Havørne i hobetal nær hovedstaden

tirsdag 25. januar 2005 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Danske fjordlandskaber og større søer huser i disse vinterdage op imod 80-100 havørne. En del er danske ynglefugle, men nogle af rovfuglene er gæster fra Sverige og Tyskland oplyser Dansk Ornitologisk Forening
Jan Skriver
Få kilometer fra centrum af København holder i øjeblikket Danmarks for tiden største koncentration af havørne til.

På Saltholm i Øresund blev der forleden talt 12 havørne, og de store rovfugle befinder sig sandsynligvis fortsat i området.

Frosten, der efter januars varmerekord på 12,4 grader i disse dage giver os et svirp af vinter, vil generelt gøre det lettere at få øje på havørne i det danske landskab. Og der har næppe tidligere i nyere tid været så mange ørne at holde øje med som netop nu.

- Saltholm-ørnene er ikke sådan at få at se, for øen ligger jo lidt af vejen, men på en lang række lokaliteter bliver der set havørne hver dag i disse uger. Kulden kan give flere koncentrationer af havørne, fordi de samles ved våger i større søer og indfjorde. I et snehvidt landskab er de ofte lettere at få øje på. Særligt hvis de sidder på isen. Sådan en havørn kan på afstand godt ligne en lille posedame, der sidder og kryber sammen, siger Lennart Pedersen, der for Dansk Ornitologisk Forening (DOF) samler oplysninger om den danske bestand af havørne.

Han vurderer, at der i øjeblikket befinder sig måske 80-100 havørne i Danmark.

- I 2004 havde vi 12 par havørne ynglende. De fik 16 unger ud at flyve. Det vil sige, at vi har cirka 40 indfødte havørne i landskabet. I løbet af efteråret trak mindst 30 havørne ind på kysten ved Stevns fra Falsterbo i Sydsverige. Disse ørne har formentlig spredt sig i Sydøstdanmark for at holde vinter. Desuden får vi om vinteren erfaringsmæssigt altid besøg af unge tyske havørne. Det ved vi nu med sikkerhed, fordi der i øjeblikket huserer en havørn, der bærer en tysk radiosender på ryggen. Den er set ved den klassiske ørnelokalitet, Maribo-søerne på Lolland, siger Lennart Pedersen. Læs mere her.

I Nordsjælland vil Esrum Sø være et næsten sikkert havørne-terræn den kommende tid. Også Roskilde Fjord med Eskilsø som det bedste sted, Tystrup-Bavelse Sø og Feddet ved Præstø vil yde ørnegaranti. Hvis man altså har en kikkert og lidt tålmodighed.

De lavvandede fjorde på Næstved-egnen huser en halv snes havørne i denne tid. Også søerne på Sydfyn og ynglelokaliteterne Hostrup og Bankel Sø i Sønderjylland byder dagligt på ørne.

Op langs Jyllands vestkyst er der set havørne i Ringkøbing Fjord, i Skjern Enge og i reservatet Vejlerne.

De fleste af vinterens ørne er unge fugle. Størsteparten er sandsynligvis fra Sverige og Tyskland, men der kan også være ørne fra Polen.

I Tyskland er ynglebestanden af havørne i disse år skønnet til cirka 430 par, mens den svenske bestand i 1999 blev skønnet til at tælle op imod 250 par.

Den polske bestand af havørne talte i 2002 måske flere end 500 par.

Den voksende danske ynglebestand på 12 par havørne er omgivet af talstærke bestande, som er i fremgang.

- Der er næppe tvivl om, at Danmark har natur og lokaliteter til 100 par havørne, hvis det udelukkende handler om fødemuligheder for rovfuglene. Men jeg tror ikke, at vi får flere end cirka 50 par havørne som det maksimale. Det antal husede Danmark omkring 1800. De store rovfugle skal have ro omkring deres redesteder, så i et tæt befolket og befærdet landskab som det danske vil næppe alle egnede ørnelokaliteter være fredelige nok, siger Lennart Pedersen.