Makværk i marsken

onsdag 4. maj 2011 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Miljøministeriets foreløbige redegørelse om mulighederne for at forbedre og beskytte Tøndermarskens unikke naturværdier er utilstrækkelig og fyldt med misforståelser, mener Dansk Ornitologisk Forening (DOF), der kritiserer Tønder Kommune for at handle uetisk
Jan Skriver
Ubrugelig, mangelfuld og i bedste fald misforstået. I værste fald er redegørelsen fordrejet og uvederhæftig, så den kan minde om et stykke bestilt politisk arbejde.

Så kontant sammenfatter Niels Riis, der er næstformand i Dansk Ornitologisk Forening (DOF), foreningens holdning til den foreløbige redegørelse til Folketinget, som Miljøministeriet har lavet og haft i høring.

Ministeriets redegørelse bygger på rapporter om Tøndermarskens kriseramte bestande af ynglefugle, der er udarbejdet af Danmarks Miljøundersøgelser (DMU), og som giver en række konkrete forslag til at forbedre levevilkårene for blandt andet brushanen, sortternen og dobbeltbekkasinen, der er forsvundet som ynglefugle fra Tøndermarsken, mens engenes viber, rødben og store kobbersnepper er gået dramatisk tilbage i antal.

- DMU’s rapport er grundig og nuanceret, men Miljøministeriet vælger i sin redegørelse at anbefale ét eneste virkemiddel til at forbedre forholdene for ynglefuglene. Ministeriet vælger ensidigt at fokusere på bekæmpelsen af ræve som løsningen på Tøndermarskens ynglefuglekrise ved at sige, at bare 9 ud af 10 ræve i marsken bliver skudt, så er alt godt. Det er ganske enkelt proportionsforvrængning og komplet urealistisk. Man kan ikke udrydde ræven i Sydvestjylland og slet ikke på grænsen til Tyskland, siger Niels Riis.

DOF mener, at ministeriet i sin redegørelse spiller Sorteper over til den røde ræv i en grad, så det kan ligne en afledningsmanøvre til fordel for det landbrug, der sidder med nøglen til en løsning af marskens naturproblemer.

Miljøministeriet ser i sin redegørelse stort set bort fra, at det er landbrugets og naturmyndighedernes drift og pleje af marskens enge, der er de helt afgørende faktorer for naturrigdommen og bestandene af engfugle i Tøndermarsken.

- Det gælder generelt om at få en højere vandstand i Tøndermarsken ganske enkelt ved at holde på nedbøren og benytte de gamle bevandingsanlæg, så der altid er vand i grøfter og grøblerender til glæde for vadefugle, sortterner og flere arter af svømmeænder. Vi ønsker en højere vandstand i bevandingskanalerne.

Miljøministeriet afviser i redegørelsen et selviscenesat og meget vidtgående forslag om at pumpe store mængder åvand ind over marskens enge, så en fjerdedel bliver oversvømmet i hele sommerhalvåret. DOF har aldrig argumenteret for, at der skulle pumpes så meget vand ind. Det er rene skræmmekampagner, når landbruget påstår, at naturens interesseorganisationer ønsker store dele af marsken sat under vand. Næh, det er en mere naturvenlig drift af vådere enge og en passende græsning af arealerne, der er de helt afgørende faktorer, som kan få bestandene af engfugle tilbage i Tøndermarsken, siger Niels Riis.

Næstformanden i DOF kritiserer Tønder Kommune, der er sekretariat for Det rådgivende Udvalg for Tøndermarsken, for at handle uetisk og indiskret ved at gå til pressen på et tidspunkt, hvor Miljøministeriets redegørelse endnu blot er et udkast til høring i en snæver kreds.

Danmarks Naturfredningsforening (DN) og DOF har i fortrolighed kommenteret den foreløbige redegørelse overfor Miljøministeriet, men har indtil nu holdt sig for gode til at kritisere udkastet offentligt.

- Man kunne få den tanke, at Tønder Kommune forsøger at tage et billigt politisk stik ved at melde ud, at bare rævebekæmpelsen i marsken øges, så kan kommunen som naturmyndighed leve op til sine internationale forpligtelser om at passe på og forbedre levevilkårene for engfuglene i den naturbeskyttede marsk. Det er en bekvem løsning for kommunen, men på længere sigt kan det blive meget dyrt at vende det blinde øje til de nødvendige løsninger, der kan bane vejen for flere fugle, nemlig en naturvenlig drift af vådere enge med græssende kreaturer, siger Niels Riis.

Yderligere oplysninger:

Dansk Ornitologisk Forening (DOF).
Tlf. 33 28 38 00

Niels Riis, næstformand i DOF.
Tlf. 22 10 72 76