Alarm for tropiske trækfugle

torsdag 8. maj 2008 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Ny undersøgelse fra Dansk Ornitologisk Forening og Danmarks Miljøundersøgelser ved Aarhus Universitet viser alarmerende tilbagegange for de trækfugle, der flyver til Afrika. En tredjedel af bestandene er forsvundet på 30 år. Det er derfor tid til at slå alarm og satse mere på fuglebeskyttelse i Afrika, skriver bladet Fugle og Natur
Flere europæiske undersøgelser har de senere år vist kraftige tilbagegange for forskellige trækfuglearter, der overvintrer i Afrika. Men i den aktuelle undersøgelse fra DOF og DMU analyseres samtlige almindelige spurvefugles bestandsudvikling ud fra 30 års systematiske fugletællinger i Danmark. Undersøgelsen præsenteres om kort tid i det internationale tidsskrift Bird Study.

Accelererende tilbagegang
Siden 1976 har frivillige blandt DOF’s medlemmer deltaget i overvågningen af de almindelige ynglefugles bestande ved at tælle på såkaldte punkttællingsruter år efter år. På baggrund af disse data laves bestandsindekser, der viser om de enkelte fuglearters bestande går op eller ned.

Undersøgelsen dækker 62 spurvefuglearter. 25 er standfugle, der bliver i landet året rundt, 16 er kortdistancetrækkere med Europa og Middelhavsområdet som fjerneste mål, mens 21 er langdistancetrækkere, der overvintrer syd for Sahara. Og der viser sig altså en meget markant udvikling: Afrikatrækkerne gik nemlig tilbage med gennemsnitligt 1.3 % per år i perioden 1976-2005, hvilket er signifikant forskelligt fra kortdistancetrækkerne og standfuglene, der gik frem med henholdsvis 1.4 % og 1.0 % per år.

I fuglebestande er der naturligt nok en vis variation i bestandenes størrelse fra år til år og fra art til art. Derfor sammenlignedes den samlede udvikling for alle arter inden for hver af de tre overordnede kategorier, og det viste sig, at den samlede bestand af afrikatrækkende småfugle er reduceret med en tredjedel i løbet af de seneste tre årtier, hvorimod bestandsniveauet hos både standfugle og kortdistancetrækkere er uforandret.

Sørgeligt nok synes tilbagegangen ikke at være stoppet, idet den allerstørste nedgang hos afrikatrækkerne ses i det seneste af de tre inkluderede årtier.

Naturødelæggelser i Vestafrika
Ud af de 21 afrikatrækkende spurvefuglearter er 11 arter i signifikant tilbagegang, 7 arter har uændret bestand, mens kun 4 arter er i fremgang. De 11 arter i tilbagegang er Landsvale, Digesvale, Nattergal, Gul Vipstjert, Bynkefugl, Broget Fluesnapper, Løvsanger, Rørsanger, Havesanger, Skovsanger og Græshoppesanger. Der er en tydelig tendens til, at arterne i Vestafrika har den største tilbagegang med 7 af 10 arter i signifikant tilbagegang indenfor de sidste 10 år.

Især i Vestafrika er vigtige naturtyper stærkt presset, primært som følge af en stor befolkningstilvækst, men man har ikke megen viden om, hvilken direkte effekt, det har på de europæiske trækfugle. Artiklen konkluderer derfor også, at det er absolut nødvendigt at foretage undersøgelser af fuglene langs med deres trækruter og i deres vinterkvarter. Dansk Ornitologisk Forening har derfor nedsat en ny arbejdsgruppe med det formål at styrke indsatsen i Afrika.

Yderligere oplysninger: Biolog Henning Heldbjerg, DOF, 22 45 29 98
Forskningsprofessor Tony Fox, DMU, tlf. 89 20 150 5, tfo@dmu.dk