Flere glenter har overvintret i Danmark

onsdag 12. marts 2008 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
De senere år har et stigende antal røde glenter droppet deres træk mod traditionelle vinterkvarterer i Sydeuropa. Den forgangne vinter er 40-50 glenter set i Danmark, og de første par er rekordtidligt gået i gang med deres ynglesæson
Jan Skriver
For bare få år siden ankom den røde glente i gennemsnit til den østlige del af Danmark i dagene 15/17. marts.

Og hen imod månedsskiftet marts/april begyndte de sjældne, røde rovfugle for alvor deres ynglesæson.

Nu tegner et ganske andet glentemønster sig i en grad, så afsnittene om arten bør justeres i fuglebøgerne.

- Sidste år blev der fundet 47-57 ynglepar af rød glente i Danmark, og 2007 blev en slags dansk gennembrud for arten i nyere tid. Nu tyder alt på, at en større og større andel af det stigende antal danske ynglefugle undlader at flyve til Frankrig og Spanien, der traditionelt har været rovfuglens primære vinterkvarterer. I stedet bliver nogle glenter året rundt nær deres nordvesteuropæiske ynglelokaliteter. Et sted mellem 40 og 50 røde glenter er i år observeret i det danske vinterlandskab. Og enkelte af dem er allerede set parre sig og i fuld gang med at bygge rede. Det er langt tidligere, end hvad der hidtil har været normalt, siger ornitologen Gert Hjembæk, der på vegne af Dansk Ornitologisk Forening (DOF) holder øje med udviklingen i bestanden af røde glenter i Danmark.

Det gør han i foreningens projekt Danmarks Truede og Sjældne Ynglefugle (DATSY), hvor et halvt hundrede fåtallige fuglearter overvåges særligt nøje.

- Det er et nyt fænomen med overvintrende glenter i Danmark. Vi så de første vinterglenter i Nordjylland for omkring en snes år siden, men i Østdanmark har den nye tendens først for alvor vist sig denne vinter. Lige efter nytår trak en flok på 12 røde glenter forbi Gedser; måske var det svenske fugle på kuldeflugt. Normalt går sydtrækket af svenske glenter gennem Danmark fra midt i september og ind til midten af november. Og flere steder på Sjælland er der set enkelte fugle den forgangne vinter. I februar har 4-6 glenter optrådt regelmæssigt i terrænet omkring Maribo-søerne på Lolland, siger Gert Hjembæk.

- Der er ingen tvivl om, at de milde vintre gør det lettere for glenterne at finde føde. Og så tror jeg, at det spiller positivt ind på glente-bestanden, at flere og flere herregårdsskytter er blevet venligere stemt over for den ådselædende rovfugl. I stedet for tidligere tiders efterstræbelse, bliver der nu ligefrem levnet flere ådsler til glenterne, der altid rydder op i naturen, siger Gert Hjembæk.
I det varierede skånske landskab yngler cirka 1.000 par røde glenter, og en stor del af dem bliver i Sverige om vinteren.

Det hænger blandt andet sammen med en målrettet vinterfodring, der i en årrække tilskyndede de svenske rovfugle til at blive året rundt på deres hjemmebane. Fodringen blev indstillet for en halv snes år siden, uden dog at mindske det store antal overvintrende sydsvenske glenter.

- Det ser ud som om, vi i Danmark kan være på vej mod svenske tilstande, hvor en del af ynglebestanden bliver standfugle i stedet for at flyve måske tusind kilometer mod sydvest. I det hele taget ændrer den røde glente trækvaner på flere fronter. I Frankrig holder et stigende antal glenter vinter i Pyrenæerne, hvor der denne vinter er noteret flere end 5.000 individer, siger Gert Hjembæk.

Efter helt at have været udryddet som dansk ynglefugl, genindvandrede den røde glente i 1975. Efter en langsom vækst stagnerede bestanden omkring år 2000 på et niveau omkring en snes par.
Men siden 2003 er bestanden atter vokset.

Østjylland er med egnen omkring Vejle og Kolding glentens foretrukne landskab i Danmark. I Nordjylland var der 7 par i 2007, mens der i Jylland som helhed var 30 par røde glenter.
Fyn husede sidste år 3 glentepar, mens Sjælland har haft en markant fremgang fra nogle få par i 1999 til 10 par i 2006 og måske 17 par i 2007.

- I Jylland spreder den røde glente sig med Den jyske Højderyg som ledelinie. Arten foretrækker et kuperet og varieret landskab med uforstyrrede småskove. På Fyn er der stort potentiale for den røde glente, ligesom der er på Sjælland, der har en geografisk fordel af at ligge meget tæt på den talstærke bestand i Skåne. Der er næppe tvivl om, at nogle af vinterglenterne i Østdanmark er fugle fra Sydsverige, siger Gert Hjembæk.