Brushanen er næsten forsvundet som ynglefugl på danske strandenge. Ekstensiv græsning, høslæt og naturlige vandstandsforhold kan hjælpe den tilbage. Foto: Albert-Steen Hansen

Tøndermarsken skal fredes

Det er DOF’s mål én gang for alle at få skabt ordnede forhold i Tøndermarsken, så områdets fuglebestande kan komme op på det samme niveau som i 1980’erne. Frivillige i DOF Sydvestjylland og DOF Sønderjylland får en nøglerolle i aktiviteterne, som skal lægge et stort pres på de lokale myndigheder og Miljøministeriet og skabe lokal opbakning for at få en varig løsning. I 2009 satte DOF offentligt fokus på statens og Tønder Kommunes miserable forvaltning af Tøndermarsken, hvor antallet af ynglefugle rasler ned. DOF har blandt andet klaget til Naturklagenævnet over, at Tønder Kommune ikke lever op til sin myndighedsforpligtelse beskrevet i Naturbeskyttelseslovens § 19 f, som siger, at kommunen skal pålægge landmændene den nødvendige drift for at sikre de internationale beskyttelsesmålsætninger.

Vadehavet skal beskyttes

Det internationale BirdLife-samarbejde om at sikre bedre beskyttelse og forvaltning af Vadehavet fra Den Helder i syd og til Ho Bugt i nord førte i 2009 til udgivelsen af en fælles BirdLife vision for Vadehavets fremtidige beskyttelse: The Wadden Sea – A vision for the conservation of a Natural Heritage. Det er de tre partnerorganisationer Vogelbescherming Nederlands, Naturschutzbund Deutschland og Dansk Ornitologisk Forening, der står bag udgivelsen.

Nationalpark Vadehavet

En af DOF's målsætninger for Vadehavet er at arbejde for beskyttelse via en nationalpark. Nationalpark Vadehavet blev indviet i 2010 og DOF er repræsenteret i bestyrelsen. I 2014 blev Blåvand Fuglestation en del af partnerskabet om nationalparken.