugleområder. Men vi skal have alle relevante lokaliteter med på listen over EU-fuglebeskyttelsesområder, og her mangler fortsat et nationalt nøk, siger Thomas Vikstrøm.

I disse dage præsenterer BirdLife International et verdenskort med sin globale liste på flere end 10.000 IBA’s. Det sker i Nagoya i Japan, hvor verden med FN som vært er til konference med biodiversitet på dagsordenen.

Nok er BirdLife International en organisation, der målrettet arbejder i fuglebeskyttelsens tjeneste, men der bliver i høj grad mindet om, at man beskytter en mangfoldighed af naturværdier, når man værner om fuglene og deres levesteder.

Som et eksempel bliver Uganda fremført. Her er der udpeget 30 IBA’s, som dækker i alt 8 procent af det østafrikanske lands natur. I disse områder, som er udpeget på grund af deres fuglerigdomme, lever tillige 74 procent af Ugandas cirka 1.250 arter af sommerfugle.

Yderligere oplysninger:

Dansk Ornitologisk Forening,
Tlf. 33 28 38 00.

Thomas Vikstrøm, biolog, DOF,
Tlf. 33 28 38 22.