Røde glenter tælles i et snehvidt Danmark

onsdag 6. januar 2010 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Der er udsigt til rødt på hvidt den kommende weekend, for den røde glente skal tælles overalt i det danske landskab, ja endda i hele Europa. De senere år har et stigende antal røde glenter i Danmark droppet deres træk mod Sydeuropa, men de seneste ugers sne har dog sendt mange fugle af sted på flugt fra Nordeuropas kulde.
Jan Skriver
Den røde glente, der bliver kaldt den danske naturs ”røde drage”, skal tælles den kommende weekend. Ikke kun fra Gedser til Skagen, men over det meste af Europa.

De senere årtier har den røde glente ændret sit trækmønster, så et stigende antal bliver året rundt i Nordvesteuropa.

Desuden dropper flere og flere af Europas glenter at flyve helt til Spanien, der tidligere var det store vinterland for de røde, ådselædende rovfugle.

Mange nøjes nu med at overvintre i Frankrig, hvor der i januar 2009 blev talt flere end 5.000 røde glenter, eller længere nordpå i Schweiz, hvor der sidste år i januar blev noteret godt 1.100 glenter.

- Før sneen faldt over Danmark omkring 20. december 2009, var der cirka 100 røde glenter i det danske landskab, og i julemåneden holdt en flok på 50-60 fugle fast til i Vestsjælland. For bare få år siden var det yderst sjældent med danske vinterglenter. Men nu er de fleste af de ekstraordinært mange fugle fra december sandsynligvis trukket mod sydvest til mildere egne. Der befinder sig dog stadig mindst 15-20 røde glenter i terrænet omkring en overnatningsplads i Holmstrup syd for Jyderup, siger ornitologen Gert Hjembæk, der på vegne af Dansk Ornitologisk Forening (DOF) holder øje med udviklingen i den danske bestand af røde glenter.
Det gør han i foreningens caretakerprojekt, hvori et halvt hundrede fåtallige fuglearter bliver overvåget særligt nøje.

Og den kommende weekend vil mange af DOF’s caretakere kigge det snedækkede danske landskab grundigt igennem for røde glenter som et led i den store fælleseuropæiske glentetælling, som bliver koordineret af den franske afdeling af fuglebeskyttelsesorganisationen BirdLife International.

- Vi er spændte på, hvor mange af de danske glenter, som trodser sneen og frosten og bliver hos os. Vi kan se, at nogle af de sydsvenske glenter sandsynligvis i denne tid foretager en form for kuldetræk mod sydvest. I Stevns-området i Sydøstsjælland er der på det seneste set flokke på en halv snes glenter, hvilket tyder på et træk, der sandsynligvis består af individer fra Skånes talstærke bestand, siger Gert Hjembæk.
I det varierede skånske landskab yngler flere end 1.000 par røde glenter, og en stor del af dem bliver i Sverige om vinteren.

Det hænger blandt andet sammen med en målrettet vinterfodring, der i en årrække tilskyndede de svenske rovfugle til at blive året rundt på deres hjemmebane. Fodringen blev indstillet for en halv snes år siden uden dog at mindske det store antal overvintrende sydsvenske glenter.

- Det ser ud som om, at vi i Danmark kan være på vej mod svenske tilstande, hvor en stor del af ynglebestanden bliver standfugle, medmindre vintervejret bliver ekstremt strengt og langvarigt, siger Gert Hjembæk.

Efter helt at have været udryddet som dansk ynglefugl genindvandrede den røde glente i 1975.

Efter en langsom vækst stabiliserede bestanden sig omkring år 2000 på et niveau omkring en snes par. Siden 2003 er bestanden atter vokset.
Østjylland er med egnen omkring Vejle og Kolding glentens foretrukne danske landskab. Men nu er også Sjælland kommet godt med på Danmarkskortet over glentens ynglebestand

I 2009 ynglede 75-80 par røde glenter i Danmark.
Søndag 10. januar vil der i det vestsjællandske være to offentlige arrangementer, hvor alle er inviteret med på et kig efter glenter.

Klokken 10 er der afgang i privatbiler fra Undløse Brugs syd for Holbæk og fra Bromølle Kro syd For Jyderup.

Her vil repræsentanter for DOF stå klar til at lede interesserede ud i landskaber, hvor der stort set er garanti for at opleve den røde drage i det hvide vinterland.

Yderligere oplysninger:

Gert Hjembæk, Dansk Ornitologisk Forenings (DOF) caretaker for rød glente.
Tlf. 20 73 51 70.