Skestorken er ankommet med foråret

tirsdag 3. marts 2009 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Den eksotiske hvide ibis med det skeformede næb er blevet en dansk forårsbebuder, der indfinder sig i vores våde natur i månedsskiftet februar-marts
Jan Skriver
Skestorken er i løbet af den seneste uges tid ankommet til sine danske levesteder, der er artens nordligste i verden.

Torsdag 26. februar blev årets første skestork observeret ved Hartsø på Als viser DOFbasen, der er Dansk Ornitologisk Forenings (DOF) database over dagsaktuelle fugleobservationer fra hele landet.

Der var tale om en af de tidligste iagttagelser nogensinde af en skestork i Danmark.

På vinterens sidste kalenderdag, 28. februar, var der så ankomst af flere skestorke i Skjern Å-dalen ved en af artens 3-5 danske ynglelokaliteter.

Hvis vejret fortsætter mildt med vinde fra sydvest, ventes der de kommende dage at blive observeret skestorke flere steder i Danmark, primært ved Limfjorden og de vestjyske lagunefjorde.

De senere år har det vist sig, at skestorken i vintre uden ugelange perioder med hård frost ankommer til sine danske ynglelokaliteter i sidste uge af februar og første uge af marts.

Skestorke skal have åbent vand i de lavvandede fjord- og brakvandsområder, hvor de søger deres føde af snegle, muslinger, småfisk, krebsdyr og vandinsekter.

I 2005 var der sensationelt et januarfund af en skestork, der ellers går for at være en subtropisk og tropisk art.

Siden skestorkens genindvandring i Danmark med en enkelt par i 1996 er bestanden mangedoblet, så der i 2008 ynglede rundt regnet 60 par på tre lokaliteter i Jylland.

De seneste år er skestorken blevet en klassisk dansk forårsbebuder i stil med klyder og store kobbersnepper for eksempel.

I Holland, der med rundt regnet 1.500 par huser Nordvesteuropas kerne-bestand af skestorke, bliver de første ynglefugle som regel allerede observeret midt i januar.

Hollænderne har erfaring for, at skestorkene ankommer i tre etaper fra deres vinterkvarterer i Sydspanien, Marokko, Senegal og Mauretanien i Vestafrika.

Der er både en januar-, en februar- og en martsbølge af skestorke på den snes ynglelokaliteter, som det hollandske vadehavsland byder fuglene.

Tyskland har ligesom Danmark en voksende bestand af skestorke. I det tyske vadehavsområde yngler omkring 150 par.

DOF betegner det som yderst positivt, at skestorken ankommer til sin nordlige bastioner i Danmark meget tidligt. Det viser, at fuglene er veletablerede i deres kolonier.

Yderligere oplysninger fås hos Dansk Ornitologisk Forening, tlf. 33 28 38 00.