Befolkningen er sat uden for indflydelse på naturen

onsdag 13. januar 2010 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
De forsinkede vand- og naturplaner er gang på gang blevet brugt som afvisning af enhver kritik af naturforvaltningen. Nu sættes planerne i værk uden vedtagelse eller høring i befolkningen. ”Befolkningen er reelt sat uden for indflydelse,” siger Dansk Ornitologisk Forening.
"Miljøministeren har reelt sat miljømålsloven ud af funktion og erstattet den af en politisk aftale med Dansk Folkeparti om Grøn Vækst planen”, siger næstformand i Dansk Ornitologisk Forening Niels Riis. ”Mens vand- og naturplanerne er blevet forsinket, har miljøministeren i stedet forhandlet en aftale på plads med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne skal nedsætte 23 vandoplandsstyregrupper, som i løbet af foråret 2010 skal planlægge gennemførelsen af de vandplaner, som hverken er vedtaget eller har været hørt hos befolkningen. I DOF føler vi os sat helt uden for den indflydelse, som ellers er sikret af lov og direktiv."

Miljøminister Troels Lund Poulsen har meddelt, at han torsdag den 14. januar vil offentliggøre statens forslag til de vand- og naturplaner, der bliver afgørende for den fremtidige indsats for at forbedre vandmiljøet og naturen i Danmark.

Dansk Ornitologisk Forening har ventet længe på disse planer. Foreningens medlemmer bidrog allerede i 2007 med over 100 høringssvar i den idefase, som skulle indsamle forslag og ideer til indholdet af planerne for de 23 vandoplande og de 246 Natura2000 områder.

”Det er med stor skuffelse, at DOF må konstatere, at det foreløbig kun bliver kommunerne og andre offentlige myndigheder, som bliver hørt om de nye planer,” fortsætter Niels Riis. ”Sammen med resten af den danske befolkning får vi altså ikke mulighed for at kommentere på planernes indhold i denne omgang. Ifølge miljømålsloven skulle planerne have været vedtaget den 22. december 2009. Nu kan det tidligst ske en gang i 2011.”

”Vedtagelsen af vandplanerne er en del af Danmarks forpligtelser i EU-samarbejdet. Det fremgår af vandrammedirektivet. De fleste EU-lande og Norge har overholdt direktivets tidsplan og offentliggjorde deres forslag til vandplaner inden fristen den 22. december 2008. Danmark er nu over et år bagefter og skraber bunden i det europæiske miljøsamarbejde sammen med Portugal og Grækenland. Det kan ende med en sag ved EU-domstolen.”

For DOF er det største problem, at naturen i de 246 Natura2000 områder lider kraftigt under de manglende naturplaner. Danmark har overfor EU forpligtiget sig til at beskytte disse Natura2000 områderne. Det gælder særligt en lang række fuglearter og naturtyper, som generelt er truede i vores land. Mange af de beskyttede fuglearter er allerede forsvundet eller er ved at forsvinde fra Natura2000 områderne. Et af de dårlige eksempler er fuglebeskyttelsesområdet i Tøndermarsken, hvor sortternerne og brushønsene er forsvundet.

”Miljøministeriet og kommunerne har gang på gang nægtet at gribe ind over for naturens og fuglenes forsvinden ved at sikre den nødvendige naturpleje,” siger Niels Riis. ”Det er sket med henvisning til, at problemerne vil blive løst, når naturplanerne bliver vedtaget. Ministeriet har sågar brugt argumentet for at bremse fredningssager. Når miljøministeren nu igen trækker tiden ud, bliver han personligt ansvarlig for naturens tilbagegang og fuglenes forsvinden.”


Yderligere oplysninger hos næstformand Niels Riis, tlf. 2210 7276