Voldsom tilbagegang hos Afrikatrækkende vandfugle

torsdag 2. oktober 2008 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
En undersøgelse af bestandene af vandfuglearter, der har deres hovedtrækruter mellem Afrika og Europa, udarbejdet af Wetlands International, viser at 41 % af arterne er i tilbagegang. Situationen ser endnu værre ud for vandfuglearter der benytter de vestlige – og centralasiatiske trækruter, hvor der ses en tilbagegang på hele 55 %. Den hyppigste årsag er ødelæggelse af fuglenes levesteder forårsaget af skadelig menneskelig aktivitet
Tina Møller
Tørlægning af vådområder, udvikling af infrastruktur, stigende forurening og øget jagt er bare nogle af de menneskeskabte årsager til ødelæggelsen af trækkende vandfugles levesteder. Men det er ikke kun levestederne der er udsatte. Også de vitale rastepladser, som fuglene benytter undervejs er under ødelæggelse. Ofte tages beskyttelsen af områderne ikke med i overvejelserne, når blot der er mulighed for kortsigtet økonomisk udvikling.

Menneskeskabte klimaændringer er med til at gøre situationen værre. Konsekvenserne af klimaændringerne, såsom ørkener der udvider sig samt hyppigere og mere voldsomme storme, gør vandfuglenes træk farligere end nogensinde før. Øget vandstand i havene omkring Afrika udgør en potentiel trussel mod vådområderne, som er et altafgørende levested for millioner af trækkende vandfugle.

Ifølge rapporten fra Wetlands International skal løsningen på dette problem findes i et internationalt samarbejde, der sikrer beskyttelsen af vandfuglene. Eksperter er enige om at trusler mod trækkende vandfugle og deres levesteder skal reduceres ved at udpege, etablere og forvalte et netværk af beskyttede områder der er livsvigtige på fuglenes trækruter.

Dansk Ornitologisk Forening påbegyndte i juni et Afrika-trækfugleprogram, der har som hovedformål at beskytte danske ynglefugle som trækker til Vestafrika samt skaffe viden om danske ynglefugles forhold i vinterkvartererne i Vestafrika. Projektet er etableret i Ghana og foregår i et samarbejde med BirdLife-partner Ghana Wildlife Society (GWS). Projektet indeholder bl.a. uddannelse af lokale naturplejere, træplantning, turisme, ringmærkning og andre naturovervågningsaktiviteter.

Yderligere oplysninger: Biolog Knud Flensted, tlf.: 21 24 22 75
Rapporten fra Wetlands International kan downloades i fuld form på www.unep-aewa.org/press

Wetlands International er en uafhængig, global naturorganisation dedikeret til beskyttelsen af vådområder, der kan gavne biodiversiteten og menneskers velvære. DOF er medlem af Wetlands International.