Den røde glente er ved at blive en vinterfugl i Danmark

torsdag 29. januar 2009 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
De senere år har et stigende antal røde glenter droppet deres træk mod traditionelle vinterkvarterer i Sydeuropa. I januar 2009 er der på DOFbasen indtastet mindst 124 observationer landet over af den sjældne rovfugl
Jan Skriver
For få år siden var den røde glente i Danmark en udpræget trækfugl, der fra sine vinterkvarterer i Sydeuropa i gennemsnit ankom til den østlige del af Danmark i dagene 15/17. marts.

Og hen imod månedsskiftet marts/april begyndte de sjældne, røde rovfugle for alvor deres ynglesæson.

Nu tegner et andet glentemønster sig i en grad, så afsnittene om arten bør justeres i fuglebøgerne.

Et stigende antal røde glenter bliver året rundt i Danmark, og antallet af observerede vinterfugle, der bliver tastet ind i Dansk Ornitologisk Forenings database over aktuelle fugleobservationer, DOFbasen, er vokset markant.

Alene i januar i år er der mindst 124 observationer af røde glenter. De fleste er set i den østlige del af Danmark, men der er rapporter om vinterglenter fra det ganske land.

- Alt tyder på, at en større og større andel af det stigende antal danske ynglefugle undlader at flyve til Frankrig og Spanien, der traditionelt har været rovfuglens primære vinterkvarterer. I stedet bliver nogle glenter året rundt nær deres nordvesteuropæiske ynglelokaliteter. I vinteren 2007/2008 blev der set et sted mellem 40 og 50 røde glenter i det danske vinterlandskab. Denne vinter er tallet formentlig endnu højere, siger ornitologen Gert Hjembæk, der på vegne af Dansk Ornitologisk Forening (DOF) holder øje med udviklingen i bestanden af røde glenter i Danmark.

Det gør han i foreningens såkaldte caretakerprojekt, hvori et halvt hundrede fåtallige fuglearter bliver overvåget særligt nøje.

- Vi så de første vinterglenter i Nordjylland for omkring en snes år siden, men i Østdanmark har den nye tendens først for alvor vist sig de seneste par vintre.

- Der er næppe tvivl om, at de milde vintre gør det lettere for glenterne at finde føde. Det spiller også positivt ind på glente-bestanden, at flere og flere herregårdsskytter er blevet venligere stemt over for den ådselædende rovfugl.

I stedet for tidligere tiders efterstræbelse, bliver der nu ligefrem levnet flere ådsler til glenterne, der altid rydder op i naturen, siger Gert Hjembæk.

I det varierede skånske landskab yngler cirka 1.000 par røde glenter, og en stor del af dem bliver i Sverige om vinteren.

Det hænger blandt andet sammen med en målrettet vinterfodring, der i en årrække tilskyndede de svenske rovfugle til at blive året rundt på deres hjemmebane. Fodringen blev indstillet for en halv snes år siden uden dog at mindske det store antal overvintrende sydsvenske glenter.

- Det ser ud som om, at vi i Danmark kan være på vej mod svenske tilstande, hvor en del af ynglebestanden bliver standfugle i stedet for at flyve måske tusind kilometer mod sydvest. I det hele taget ændrer den røde glente trækvaner på flere fronter. I Frankrig holder et stigende antal glenter vinter i Pyrenæerne, hvor der sidste vinter blev noteret flere end 5.000 individer, siger Gert Hjembæk.

Efter helt at have været udryddet som dansk ynglefugl, genindvandrede den røde glente i 1975.

Efter en langsom vækst stabiliserede bestanden sig omkring år 2000 på et niveau omkring en snes par. Siden 2003 er bestanden atter vokset.
Østjylland er med egnen omkring Vejle og Kolding glentens foretrukne landskab i Danmark.

- I Jylland spreder den røde glente sig med Den jyske Højderyg som ledelinie. Arten foretrækker et kuperet og varieret landskab med uforstyrrede småskove. På Fyn er der stort potentiale for den røde glente, ligesom der er på Sjælland, som har en geografisk fordel af at ligge meget tæt på den talstærke bestand i Skåne. Der er næppe tvivl om, at nogle af vinterglenterne i Østdanmark er fugle fra Sydsverige, siger Gert Hjembæk.

Yderligere oplysninger:

Dansk Ornitologisk Forening,
Biolog Thomas Vikstrøm.
Tlf. 33 28 38 00 – direkte: 33 28 38 22.
Mobil: 29 70 02 24.

Gert Hjembæk, DOF’s artscaretaker for rød glente.
Mobil: 20 73 51 70.