32 par skestorke yngler i Danmark

torsdag 8. juni 2006 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Trods et vådt og køligt forår vil den subtropiske skestork få måske 60-80 unger på vingerne i år i Danmark, oplyser Dansk Ornitologisk Forening.
Jan Skriver
I år yngler 32 par skestorke i Danmark. Aldrig tidligere har så mange par af denne eksotiske art, der genindvandrede her i landet i 1996, ynglet hos os.

Skestorkene er fordelt på to ynglepladser, en i Limfjorden og en i Ringkøbing Fjord ved Skjern Å.
Kolonien af skestorke i Nibe Bredning i Limfjorden tæller 18 par, der er verdens nordligste. I Ringkøbing Fjord er der 14 skestorkereder i kolonien, der er i gang med sin femte ynglesæson på lokaliteten. Der er tale om en fordobling af kolonien siden sidste år.

Et sted mellem 60 og 80 unger ser ud til at komme på vingerne fra de 32 reder. Det er overraskende mange, for kølige og regnfulde perioder, som har været reglen den seneste halvanden måneds tid, kan ofte resultere i en del døde skestorke-unger.
Skestorkens helt små unger skal ligesom den hvide storks unger helst have relativt tørt vejr for at overleve den kritiske fase, hvor de bliver overladt til sig selv, mens forældrefuglene er af sted for at hente føde.

Det våde forår 2006 har tilsyneladende givet skestorkene gode muligheder for at finde føde i de enge, brakvandslaguner, fjordområder og næringsrige lavvandede søer, hvor de holder til. De danske skestorkeunger er i god form.
Skestorken lever af hundestejler, småmuslinger, krebsdyr, småfisk og vandinsekter.
I Ringkøbing Fjord-området kan de ynglende skestorke ofte ses, når de søger føde i reservatet Tipperne, på Værnengene eller i Skjern Ådalen.

Fuglene fra kolonien i Limfjorden bliver ofte set i småflokke på Bygholm Vejle mellem Thisted og Fjerritslev.

Erfaringer fra de senere år fortæller, at Limfjordens skestorke i særlig grad i juli samles på Bygholm Vejle, der er Danmarks største sammenhængende kreaturgræssede engflade, for at blive i området til september. Denne sommer er der udsigt til op imod 90-100 skestorke i flok i Vejlerne.
Skestorkens nyere Danmarkshistorie begyndte i 1996, da arten efter næsten 30 års fravær på ny etablerede sig. Det skete på den fredede ø i Limfjorden, hvor der nu er en veletableret koloni.

I Holland, der er skestorkens hovedland i Nordvesteuropa, yngler op imod 1.800 par fordelt på en snes kolonier. Tyskland husede i 2005 flere kolonier med i alt 136 par skestorke, alle i Vadehavet.