Glenter flokkes til overnatning på Sjælland

torsdag 29. januar 2009 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Flere og flere røde glenter bliver i Danmark om vinteren, og nu er små flokke af de røde rovfugle begyndt at overnatte sammen. På Vestsjælland er der netop nu en kollektiv overnatningsplads for mindst 9 røde glenter
Jan Skriver
Den røde glente er på Sjælland begyndt at overnatte i små flokke.

Den kollektive overnatning, hvor de graciøse røde rovfugle om eftermiddagen stimler sammen i luftrummet over deres sovested, er et af vinternaturens spektakulære syn.

- Netop nu samles mindst 9 røde glenter hver eftermiddag på en overnatningsplads, der ligger mellem landsbyerne Sæby og Ruds Vedby sydøst for Tissø på Vestsjælland. Man kan opleve rovfuglene meget fint fra landevejen, siger Gert Hjembæk, der er artscaretaker i Dansk Ornitologisk Forenings (DOF) såkaldte caretakerprojekt for blandt andet truede og sjældne ynglefugle.

Det vil sige, at han samler alle oplysninger om den røde glentes forekomst i Danmark.

- I Skåne og Sydsverige, hvor bestanden af røde glenter er over 1.000 par, har man længe kendt til overnatningspladser for rovfuglene. Nogle af disse pladser kan tælle flere end 100 fugle. Nu lader det til, at vi også i Danmark oplever mønsteret med kollektive glenter i vinterhalvåret. Om end det til en begyndelse finder sted i det små, siger Gert Hjembæk.

- I øjeblikket kan der ses røde glenter rigtig mange steder i Danmark, men flest på Sjælland tæt på den skånske kernebestand. Jeg har på fornemmelsen, at der findes flere kollektive overnatningspladser for glenter end den, vi nu kender fra egnen sydøst for Tissø, siger Gert Hjembæk, der gerne hører fra mennesker, som i disse uger ser flere røde glenter samlet i timerne omkring tusmørke.

Mønsteret er, at de røde rovfugle stimler sammen ud på eftermiddagen. Ofte flyver glenterne skrigende omkring, kort før de sætter sig til ro i den lille skov eller samling af høje træer, de har valgt til nattesæde.

Gert Hjembæk skønner, at der i 2008 ynglede op imod 60 par røde glenter i Danmark.

Den røde rovfugl med den kløftede hale har både nationalt og internationalt brug for hjælp, for arten er globalt set truet.

I 2004 blev den samlede verdensbestand bedømt til mellem 18.000 og 24.000 par. Stort set alle findes inden for Europas grænser, hvor Tyskland, Frankrig og Spanien huser næsten 80 procent af de ”røde drager”.

Men netop i disse lande er bestanden nu faldende blandt andet som følge af ulovlig bekæmpelse.

Derfor er den røde glente optaget på IUCN’s (International Union for the Conservation of Nature) globale rødliste over truede arter. Og en ny analyse fra den verdensomspændende fuglebeskyttelsesorganisation BirdLife International viser, at glenter er blandt de europæiske fuglearter, som vil blive truet af klimaændringerne.

EU har pålagt Danmark at gøre en særlig indsats for den røde glente.

Det er baggrunden for den handlingsplan, som Dansk Ornitologisk Forening har lavet i et samarbejde med Skov- og Naturstyrelsen, de daværende amter og Zoologisk Museum. I 2008 udkom folderen, ”Den røde drage – anvisninger på, hvordan vi kan fremme bestanden af rød glente i Danmark”, der er udgivet med økonomisk støtte fra Skov- og Naturstyrelsen under Miljøministeriet.

Folderen er et led i at få handlingsplanens elementer ud til hele befolkningen.

Yderligere oplysninger:

Dansk Ornitologisk Forening,
Biolog Thomas Vikstrøm.
Tlf. 33 28 38 00 – direkte: 33 28 38 22.
Mobil: 29 70 02 24.

Gert Hjembæk, DOF’s artscaretaker for rød glente.
Mobil: 20 73 51 70.