Nej til jagt på spover, hjejler og knortegæs

onsdag 19. april 2017
Forberedelserne til den næste revision af de danske jagttider er i gang. Dansk Ornitologisk Forening, DOF, kæmper ved forhandlingsbordet mod jægernes ønsker om jagt på flere sårbare fuglearter, skriver bladet Fugle & Natur.
Pressemeddelelse om Fugle & Natur

Hvert fjerde år skal jagttiderne på fugle og pattedyr i Danmark revurderes og fastsættes af miljøministeren. Næste gang i 2018.

- Vi har naturligvis vores egne ønsker om fredning af udvalgte fuglearter, men det drejer sig også om at forhindre jægernes ret vidtgående ønsker om at genindføre jagten på flere sårbare arter, som vil blive negativt påvirkede af jagt, siger Hans Meltofte, formand for DOF’s Naturpolitisk Udvalg.

Danmarks Jægerforbund ønsker jagten genindført på en lang række fuglearter: Mørkbuget knortegås, hjejle, storspove, enkeltbekkasin, ederfuglehunner, stor og toppet skallesluger samt sildemåge, svartbag og sølvmåge.

- Jagt på knortegæssene vil medføre, at arten igen bliver så sky, at fuglene vil holde sig på lang afstand af mennesker med, hvad det betyder af forringede oplevelsesmuligheder for befolkningen, siger Hans Meltofte til Fugle & Natur.

Bestanden af mørkbuget knortegås er i øvrigt slet ikke i fremgang længere. Bestanden er siden topårene i 1993-95 reduceret fra ca. 315.000 til omkring 200.000 individer, dvs. en tilbagegang på 35 %. Det skyldes primært faldende ynglesucces på ynglepladserne i arktisk Rusland.

De fleste vadefugle blev fredet i 1982. Begrundelsen var, at vadefugle har en langsom bestandsomsætning og derfor egner sig dårligt til jagtlig udnyttelse, samt at mange fredede vadefugle blev skudt, fordi arterne er svære at kende fra hinanden.

- De argumenter holder stadig for både spover og hjejler. Hvis der genindføres jagt i Danmark, vil det undergrave bestræbelserne på at få de langsomt reproducerende vadefugle fredet i de få lande indenfor udbredelsesområdet, hvor de stadig jages, siger formanden for DOF’s naturpolitiske udvalg.

Også når det gælder enkeltbekkasin, ederfugl samt arterne stor og toppet skallesluger, vil DOF stå op imod jægernes argumenter i den afgørende fase frem mod revisionen af jagttiderne i 2018.

stor skallesluger med unger 3

Stor skallesluger hun med ællinger. Arten er en sjælden ynglefugl, som skal beskyttes, ikke beskydes. Arten kan forveksles med toppet skallesluger, som er gået meget tilbage som ynglefugl. Foto: Benny Steinmejer

sildemåge baltisk Peter Lyngs 1

Baltisk sildemåge er en af Danmarks mest truede ynglefugle. Dens ungfugle kan let forveksles med ungfugle af mere sjældne mågearter som kaspisk måge, middelhavssølvmåge og hvidvinget måge. Det vil føre til, at disse mågearter kan blive skudt, selv om det ikke er tilladt at jage dem. Det samme gælder for mågearter som sølvmåge og svartbag, som Danmarks Jægerforbund også vil have lov at skyde. Foto: Peter Lyngs

Kontakt:

Hans Meltofte, 35352787

VIDEO: Stor skallesluger har brug for kasser, ikke hagl:

VIDEO: Storspovens skønhedssalon med bad og rens

VIDEO: Hjejler belagt med guld i solopgang

 
Videoer: Uffe Rasmussen/DOF