Verdens nordligste skestorke ringmærket med farveringe

onsdag 17. juni 2009 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Som et led i et storstilet europæisk forskningsprojekt er 19 unge skestorke blevet farveringmærket i Danmarks største skestorkekoloni i Limfjorden. Ungerne bærer nu farvede ringe af plastik, hvis kode i kikkert kan aflæses, så man kan følge fuglenes færden. På den måde kan der tilvejebringes ny viden om de sjældne hvide ibiser i kampen for at beskytte fuglene og deres levesteder
Jan Skriver
Blæsten gik frisk over Limfjordens vande, da 19 unge skestorke i denne uge fik farvede ringe sat på benene i videnskabens tjeneste.

Skestorkene er klækket i maj i et vildtreservat på en ø i Limfjorden, der de seneste 14 år har huset verdens nordligste koloni af skestorke.

De sjældne fugle vil nu kunne følges i kraft af deres farvede ringe af plastik, der ved hjælp af kikkert eller teleskop vil kunne aflæses på lang afstand.

Hver af de unge skestorke har fået anbragt farvede plastikringe på venstre ben.
Hver ring, der enten er blå, hvid, lysegrøn eller orange bærer en unik kode.
På højre ben har de unge skestorke fået en klassisk ring af letmetal, hvorpå Zoologisk Museums adresse og et løbenummer står.

Ringmærkningen sker som et projekt under Zoologisk Museum og som en del af et hollandsk ledet forskningsprojekt, hvor skestorke bliver farveringmærket i Tyskland, Ukraine, Ungarn, Tjekkiet, Bulgarien, Kroatien, Serbien, Rumænien og naturligvis Holland.

Projektet har blandt andet til formål at belyse, hvor stor en andel af unge skestorke, der overlever.

Det er også formålet at finde ud af, hvor de forskellige europæiske bestande af skestorke holder til efter deres yngletid, og hvor fuglene overvintrer.

Den hollandske skestorke-forsker Otto Overdijk koordinerer den internationale indsats på vegne af EUROSITE, der er paraplyorganisation for 80 naturbeskyttelses-organisationer i 18 europæiske lande.

Holland er som skestorkens nordvesteuropæiske bastion med cirka 1.500 ynglepar naturligt nok foregangsland for ringmærkning af skestorke i verdensdelen.

Siden 1982 er flere end 3.000 unge skestorke blevet farveringmærket i vadehavslandet. Det har givet 31.000 meldinger om aflæste fugle, så man i dag kender de væsentlige trækruter og de vigtigste vinterkvarterer for de hollandske skestorke, der primært overvintrer i Marokko, Senegal og Mauretanien i Vestafrika.

Men de østeuropæiske og centraleuropæiske skestorke ved man meget lidt om. Af naturlige årsager kender man heller ikke de danske ynglefugles trækruter al den stund, at arten først i 1996 begyndte at yngle i Danmark igen efter 30 års fravær.

Denne sommer yngler rundt regnet 60 par skestorke her i landet. Der er omkring 30 par i kolonien i Limfjorden og 21 par i Ringkøbing Fjord og Skjern Å-området, mens øen Langli i Ho Bugt i Vadehavet tæller mindst seks par.

Man formoder, at de danske skestorke deler trækvaner og overvintringskvarterer med deres hollandske artsfæller. Farveringmærkningen vil kunne afsløre, om teorien er rigtig.

Det europæiske projekt med farveringmærkning af skestorke skal også bidrage til at stille skarpt på artens levesteder.

Skestorken er et symbol for mange af de vådområder, der hører til de mest truede naturtyper i verden.

Hvor skestorken lever og trives, er der i reglen garanti for en stor mangfoldighed af vandfugle og et rigt liv i området.

Årets mærkning blev udført af ringmærkerne Carsten Schultz og Henrik Vang Christensen fra Thy.

Aflæsninger af farveringmærkede skestorke skal rapporteres til:

Ringmærkningscentralen,
Zoologisk Museum,
Universitetsparken 15,
2100 København Ø.
Tlf. 35 32 10 29.
Email: ringing@snm.ku.dk

For yderligere oplysninger kontakt Dansk Ornitologisk Forenings (DOF) artscaretaker for skestorken:

Jan Skriver,
Birkesøvej 2,
Dokkedal,
9280 Storvorde.
Tlf. 98 35 21 39.
Mobil: 21 60 68 52.
Email: naturskriver@gmail.com