Danmarks skestorke har fået mindst 120 unger

onsdag 17. juni 2009 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Trods de seneste uger med regn, blæst og højvande tegner det til en frugtbar ynglesæson for skestorken i den danske kystnatur. Sommeren 2009 byder på rundt regnet 60 par skestorke, der ser ud til i gennemsnit hver at få mindst 2 unger ud at flyve
Jan Skriver
Erfaringerne viser, at regn, blæst og højvande kan være en livsfarlig cocktail for kolonirugende kystfugle som skarver, terner og skestorke.

Men trods en våd og blæsende juni med flere højvandsperioder ser det i år ikke ud til at påvirke frugtbarheden hos de danske skestorke i nævneværdig grad.

Den hvide ibis, der har sine nordligste ynglepladser på øer i lavvandede danske kystområder, kan i sine tre kolonier mønstre rundt regnet 60 par.

Og det lader til, at mindst 120-130 unge skestorke vil flyve fra rederne. Den eksotiske skestork, der primært hører subtroperne og troperne til, har tilsyneladende fået et solidt fodfæste i Nordvesteuropa med Danmark som sin forpost mod nord.

Den veletablerede og 14 år gamle koloni, der ligger i rørskovene i et vildtreservat i Limfjorden nær Aalborg består af cirka 30 par, der vil få 60-70 unger på vingerne.
Denne koloni har haft fremgang stort set hvert år siden 1996, da det første par skestorke etablerede sig på stedet.

I Ringkøbing Fjord er der nær Skjern Ås udløb talt 21 skestorkereder i kolonien, der yngler på stedet for ottende år i træk.
Her er der udsigt til mindst 50 flyvedygtige unger, der snart vil kunne ses i det naturgenoprettede område i Skjern Ådalen eller på Tipperne i den sydlige del af Ringkøbing Fjord.

På den statsejede ø Langli, der er et vildtreservat, som forvaltes af Skov- og Naturstyrelsen ved Oxbøl Statsskovdistrikt, er der observeret mindst seks par skestorke.
I 2007 etablerede to par skestorke sig på Langli i Ho Bugt ved Esbjerg, men her lå rederne så tæt på kysten, at et højvande i slutningen af juni oversvømmede æggene.
Det er ikke sket i år.

Det spås, at den danske del af Vadehavet kan blive en fast yngleplads for adskillige par skestorke.

I den tyske del af Vadehavet er der de seneste ti år grundlagt en bestand på 100-150 par.
Blot en snes kilometer syd for den dansk-tyske grænse yngler 30 par skestorke på Hallig Oland.

Den hollandske del af Vadehavet er med sine omkring 1.500 par – enkelte år har bestanden talt op imod 1.800 par skestorke – artens absolut vigtigste leveområde i Europa.