Livet på landet levner ringe fugls føde

mandag 20. juni 2005 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
18 lande i EU har bidraget med oplysninger til ny dokumentation, der viser, at agerlandets fugle er i krise. Skovens fugle har det lidt bedre, og fuglefaunaens generalister trives ligefrem, oplyser Dansk Ornitologisk Forening.
Jan Skriver
Sanglærken, skovspurven og viben er på retur i Europas agerland. Særligt i Vesteuropa hvor der er sket mere end en halvering i antallet af agerlandsfugle.

I de europæiske skove er arter som sumpmejse og skovsanger også i tilbagegang, om end den er mere beskeden, end det er tilfældet for arterne i det åbne land.

Men fugleverdenens generalister, der er gode til at tilpasse sig, har det bedre. Arter som grønirisk og stor flagspætte trives i vores verdensdel.

Det fremgår af en ny international rapport "The Wildlife Bird Indicator 2005", hvor Europas frie fugle i form af deres bestande fortæller historien om miljøets tilstand.

18 lande i Det europæiske Fællesskab har i kraft af fugleobservatører i felten leveret det talmateriale, som danner grundlag for et aktuelt billede af de seneste 25 års levevilkår for de mest almindelige og udbredte ynglefugle i Europa.

- Danmark har bidraget til materialet i form af de oplysninger som 400 fugletællere hvert år siden 1976 har leveret i form af såkaldte punkttællinger, siger Henning Heldbjerg, biolog i Dansk Ornitologisk Forening (DOF).

- Disse tællinger, der år efter år laves på de samme ruter og årstider, gør det muligt at vurdere almindelige arters frem- eller tilbagegange. Når de danske tal kommer i pulje med de andre landes fugletal, får vi et godt billede af levevilkårene for fuglene og dermed miljøets tilstand i hele verdensdelen, siger biologen.

Den aktuelle status over Europas fugleliv er udgivet via Pan-European Common Bird Monitoring (PECBM), et projekt der er et redskab for politikerne, når de skal træffe beslutninger om natur og miljø.

EU har vedtaget, at tabet af biodiversitet - biologisk mangfoldighed - skal stoppes inden 2010. Fællesskabet vil altså ikke acceptere, hvis viben forlader landene eller hvis sanglærken tier.
Den aktuelle status dokumenterer, at Vesteuropa står for den i særklasse største tilbagegang i fuglefaunaen.

I gennemsnit er 57 procent af de almindelige agerlandsfugle i tilbagegang i Vesteuropa. I Østeuropa nøjes 5 procent af agerlandets fugle med at være på retur.

For skovfuglene er 18 procent af arterne på retur i vest, mens det er tilfældet med blot 2 procent i øst.

Generalisterne er derimod i fremgang i Vesteuropa og i tilbagegang i Østeuropa.

Yderligere oplysninger:
Biolog Henning Heldbjerg, Dansk Ornitologisk Forening.
Tlf. 33 31 44 04

Læs mere om Punkttællingsprojektet her.

Læs mere om viben her.

Læs mere om sanglærken her.

Læs mere om skovspurven her..

A Biodiversity indicator for Europe.