Motorvej af elledninger vil give ragnarok af døde fugle langs Skjern Enge og Vadehavet

fredag 18. maj 2018 Bemærk! Dette er en ældre nyhed!
Dansk Ornitologisk Forening (DOF) frygter massedød blandt sjældne ynglefugle og talrige trækfugle, hvis en planlagt højspændingsledning med 500 kæmpestore master kommer til at skære igennem et af Danmarks fuglerigeste områder, Skjern Enge. Også Vadehavets trækfugle vil blive truet af elledningen, der vil løbe som en motorvej parallelt med et af Nordeuropas vigtigste fugleområder.
Af Jan Skriver
trane ledninger
Tranen er en af de mange yngle- og trækfuglearter, som risikerer at flyve ind i de 176 kilometer nye elledninger. Foto: Jan Skriver
 

Dansk Ornitologisk Forening (DOF) i Vestjylland forudser et ragnarok af døde svaner, gæs og andre vandfugle i et af Danmarks vigtigste fugleområder Skjern Enge, hvis planerne om en 176 kilometer lang højspændingsledning fra Holstebro til den dansk-tyske grænse ved Tønder bliver ført ud i livet som luftledning.

De 35 meter høje og ligeså brede master, der skal bære 400 kilovolt ledningen gennem det åbne vestjyske landskab inde i landet parallelt med Vestkysten, vil komme til at krydse Skjern Enge, hvor Skjern Å og Omme Å mødes i et vådt og meget fuglerigt delta.

Her i den østlige udkant af vådområdet Skjern Enge, skal de store højspændingsmaster efter planen afløse den nuværende og meget mindre 150 kilovolt ledning, som i forvejen har krævet mange fugleliv.

I årene 1999-2003 brugte staten og EU 300 millioner kroner på at genoprette naturen i Skjern Enge.

”Sjældne arter som skestork og sølvhejre er fundet dræbt under de nuværende elledninger, mens flere end 20 svaner, ja, helt op til 100, er registreret døde som følge af kollisioner med ledningerne bare i løbet af et år. En oktoberdag med klart vejr og næsten ingen vind blev en flok på 30 gæs set flyve direkte ind i elledningerne, hvorpå 9 af gæssene faldt døde til jorden. Vi finder mange store og lyse fugle, men vi ser ikke, hvad elledningerne kræver af dødsfald blandt områdets mindre vandfugle. Hvis en endnu større luftledning end den nuværende kommer til at krydse området, vil det ende katastrofalt for rigtig mange fugle”, siger Marianne Linnemann fra DOF Vestjylland, der har sendt en indsigelse mod projektet til Miljøstyrelsen.

Kabler i jorden vil redde fugleliv

Dansk Ornitologisk Forening (DOF) mener, at højspændingsledningen på hele strækningen fra Holstebro til Tønder bør lægges som kabler i jorden.

”Luftledningen er et meget voldsomt anlæg i forhold til det åbne vestjyske landskab. Visuelt vil højspændingsmasterne ødelægge store landskabelige værdier. Men det værste i linjeføringen er dog alligevel, at ledningen skal krydse Skjern Enge, som er et af Danmarks mest værdifulde naturområder. Denne strækning af højspændingsledningen bør ubetinget lægges som kabler i jorden. Både af hensyn til fuglelivet og de store landskabelige og rekreative værdier”, siger Marianne Linnemann.

Naturområdet Skjern Enge er udpeget som Natura 2000-område, og i kommuneplanen for Ringkøbing-Skjern Kommune er engene udlagt som et bevaringsværdigt landskab af national værdi og betydning.

Vadehavets fugle i farezonen

Den sydlige del af den planlagte elledning vil komme til at løbe parallelt med Vadehavet, hvor titusinder af trækfugle kan komme i farezonen, frygter DOF.

”Det er meget ærgerligt, at vi nu ser en politik genoptaget, hvor man går væk fra kabellægningen og igen tyr til luftledninger. Det kan blive en katastrofe for mange fugle, hvis de oprindelige planer om at kabellægge højspændingsledninger inden 2030 bliver skrinlagt, fordi regeringen fjernede PSO-afgiften i 2016”, siger Knud Flensted, der er biolog i Dansk Ornitologisk Forening.

”Udenlandske undersøgelser viser, at der bliver dræbt mindst en fugl i døgnet for hver kilometer højspændingsledning, der hænger i luften. En linjeføring parallelt med Vadehavsregionen vil resultere i store antal af dræbte fugle, for mange af områdets trækfugle flyver i øst-vestlige retninger, hvilket betyder, at de må krydse de planlagte elledninger. Det kan blive skæbnesvangert for rigtig mange fugle”, siger biologen i DOF.

Traner og hedehøge er truet

Også Fugleværnsfonden, der ejer og driver en lang række fuglerige områder i Danmark, har gjort indsigelse mod de aktuelle planer om 400 kilovolt ledningen gennem Vest- og Sydjylland.

De 35 meter høje master vil berøre to af Fugleværnsfondens områder, nemlig Sølsted Mose syd for Bredebro og Bremsbøl Sø, der ligger op til den dansk-tyske grænse vest for Sæd.

I sin indsigelse til Miljøstyrelsen gør Fugleværnsfonden opmærksom på, at Sølsted Moses sjældne arter som trane, rørhøg og hedehøg, der alle står på den liste i EU-fuglebeskyttelsesdirektivet, som kræver den højeste grad af beskyttelse, vil være truet af ledningerne.

Fonden frygter også for de store flokke af svaner og gæs, der særligt i vinterhalvåret trækker mellem Vadehavet og indlandet.

Disse skarer, der kan tælle op imod 30.000 fugle, vil krydse højspændingsledningerne ved Sølsted Mose, hvis de kommer op.

Ved Bremsbøl Sø vil i særlig grad arter som havørn og sølvhejre være i risikozonen, hvis luftledningen bliver en realitet.

Yderligere oplysninger:

Marianne Linnemann,
DOF Vestjylland
Tlf. 20 14 50 10

Egon Østergaard,
formand for DOF, 31 16 20 30 

Knud Flensted,
biolog i DOF, 21 24 22 75

DELTAG I DEBATTEN PÅ DOF FACEBOOK: