Flere end 150 ørne talt i Danmark

torsdag 14. februar 2008 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Godt 500 fugleinteresserede kiggede i weekenden 9-10. februar det danske landskab igennem for at tælle naturens allerstørste vingefang. De registrerede 156 havørne og 7 kongeørne. Antallet af ørne i Danmark har aldrig været højere i nyere tid
Jan Skriver
De største vingefang blandt rovfuglene fortsætter deres fremgang i det danske landskab.

Dansk Ornitologisk Forenings (DOF) landsdækkende ørnetælling, der i den forgangne weekend fandt sted for tredje år i træk, resulterede i en ny rekord i antallet af danske vinterørne.

I løbet af lørdag 9. februar og søndag 10. februar talte flere end 500 ornitologer mindst 156 havørne og 7 kongeørne. Størsteparten af havørnene blev registreret i de sydlige og østlige egne, mens kongeørnen primært troner i den nordøstlige del af Jylland.

Midvinterens ørnefacit kunne endda have været højere, hvis vejret overalt i dronningeriget havde været klart.

- Der var fremragende sigtbarhed i den sydlige og østlige del af landet, men i Nordjylland var der tåget og usigtbart, så vi kunne have fået endnu flere ørne med i vores statistik, hvis vejret havde været optimalt overalt. Men i havørnenes østdanske kerneområder fik vi talt de fleste individer, siger Lennart Pedersen, der leder Projekt Ørn i Dansk Ornitologisk Forening.
Projektet har til formål at beskytte Danmarks bestand af ørne og samle viden om rovfuglene, mens man både informerer og engagerer.

Og det skorter ikke på engagement blandt danskerne, når det handler om de imponerende ørne, der på flere lokaliteter er blevet publikumstræffere.

- Man kan i disse år få oplevelser, så man ganske mister pusten, hvis man opholder sig de helt rovfuglerigtige steder. Særligt i den sydøstlige del af Danmark er der mange ørne, der efterhånden er så tillidsfulde, at man kan komme dem forholdsvis nær og tydeligt se, hvor imponerende og kraftfulde de er, siger Lennart Pedersen.
Maribosøerne på Lolland hører til de absolutte topscorere, når man taler om store antal af ørne.

Weekendens ørnetælling gav en morgen hele 21 havørne, der sad samlet på et begrænset areal på Dornæs i Søndersø, en af Maribosøerne.
Arealerne omkring Engestofte Gods ved de lollandske søer er formentlig Danmarks bedste ørneterræn. I det hele taget er Lolland og Falster landets vigtigste egn for havørne. Ørnetællingen gav 46 havørne på Sydhavsøerne.
I Skjern Ådalen blev der under den landsdækkende tælling observeret en havørn, der var ringmærket.

Ørnens ringnummer blev aflæst i teleskopkikkert, og det viste sig, at der var tale om en fugl, som 26. maj 2007 var blevet ringmærket som helt ung i en rede nord for den svenske hovedstad Stockholm.
- Observationen fra Skjern Å-området dokumenterer, hvad vi i mange år har formodet, nemlig at en del svenske havørne gæster det danske vinterlandskab.

Selv om de fleste ørne, der er blevet talt i løbet af weekenden, er danske ynglefugle, så får vi fortsat besøg af både svenske og tyske ørne, selv i milde vintre, siger Lennart Pedersen.
Den danske ynglebestand af Nordeuropas største rovfugl, havørnen, var i 2007 på 17 par, der fik 26 unger på vingerne.

Sidste års ynglefacit betyder, at hele 137 havørne er kommet på vingerne i Danmark siden 1996, da den mægtige rovfugl genindvandrede som ynglefugl efter næsten 100 års fravær.

- Vi er blevet positivt overraskede over frugtbarheden blandt de danske havørne. Flere og flere par får hele tre unger, hvilket viser, at der er tale om erfarne fugle, som er gode forældre. Frugtbarheden fortæller også, at der er føde nok i den danske kystnatur til en talstærk bestand af havørne. Det er ikke urealistisk at tro på 75 danske havørnepar i løbet af nogle årtier.

Danmarks geografi byder formentlig på egnede ynglelokaliteter til op imod 150 par havørne, siger Lennart Pedersen.

Havørnen ventes snart at tage et nyt spring nordpå i sin danske udbredelse, så sandsynligvis det midtjyske søhøjland og måske de vestjyske fjorde, Mariager Fjord og Limfjorden kommer med som ynglelokaliteter.

Indtil nu har havørnen ikke for alvor slået sig ned vest for israndslinien op gennem Jylland, og Haderslev er indtil nu ørnenes nordligste yngleegn i det jyske.

- Vi venter snart at opleve det store spring fremad mod nord i havørnens danske yngle-udbredelse, så Midtjylland og Lille Vildmose i Østhimmerland kommer med som lokaliteter. Også Hanstholm-området, Thy og Vejlerne vil formentlig i løbet af en overskuelig årrække huse ynglende havørne. Det vil dog være i den sydøstlige del at Danmark, at vi kan forvente den største tilvækst i ørnebestanden også de kommende år, siger lederen af Projekt Ørn i Dansk Ornitologisk Forening.

Antallet af kongeørne i Danmark er beskedent i forhold til antallet af havørne. I 2007 fik landets to ynglepar to unger på vingerne, mens et tredje par kongeørne nøjedes med at hævde territorium.

Siden kongeørnen i 1999 begyndte at yngle i Danmark, har parrene fostret 11 unger.
Biologer vurderer, at det danske landskab kan huse og brødføde 5-10 par kongeørne.

For flere oplysninger, kontakt leder af Projekt Ørn Lennart Pedersen på 40 15 66 20