Lad våde, lave arealer blive til nyt vibeland

tirsdag 28. november 2017 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Dansk Ornitologisk Forening (DOF) opfordrer miljøministeren til at give ”den lille natur” i det åbne landskab større spillerum med vådområder. Flere udyrkede lavbundsarealer vil gavne agerlandets hårdt trængte fugleliv og desuden være en håndsrækning til klimaet, mener DOF.
Af Jan Skriver
Vibe WEB
Fire ud af fem viber er forsvundet, og viben er en af flere trængte fuglearter, som vil have gavn af DOF's forslag. Foto: Jan Skriver
 

På falderebet af det vådeste efterår i tre årtier og en af de mest nedbørsrige novembermåneder nogensinde opfordrer Dansk Ornitologisk Forening (DOF) miljøminister Esben Lunde Larsen (V) til at gøre en ekstra indsats for de lave, våde områder.

Lad de lavestliggende dele af det dyngvåde danske landskab gå tilbage til naturen og blive vedvarende vådt, lyder opfordringen fra DOF.

Drop dræningen og dyrkningen af de små oaser i det lavtliggende landskab, der netop nu svupper af nedbør i en grad, så det mange steder har været svært at få høsten i hus.

- Da regeringen målsatte sit natur-fokus primært på statens skove, glemte den indsatsen i det åbne land. Naturen her har fået det dårligere i 2017, og der bør være langt bedre plads til dyrelivet i agerlandet, end der er i dag, siger Egon Østergaard, der er formand for DOF.

Sammen med repræsentanter for en række grønne organisationer har han netop været til møde med miljøministeren og miljøordførerne fra de blå partier.

Miljøministeren har bebudet, at regeringen over de næste fire år på finansloven vil afsætte 80 millioner kroner, der skal bruges på en indsats i det åbne land.

DOF har i den forbindelse en række ønsker særligt på vegne af agerlandets og engenes fugleliv.

- Der er brug for en jordfordeling, så man samler de bedst egnede jorder til dyrkning, hvilket i praksis vil sige de højere liggende arealer. I samme åndedrag skal man så tage de laveste arealer ud af drift. De har en naturmæssig værdi, og de gavner oven i købet klimaet, fordi der er mindre tab af CO2 fra vådområder, siger Egon Østergaard.

- I mange ådale vil man således kunne sikre sammenhængende våde områder på de lave arealer og lave naturgenopretning på ådalenes skrænter med overdrev. Netop ferske, våde enge og overdrev hører til de naturtyper, der er mest truet i Danmark. En naturindsats i disse områder vil gavne en lang række fuglearter blandt andet viber, stære, sanglærker og agerhøns, hvis bestande er gået dramatisk tilbage de senere årtier, siger formanden for DOF.

Til fuglenes og klimaets bedste

Dansk Ornitologisk Forening frygter, at det åbne danske landskab risikerer at blive endnu mere monotont, end det er tilfældet i dag, hvis ikke man holder hånden over de våde oaser.

- Regeringen arbejder med begrebet erstatningsnatur, hvor små naturbeskyttede moser, overdrev og enge kan ødelægges og veksles til udlægning af arealer andre steder, hvor det passer landmanden bedre. Hvis man på den måde sletter ”den lille natur”, får vi et endnu mere monotont landskab. Der er i stedet brug for, at man lader lavbundsarealerne ligge urørte som naturens trædesten i det intensivt dyrkede land. Prognoserne over klimaets udvikling siger, at vi får mere og mere nedbør de kommende år. Det vil sige, at et ekstremt vådt efterår, som vi har oplevet i år, formentlig bliver mere reglen end undtagelsen. Derfor bør vi bruge penge på at droppe dyrkningen af disse våde pletter, som man netop i denne tid kan se over det meste af Danmark, og lade dem komme fuglene og klimaet til gode, siger Egon Østergaard.

DOF har lavet en ønskeseddel for naturpolitikken i det åbne land og givet den til miljøministeren. Sedlen rummer ønsker på både kort og lang sigt. Se faktaboksen.

Kartoffelfestival for sangsvaner JS
Sangsvaner på oversvømmet mark. Foto: Jan Skriver
 

Yderligere oplysninger:

Egon Østergaard, formand for DOF
Tlf. 31 16 20 30