Den store hornugle har bredt sig til hele Jylland

tirsdag 13. maj 2008 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Grusgrave og kalkgrave er hornuglens vigtigste yngleterræn, men tendensen går i retning af, at flere ugler etablerer sig i skove og plantager. Bestanden skønnes at kunne blive på mindst 100 par alene i Jylland
Jan Skriver
Da den store hornugle i begyndelsen af 1980’erne genindvandrede som dansk ynglefugl efter næsten 100 års fravær, bosatte den sig på en stejl skrænt i en sønderjysk grusgrav.

Lige siden har råstofgrave været den vigtigste ynglelokalitet for den store hornugle, hvis danske bestand i dag tæller et halvt hundrede ynglepar.

Det er dog blevet sværere at opdage nye par, fordi flere og flere af de store ugler etablerer territorier i skovene, hvor de både kan bygge rede på jorden eller i gamle rovfuglereder.

- I 2007 blev der i Danmark registreret 33-34 par af stor hornugle, og flere end halvdelen af de kendte reder var placeret i råstofgrave. I år har jeg allerede fået meldinger om mindst 4-5 nye par.

Erfaringer fra optællinger af hornuglerne i Schleswig-Holsten viser, at der er langt flere par/territorier, end man umiddelbart regner med.

På den baggrund antager jeg, at der nu i Danmark yngler mindst 50 par store hornugler, siger ornitologen Hans Pinstrup, der holder øje med arten som et led i Dansk Ornitologisk Forenings (DOF) projekt Danmarks Truede og Sjældne Ynglefugle (DATSY).

- Tendensen går i retning af, at hornuglerne i stigende grad bosætter sig i skove og plantager, hvilket vil gøre det vanskeligere fra nu af at følge artens spredning. I dag yngler den store hornugle i hele Jylland. Vi kender redesteder fra den dansk-tyske grænse i syd til Frederikshavn i nord og fra Ringkøbing i vest til Djursland i øst, siger Hans Pinstrup.

- Et stigende antal grusgrave og kalkgrave vil de kommende år blive retableret i takt med, at indvindingen af kalk og grus hører op. På den konto vil den store hornugle miste nogle af sine om man så må sige klassiske danske ynglepladser, hvilket formentlig vil fremskynde artens indflytning i vores skove. Her synes der at være god plads til flere par, og jeg tror, at der vil komme en bestand på mindst 100 par store hornugler alene i Jylland de kommende årtier, siger DOF’s ekspert i den store hornugle.

Den østlige del af Danmark har sit første ynglepar af stor hornugle til gode i nyere tid.
I 2007 blev arten dog konstateret på Fyn og i Storstrøms-området, men der var ikke noget bevis på yngel.

Den store hornugle er en effektiv jæger i dansk natur. Den er i stand til at jage byttedyr på størrelse med rævehvalpe og katte, og flere steder har den specialiseret sig i at æde pindsvin.

Den æder også mindre ugler som skovhornugler, og den kan snuppe rovfugle som musvåger og duehøge. Det lader ligefrem til, at duehøgen forlader de skove, hvor den store hornugle rykker ind.

Yderligere oplysninger:

Hans Pinstrup,
Tlf. 75 64 27 73.
Email: hans.pinstrup@privat.dk

Michael Borch Grell,
biolog, DOF,
Tlf. 22 12 72 40.