Caretakernetværket blev etableret som led i DOF’s såkaldte caretakerprojekt, der forløb i perioden 2003-13, finansieret af Aage V. Jensen Naturfond.

Caretakernetværket dækker fuglelokaliteter som er af international betydning for fuglelivet. For hver lokalitet har en gruppe af medlemmer så vidt muligt meldt sig til først og fremmest at overvåge, men også at formidle og beskytte lokaliteten.

Overvågningen består i jævnlige optællinger af udvalgte fugle. Rastefuglene optælles mindst 1-2 gange om året, mens ynglefuglene overvåges om foråret og sommeren.

Formidlingen finder først og fremmest sted via DOF’s hjemmeside, hvorunder hver lokalitet har sin egen side. Se dem her. Formidlingen kan desuden bestå i afholdelse af fugleture, etablering af fugleskjul, indlæg i pressen osv.

Beskyttelsen af fuglelivets vilkår søges forbedret hvor der er behov for det. Det kan fx dreje sig om at forhindre færdsel ved rovfuglereder eller beskyttelse af marker med ynglende engsnarre eller hedehøg. Dette finder sted i dialog med lodsejere og myndigheder alt efter caretakernes evner og lyst til at involvere sig heri. 

De vigtigste fuglelokaliteter
DOF’s internationale moderorganisation, BirdLife International, udgav i 2000 en oversigt over de vigtigste fuglelokaliteter i Europa, de såkaldte IBA’s – Important Bird Areas, dvs. fuglelokaliteter af international betydning. Lokaliteterne blev især udvalgt på baggrund af fuglebestande som opholder sig i store tal – mere end 1 % af bestanden - i områderne i træktiden og/eller om vinteren, men også på baggrund af beskyttelseskrævende ynglefugle.

 

I alt blev der udpeget 129 IBA’s i Danmark. Efterfølgende har DOF’s caretakere suppleret listen med de lokaliteter, de finder vigtigst i deres lokalområde, således at der nu er i alt 171 caretakerlokaliteter.

For yderligere oplysninger kontakt da din lokalafdeling eller caretakerne direkte via lokalitetens hjemmeside.

De vigtigste fuglelokaliteter
Lokaliteternes IBA-kvalifikationsgrundlag og øvrige fokusarter (xls)
Nyeste opdaterede "1%-grænseværdier" fra Wetlands Internationals hjemmeside
    -Tidligere benyttede "1 %-grænseværdier" og vejledende optællingstidspunkter for rastende vandfugle(xls)
Arter omfattet af EU fugledirektivets liste 1
Redigeringsvejledning til lokalitetssiderne
Redigering af billeder til hjemmesiderne
Alle optællingsvejledninger
    - Alle ynglefugleoptællingsvejledninger
    - Alle rastefugleoptællingsvejledninger
BirdLife Internationals side om danske IBA's