MED TILMELDING: Generalforsamling via e-post

DOF Storstrøm, DOF Storstrøm, Lolland Kommune
LøRDAG 27. FEBRUAR 2021
 KL. 13:00 - 16:00
 Foredrag/møder

Generalforsamling for DOF Storstrøm finder sted den 27. februar via e-mail, fortsat med tilmelding

Materialer til generalforsamlingen er allerede tilgængelige på hjemmesiden:

Meld dig til generalforsamlingen ved at sende en e-mail til kontakt@dofstor.dk. 

Dem, der senest den 22. februar har tilmeldt sig, vil blive regnet som tilmeldte og vil modtage en e-mail om generalforsamlingens afstemninger fra dirigenten. Som sædvanlig skal der stemmes om godkendelse af regnskab for 2020, budget for 2021, valg af bestyrelsesmedlemmer, valg af revisor og valg af medlemmer til DOF’s repræsentantskab.

Dem, som senest den 27. februar klokken 16 har afgivet deres stemmer ved at sende e-mail til kontakt@dofstor.dk, vil blive regnet som deltagere i generalforsamlingen. Deres stemmeafgivelser vil blive opgjort af dirigenten, og resultaterne vil blive meddelt på DOF Storstrøms hjemmeside.

¤ Årsberetning 2020

¤ Regnskab 2020 og budget 2021 for DOF Storstrøm og Gedser Fuglestation

¤ Personer på valg til bestyrelsen

¤ Som ny revisor opstiller Margrete Wiberg.

¤ Som medlemmer til repræsentantskabet opstiller Lars Walsted Christoffersen og Stig Jürgensen.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning om lokalafdelingens virke
  3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse
  4. Fremlæggelse af budget til godkendelse
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  6. Valg af revisor
  7. Valg af medlemmer til DOF's repræsentantskab (i ulige år)
  8. Forslag fra medlemmerne (Ingen modtaget ved fristens udløb tre uger før generalforsamlingen.)
  9. Eventuelt

Valg til bestyrelsen

Kandidater til lokalafdelingens bestyrelse opstilles af denne eller ved skriftlig indstilling fra mindst fem medlemmer.

De nuværende 5 bestyrelsesmedlemmer har givet udtryk for, at de gerne vil fortsætte. Af disse er Stig Jürgensen, Charlotte Stawitzki og Bo Kayser på valg og genopstiller.

Bestyrelsen opstiller ud over de nuværende medlemmer følgende nye personer til at blive medlemmer af DOF Storstrøms bestyrelse: René Christensen, Flemming Pagh Jensen, Bente Larsen (Hvis mere end 9 opstillede, så som suppleant.), Finn Jensen og Jan Blichert-Hansen.

Den nuværende suppleant, Michael Thelander, genopstiller.

Bestyrelsen opstiller derudover Birgitte Norby som suppleant.

Valg af medlemmer til DOF's repræsentantskab

Der er valg af medlemmer til DOF’s repræsentantskab i ulige år og dermed i 2021. Lars Walsted Christoffersen genopstiller og Stig Jürgensen opstiller som ny.

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal fremsættes skriftligt og begrundet over for bestyrelsen senest tre uger før mødets afholdelse. (Ingen modtaget ved fristens udløb tre uger før generalforsamlingen.) Den samlede dagsorden med indkomne forslag offentliggøres i et af lokalafdelingens medier senest to uger før.

TILMELDING 

Tilmelding sker ved at sende en e-mail til kontakt@dofstor.dk med oplysninger om navn, e-mail-adresse og gerne medlemsnummer senest 17. februar 2021.KONTAKT Bo Kayser, 5134 6278 (bo.kayser@gmail.com)

MØDESTED 

Mødet afholdes via e-post.